Deklaracja dostępności aplikacji mobilnej e-Paragony


Jesteśmy świadomi tego, że dostępność jest procesem, nad którym pracujemy każdego dnia

Departament Poboru Podatków zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej aplikacji mobilnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji mobilnej e-Paragony.

 • Data publikacji aplikacji mobilnej: 2021-12-30
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-09-14

Status pod względem zgodności z ustawą

Aplikacja mobilna jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Treści niedostępne

 • Brak możliwości obsługi klawiaturą.
 • W przypadku niektórych ikon (głównie wyświetlanych w nagłówkach np. Menu dodatkowe, powiadomienia) brak opisu tekstowego. Brak wsparcia głosowego.
 • Wsparcie właściwości zmysłowych (wibracji) dla notyfikacji, przy włączonych ustawieniach systemowych.
 • Aplikacja jest dostępna tylko i wyłącznie w orientacji pionowej.
 • Zmiana rozmiaru tekstu jest możliwa do wykonania systemowo, natomiast aplikacja nie dostosowuje się do tego w 100%. Zmianie ulega tekst, który system potrafi sam powiększyć.
 • Pojedyncze komunikaty w snackbar, które znikają po 5 sekundach. Dla pozostałych elementów nie dotyczy.
 • W aplikacji występuje migocząca ikona loadera, nie ma możliwości jej systemowego wyłączenia.
 • Brak możliwości pominięcia bloku związanego z wymuszeniem nowej wersji aplikacji. Twarda blokada.
 • Aplikacja zmienia automatycznie kontekst w przypadku, gdy występują jakieś błędy np. wygaśnięcie sesji.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2023-09-14
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-09-14

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Sekretariat DPP.
 • E-mail: sekretariat.dpp@mf.gov.pl
 • Telefon: +48 (22) 694 52 20

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Adres: https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/zlozenie-wniosku-do-rzecznika-praw-obywatelskich
 • E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
 • Telefon: +48 800 676 676

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Departament Poboru Podatków, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Szczegółowe informacje dotyczące dostępności architektonicznej gmachu Ministerstwa Finansów znajdują się w zakładce Informacja dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Ponadto w związku z ustawą o języku migowym i innych środkach wspierających komunikowanie się Ministerstwo rozszerzyło w tym zakresie katalog usług, które umożliwiają osobom niesłyszącym lub słabo słyszącym możliwość skontaktowania się z urzędem. Więcej informacji o na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa - Informacja dla osób niepełnosprawnych/ Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących.

Departament Poboru Podatków nie zapewnia stałej dostępności tłumacza języka migowego na miejscu. Jeśli chcesz skorzystać z takiej formy komunikacji prosimy o zgłoszenie tego faktu przynajmniej 3 dni robocze przed wizytą.