Regulamin i polityka prywatności aplikacji mobilnej e-Paragony


Drogi użytkowniku! Dziękujemy za pobranie aplikacji e-Paragony. Prosimy, abyś przed rozpoczęciem korzystania z aplikacji zapoznał się z regulaminem. Wyjaśnia on sposób i zasady działania aplikacji, a także zawiera ważne informacje dotyczące Twoich danych osobowych i bezpieczeństwa.

Aplikacja mobilna e-Paragony nie gromadzi i nie przechowuje danych osobowych. Dane niezbędne do działania aplikacji przechowywane są w pamięci telefonu.

Aplikacja umożliwia weryfikację poprawności paragonów drukowanych z kas wirtualnych, zgłaszanie podejrzenia nieprawidłowości związanych z zakupami oraz gromadzenia w telefonie w bazie paragonów informacji o zakupach oraz śledzenia związanych z nimi informacji o gwarancji.

Do korzystania z Aplikacji niezbędna jest akceptacja regulaminu Aplikacji. Aplikacja jest bezpłatna. Aplikacja i związane z nią usługi są dostarczane przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

§ 1. Aplikacja

 1. Dostawcą Aplikacji (dalej „Dostawca”) jest Szef Krajowej Administracji Skarbowej, mający siedzibę w Warszawie (00-916) przy ul. Świętokrzyska 12.
 2. Aplikacja” to oprogramowanie Dostawcy pod nazwą „e-Paragony”, przeznaczone do zainstalowania na telefonie Użytkownika, z którego korzystanie odbywa się na warunkach określonych w tym Regulaminie.
 3. Aplikacja służy do:
  • Weryfikacji poprawności paragonów drukowanych z kas wirtualnych (poprzez skanowanie kodu weryfikacyjnego QR);
  • Zgłaszania podejrzenia nieprawidłowości związanych z zakupami (to jest informacji o nieprawidłowym lub brakującym paragonie);
  • Gromadzenia w bazie paragonów informacji o zakupach oraz śledzenia związanych z nimi informacji o gwarancji.
 4. Dla telefonów z systemem Android Aplikację można pobrać ze sklepu Google Play, zaś dla telefonów z systemem iOS – ze sklepu App Store.
 5. Pobranie i korzystanie z Aplikacji jest nieodpłatne. Korzystanie przez Użytkownika z usług transmisji danych lub połączeń głosowych w związku z pobraniem lub korzystaniem z Aplikacji, może wiązać się z opłatami naliczanymi przez operatora telekomunikacyjnego, świadczącego Użytkownikowi usługi telekomunikacyjne.

§ 2. Użytkownicy

 1. Użytkownikami Aplikacji w rozumieniu niniejszego regulaminu są wszystkie osoby, które pobrały Aplikację ze sklepu Google Play lub Apple Store i zainstalowały ją na swoim telefonie.

§ 3. Wymagania techniczne

 1. Aplikacja jest przeznaczona na telefony z systemem operacyjnym Android w wersji nie niższej niż 8.0 (zalecana najnowsza dostępna na rynku) oraz iOS w wersji nie niższej niż 13 i dostępem do App Store.
 2. Pobranie i aktywacja Aplikacji wymagają połączenia z siecią Internet.
 3. Aby Aplikacja działała poprawnie, telefon na którym jest zainstalowana:
  • Musi mieć przynajmniej 200 MB wolnej pamięci;
  • Nie może mieć zainstalowanych modyfikacji systemu operacyjnego, w szczególności modyfikacji polegających na przełamaniu zabezpieczeń producenta telefonu lub producenta systemu operacyjnego (tzw. jailbreaking czy rooting);
  • Musi umożliwiać nawiązanie połączenia z siecią Internet;
  • Musi umożliwiać dostęp do aparatu;
  • Dostawca informuje, że Aplikacja do prawidłowego działania korzysta z Sieci Internet.
 4. Dostawca informuje, że instalacja dostarczanych przez Dostawcę aktualizacji Aplikacji może być konieczna dla jej prawidłowego działania i należytego zabezpieczenia zawartych w niej danych. Dostawca rekomenduje instalowanie takich aktualizacji niezwłocznie po ich udostępnieniu za pomocą platform Google Play lub odpowiednio App Store dla urządzeń z systemem iOS.
 5. Użytkownik powinien instalować uaktualnienia systemu operacyjnego zgodnie z zaleceniami producenta posiadanego telefonu oraz systemu Android lub iOS. Brak aktualizacji systemu operacyjnego lub Aplikacji może prowadzić do obniżenia poziomu bezpieczeństwa korzystania z Aplikacji, a nawet do wycieku danych z Aplikacji.

§ 4. Prywatność i bezpieczeństwo

 1. Aplikacja mobilna e-Paragony nie gromadzi i nie przechowuje danych osobowych. Dane niezbędne do działania aplikacji przechowywane są w pamięci telefonu.
 2. Dostawca zaleca, aby w przypadku zakończenia korzystania z danego telefonu przez Użytkownika, przed przekazaniem telefonu osobie trzeciej, zamknąć Aplikację.
 3. Dostawca umożliwia odtworzenie numeru PIN lecz nie umożliwia odtworzenia hasła do Aplikacji. W przypadku utraty hasła dostępu do Aplikacji niezbędne jest usunięcie Aplikacji z telefonu wraz ze wszystkimi danymi oraz ponowna instalacja i aktywacja Aplikacji.
 4. Dostawca informuje, że dokłada najwyższej staranności w celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego Aplikacji. Jednakże Dostawca wskazuje, że ze względu na specyfikę technologii informatycznych w przyszłości może zostać ujawniona podatność Aplikacji na określone zagrożenia. Z tego względu Dostawca zaleca dokonywanie aktualizacji Aplikacji zgodnie z § 3 ust. 5 oraz wskazuje, że może wydawać publicznie dostępne zalecenia dotyczące zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem z Aplikacji.

§ 5. Korzystanie z Aplikacji

 1. Z chwilą instalacji Aplikacji Dostawca udziela Użytkownikowi licencji na korzystanie z Aplikacji na warunkach określonych w § 5. Udzielona licencja jest niewyłączna, nieprzenoszalna, nie uprawnia do udzielania dalszych licencji (sublicencji).
 2. Licencja jest udzielana na czas nieoznaczony i bez ograniczeń terytorialnych.
 3. Na podstawie udzielonej licencji Użytkownik jest uprawniony do zwielokrotniania Aplikacji w zakresie niezbędnym do jej zainstalowania i używania na posiadanych przez Użytkownika telefonach, jeżeli czynności te są podejmowane dla celów korzystania z Aplikacji zgodnie z Regulaminem.
 4. Z zastrzeżeniem § 5 ust. 3 oraz wyjątków wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Użytkownik nie jest uprawniony do zwielokrotniania Aplikacji w jakikolwiek inny sposób lub tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub wprowadzania jakichkolwiek innych zmian w Aplikacji.

§ 6. Wsparcie techniczne i zgłoszenia Użytkowników

Ewentualne pytania, uwagi lub propozycje Użytkowników dotyczące Aplikacji i jej funkcjonalności, można kierować drogą elektroniczną na adres e-mail: e-paragony@mf.gov.pl

§ 7. Odpowiedzialność

 1. Dostawca informuje, że Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie prawa bądź szkodę wyrządzoną działaniem Użytkownika związanym z korzystaniem przez niego z Aplikacji.
 2. Dostawca informuje, że nie ponosi odpowiedzialności za:
  • Szkody będące wynikiem niedokonania przez Użytkownika aktualizacji Aplikacji;
  • Szkody będące wynikiem korzystania przez Użytkownika z Aplikacji w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem;
  • Jakość i dostępność usług telekomunikacyjnych, niezbędnych do korzystania z Aplikacji, świadczonych przez operatora telekomunikacyjnego, z którego usług korzysta Użytkownik;
  • Nieprawidłowości funkcjonowania Aplikacji wynikających z nieprawidłowości działania systemu operacyjnego lub urządzenia mobilnego, z którego korzysta Użytkownik.

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik w każdym czasie jest uprawniony do zakończenia korzystania z Aplikacji poprzez jej odinstalowanie z telefonu.
 2. Regulamin może ulec zmianie wraz z kolejnymi wydaniami Aplikacji. Zmiana jest wiążąca dla Użytkowników, którzy zainstalują takie wydanie Aplikacji i zaakceptują zmienione brzmienie Regulaminu.
 3. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie w Aplikacji, a ponadto za pośrednictwem strony podatki.gov.pl, w formacie PDF, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.