Pisma w e-Urzędzie Skarbowym


e-Urząd Skarbowy umożliwia użytkownikom sporządzenie pism przy użyciu dostępnego kreatora oraz ich wysłanie do wybranego urzędu.

Pisma udostępnione w e-US można złożyć:

 • za siebie,
 • za inną osobę fizyczną, której jestem pełnomocnikiem ogólnym,
 • za inny podmiot, niebędący osobą fizyczną, którego jestem pełnomocnikiem ogólnym,
 • za organizację, której jestem użytkownikiem konta organizacji (UKO).
Wyjątek - czynny żal można złożyć tylko za siebie.

Pismo ogólne

umożliwia wysłanie pisma w dowolnej sprawie do:

 • urzędu skarbowego,
 • urzędu celno-skarbowego,
 • izby administracji skarbowej,
 • Ministerstwa Finansów,
 • Szefa Krajowej Administracji Skarbowej,
 • Krajowej Informacji Skarbowej.

Wniosek o stwierdzenie nadpłaty

umożliwia proste i szybkie wypełnienie formularza, dzięki któremu otrzymasz zwrot nadpłaconego podatku.

Czynny żal

umożliwia złożenie do urzędu w formie elektronicznej zawiadomienia o popełnieniu czynu zabronionego.

Wniosek o zaliczenie nadpłaty lub zwrotu podatku na poczet innych zobowiązań

pozwala na wskazanie rodzaju należności, na którą urząd zaliczy nadpłatę lub zwrot, zgodnie z dyspozycją.

Wyjaśnienie przeznaczenia wpłaty

umożliwia proste i szybkie złożenie wyjaśnienia i jednocześnie dyspozycji właściwego zaliczenia wpłaty, którą urząd zakwalifikował jako wpłatę do wyjaśnienia - bez konieczności osobistej wizyty w urzędzie.

Zgłoszenie ZAP-3

umożliwia zaktualizowanie swoich danych w urzędzie skarbowym: adresu zamieszkania, danych kontaktowych (nr telefonu, adres e-mail, adres elektroniczny na ePUAP) i osobistego rachunku bankowego, na który będą trafiać zwroty podatków lub nadpłat.

Formularz jest przeznaczony dla osób fizycznych, które:

 • są objęte rejestrem PESEL,
 • nie prowadzą działalności gospodarczej,
 • nie są zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług,
 • nie są płatnikiem podatków,
 • nie są płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne.

Dane zaktualizowane przez złożenie zgłoszenia ZAP-3 są publikowane na koncie podatnika w e-Urzędzie Skarbowym.

Zawiadomienie ZAW-NR

umożliwia zgłoszenie do urzędu zapłaty należności na inny rachunek niż ten podany w Wykazie podatników VAT

Zawiadomienie ZAW-NR jest przeznaczone dla przedsiębiorców, zgodnie z dyspozycją.

Wniosek o zwrot kosztów za zakup kasy fiskalnej

umożliwia złożenie formularza, dzięki któremu otrzymasz zwrot kosztów za zakup kasy fiskalnej.