Nomenklatura taryfowa i WTC


Informacje dotyczące taryfy celnej, tablic korelacyjnych oraz Systemu Zharmonizowanego Nomenklatury Scalonej (HS)

16.04.2024

Tablice korelacyjne

Taryfa celna

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej serii L z 31 października 2023 roku zostało opublikowane rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/2364 z dnia 26 września 2023 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej. Rozporządzenie stosuje się od 1 stycznia 2024 r.

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 159 z 22 czerwca 2023 roku zostało opublikowane  sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2022/1998 z dnia 20 września 2022 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie 
Wspólnej Taryfy Celnej.
Sprostowanie dotyczy podpozycji 1518 00 95.
Zamiast:
„Niejadalne mieszaniny lub przetwory z tłuszczów i olejów zwierzęcych, lub z tłuszczów i olejów zwierzęcych, roślinnych lub mikrobiologicznych, i ich frakcje”,
powinno być:
„Niejadalne mieszaniny lub przetwory z tłuszczów i olejów zwierzęcych, lub z tłuszczów i olejów zwierzęcych i roślinnych lub mikrobiologicznych, i ich frakcje”.

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej serii L 322/81 z 16 grudnia 2022 roku zostało opublikowane rozporządzenie Rady (UE) 2022/2465 z dnia 12 grudnia 2022 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej.  Cło na niektóre surowce do produkcji nawozów azotowych (kod CN 2814 10 00, 3102 10 10 i 3102 10 90) zostaje zawieszone na okres sześciu miesięcy od 16 grudnia 2022 r., z wyjątkiem Rosji i Białorusi. 

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej serii L 282/1 z 29 października 2022 roku zostało opublikowane rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1998 z dnia 20 września 2022 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej. Rozporządzenie stosuje się od 1 stycznia 2023 r.

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej serii L 247 z 23 września 2022 roku opublikowane zostało rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1638 z dnia 20 września 2022 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej w odniesieniu do podpozycji 9505 10 (artykuły bożonarodzeniowe). Uwaga dodatkowa 1 b) do działu 95 otrzymała brzmienie: „b) artykuły dekoracyjne na choinki bożonarodzeniowe.
Są to artykuły przeznaczone do zawieszenia na choince (tj. lekkie artykuły zazwyczaj z nietrwałego materiału przeznaczone do dekoracji choinki bożonarodzeniowej)”.

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej serii L 151 z 2 czerwca 2022 roku zostało opublikowane rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/859 z dnia 24 maja 2022 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej. Zmianie uległy wpisy dotyczące kodów: 4421 20 00 i 8485 80 00 – 8485 90 90.

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej serii L 119 z 24 kwietnia 2022 roku zostało opublikowane  sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/1832 z dnia 12 października 2021 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej. Strona 439, opis kodu CN 6116 10 20, sprostowany w Dz. U. L 414 z dnia 19 listopada 2021 roku:
zamiast:
„Rękawiczki impregnowane, powleczone lub pokryte gumą”,
powinno być:
„Rękawiczki impregnowane, powleczone, pokryte lub laminowane gumą”.

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej serii L 13 z 20 stycznia 2022 r. zostało opublikowane  sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/1832 z dnia 12 października 2021 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej.

Zgodnie ze sprostowaniem, na stronie 694, pkt 6, po lit. c) dodaje się akapit w brzmieniu: „Pozycja ta nie obejmuje urządzeń bardziej szczegółowo klasyfikowanych gdzie indziej w nomenklaturze.”.

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej serii L 414 z 19 listopada 2021 roku opublikowane zostało sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/1832 z dnia 12 października 2021 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej ( Dz.U. L 385 z 29.10.2021).
Zgodnie ze sprostowaniem, załącznik 1 „NOMENKLATURA SCALONA” otrzymuje nowe brzmienie.
Sprostowanie zostało wydane z uwagi na błędy językowe zgłoszone przez niektóre państwa członkowskie.

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej serii L 385 z 29 października 2021 roku opublikowane zostało rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1832 z dnia 12 października 2021 r. zmieniające załącznik 1 do Rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej. Rozporządzenie stosuje się od 1 stycznia 2022 r.

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej serii L 11/21 z 14 stycznia 2021 r. opublikowane zostało sprostowanie
do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2020/1577 z 21 września 2020 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej. Sprostowanie dotyczy pozycji 2804 (fosfor czerwony).

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej serii L 431/34 z 21 grudnia 2020 r. opublikowane zostało rozporządzenie
wykonawcze Komisji (UE) 2020/2159 z 16 grudnia 2020 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej. Wprowadza ono dodatkowe podpozycje TARIC w celu zapewnienia lepszego monitorowania przepływów handlowych masek ochronnych oraz odczynników i zestawów diagnostycznych w związku z pandemią COVID-19. Rozporządzenie stosuje się od 1 stycznia 2021 r.

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej serii L 361/1 z 30 października 2020 r. zostało opublikowane  rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1577 z dnia 21 września 2020 r. zmieniające załącznik I do
rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej. Rozporządzenie stosuje się od 1 stycznia 2021 r.

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej serii L 319/2 z 2 października 2020 r.  zostało publikowane rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1369 z 29 września 2020 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej. Wprowadza ono dodatkowe podpozycje TARIC odpowiadające wyższemu poziomowi szczegółowości w odniesieniu do różnych masek ochronnych na twarz, zgodnie z ich zdolnością filtrowania. Te dodatkowe podpozycje pozwolą na szybsze odróżnienie tych wyrobów od innych w ramach tej samej podpozycji, łagodząc w ten sposób skutki ewentualnych opóźnień w łańcuchu dostaw podczas pandemii COVID-19.

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 167/1 z 29 maja 2020 r. opublikowane zostało rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/712 z 25 maja 2020 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej. Zgodnie z tym rozporządzeniem wiersz dotyczący kodu CN 2403 99 10 w dziale 24 części drugiej Nomenklatury scalonej określonej w załączniku I zastępuje się tekstem w brzmieniu:
„2403 99 10 — Tytoń do żucia i tabaka (tytoń do nosa)      41,6        —”.

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 116 z 15 kwietnia 2020 r. zostało opublikowane rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/523 z dnia 7 kwietnia 2020 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej w odniesieniu do podpozycji 9021 10 10 (Przyrządy ortopedyczne).

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej serii L 13 z 17 stycznia 2020 r. (str. 58, 59, 60) opublikowane zostały trzy sprostowania do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/1776 z dnia 9 października 2019 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. UE L 13 z 17.01.2020).

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej serii L 296/63 z 15 listopada 2019 r. opublikowane zostało sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/1776 z dnia 9 października 2019 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. UE L 296 z 15.11.2019).

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 280 z 31 października 2019 r. opublikowane zostało rozporządzenie wykonawcze komisji (UE) 2019/1776 z dnia 9 października 2019 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. UE L 280/1 z 31.10.2019). Rozporządzenie weszło w życie 1 stycznia 2020 r.

Nomenklatura Systemu Zharmonizowanego (HS)

Międzynarodowa konwencja w sprawie Zharmonizowanego Systemu oznaczania i kodowania towarów (konwencja HS) weszła w życie 1 stycznia 1988 r. Celem konwencji HS jest:

 • ułatwienie handlu międzynarodowego oraz gromadzenie, porównywanie i analiza statystyk poprzez harmonizację opisu, klasyfikacji i kodowania towarów w handlu międzynarodowym;
 • zmniejszenie wydatków związanych z handlem międzynarodowym;
 • ułatwienie standaryzacji dokumentacji handlowej i przekazywania danych.

1 stycznia 2022 r. weszły w życie wprowadzone przez Światową Organizację Celną (WCO) zmiany nomenklatury HS, opublikowane na podstawie dwóch zaleceń:

 • wchodzące w życie 1 stycznia 2022 r. na mocy Zalecenia Rady Współpracy Celnej WCO z 28 czerwca 2019 r.

oraz

 • wchodzące w życie 1 stycznia 2023 r. na mocy uzupełniającego Zalecenia Rady Współpracy Celnej WCO z 25 czerwca 2020 r.

Pomiędzy każdym zaleceniem zmieniającym Nomenklaturę HS na mocy artykułu 16 Konwencji HS, odstęp czasowy wynosi z reguły około 5 lat. Obecna zmiana jest siódmą edycją nomenklatury HS od chwili przyjęcia tego Systemu przez Radę Współpracy Celnej (obecnie WCO) w 1983 r.

Nowa edycja HS 2022 wprowadza kilka istotnych poprawek do HS z łącznie 351 sektorowymi zmianami obejmującymi szeroki zakres towarów przywożonych bądź wywożonych przez granice.

 • sektor rolny 77
 • sektor chemiczny 58
 • sektor drzewny 38
 • sektor tekstylny 21
 • sektor metali nieszlachetnych 27
 • sektor maszynowy 52
 • sektor transportowy 22
 • pozostałe sektory 56

Zmiany HS 2022 obejmują również utworzenie zupełnie nowych pozycji:

 • 0309 mączki rybne i mąki
 • 2404 nowe produkty zawierające tytoń
 • 3827 mieszaniny zawierające fluorowcowane pochodne metanu HFC
 • 8485 maszyny do wytwarzania przyrostowego (drukarki 3D)
 • 8524 moduły płaskich wyświetlaczy
 • 8549 odpady i złom elektryczne i elektroniczne
 • 8806 statki bezzałogowe (drony)
 • 8807 części samolotów

Załącznik do Konwencji HS 2022

Więcej informacji na temat HS 2022, w tym pełna wersja HS (w języku angielskim) dostępna jest na stronie Światowej Organizacji Celnej (WCO).

Tablice korelacyjne HS 2022-2017

Tablice korelujące edycje 2017 i 2022 HS, zredagowane przez sekretariat WCO zgodnie z wytycznymi Komitetu Systemu Zharmonizowanego (HSC) (dokumenty nie mają statusu prawnego).