Nomenklatura taryfowa i WTC


Informacje dotyczące taryfy celnej, tablic korelacyjnych oraz Systemu Zharmonizowanego Nomenklatury Scalonej (HS)

15.01.2021

Tablice korelacyjne

Taryfa celna

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej serii L 11/21 z 14 stycznia 2021 r. opublikowane zostało sprostowanie
do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2020/1577 z 21 września 2020 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej. Sprostowanie dotyczy pozycji 2804 (fosfor czerwony).

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej serii L 431/34 z 21 grudnia 2020 r. opublikowane zostało rozporządzenie
wykonawcze Komisji (UE) 2020/2159 z 16 grudnia 2020 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej. Wprowadza ono dodatkowe podpozycje TARIC w celu zapewnienia lepszego monitorowania przepływów handlowych masek ochronnych oraz odczynników i zestawów diagnostycznych w związku z pandemią COVID-19. Rozporządzenie stosuje się od 1 stycznia 2021 r.

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej serii L 361/1 z 30 października 2020 r. zostało opublikowane  rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1577 z dnia 21 września 2020 r. zmieniające załącznik I do
rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej. Rozporządzenie stosuje się od 1 stycznia 2021 r.

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej serii L 319/2 z 2 października 2020 r.  zostało publikowane rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1369 z 29 września 2020 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej. Wprowadza ono dodatkowe podpozycje TARIC odpowiadające wyższemu poziomowi szczegółowości w odniesieniu do różnych masek ochronnych na twarz, zgodnie z ich zdolnością filtrowania. Te dodatkowe podpozycje pozwolą na szybsze odróżnienie tych wyrobów od innych w ramach tej samej podpozycji, łagodząc w ten sposób skutki ewentualnych opóźnień w łańcuchu dostaw podczas pandemii COVID-19.

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 167/1 z 29 maja 2020 r. opublikowane zostało rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/712 z 25 maja 2020 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej. Zgodnie z tym rozporządzeniem wiersz dotyczący kodu CN 2403 99 10 w dziale 24 części drugiej Nomenklatury scalonej określonej w załączniku I zastępuje się tekstem w brzmieniu:
„2403 99 10 — Tytoń do żucia i tabaka (tytoń do nosa)      41,6        —”.

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 116 z 15 kwietnia 2020 r. zostało opublikowane rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/523 z dnia 7 kwietnia 2020 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej w odniesieniu do podpozycji 9021 10 10 (Przyrządy ortopedyczne).

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej serii L 13 z 17 stycznia 2020 r. (str. 58, 59, 60) opublikowane zostały trzy sprostowania do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/1776 z dnia 9 października 2019 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. UE L 13 z 17.01.2020).

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej serii L 296/63 z 15 listopada 2019 r. opublikowane zostało sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/1776 z dnia 9 października 2019 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. UE L 296 z 15.11.2019).

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 280 z 31 października 2019 r. opublikowane zostało rozporządzenie wykonawcze komisji (UE) 2019/1776 z dnia 9 października 2019 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. UE L 280/1 z 31.10.2019). Rozporządzenie weszło w życie 1 stycznia 2020 r.

Nomenklatura Systemu Zharmonizowanego (HS)

Światowa Organizacja Celna (WCO) opublikowała zmiany nomenklatury Systemu Zharmonizowanego (HS), które weszły w życie 1 stycznia 2017 r. zgodnie z zaleceniem Rady z 27 czerwca 2014 r.

Zmiany nomenklatury Systemu Zharmonizowanego (HS) (PDF, 757 kB)

Obejmują one 233 zestawy zmian, podzielonych na:

 • sektor rolny (85)
 • sektor chemiczny (45)
 • sektor drewna (13)
 • sektor tekstylny (15)
 • sektor metali nieszlachetnych (6)
 • sektor mechaniczny (25)
 • sektor transportu (18)
 • pozostałe sektory (26)

Zmiany HS 2017 obejmują również utworzenie nowych podpozycji do monitorowania i kontroli niektórych produktów z bambusa i rattanu, o co wnioskowała Międzynarodowa Sieć Bambusa i Rattanu (INBAR).

HS 2017 wprowadza również nowe podpozycje dla:

 • specyficznych substancji chemicznych, kontrolowanych przez Konwencję o Zakazie Broni Chemicznej (CWC),
 • niektórych niebezpiecznych substancji chemicznych, kontrolowanych w ramach Konwencji Rotterdamskiej,
 • niektórych trwałych zanieczyszczeń organicznych (POP), kontrolowanych przez Konwencję Sztokholmską.

Na wniosek Międzynarodowego Organu Kontroli Środków Odurzających (INCB) zostały wprowadzone nowe podpozycje, aby monitorować i kontrolować preparaty farmaceutyczne zawierające efedrynę, pseudoefedrynę lub norefedrynę i alfa-fenyloacetyloacetonitryl (APAAN) oraz wstępne prekursory leków.

Pozostałe modyfikacje to efekt zmian w strukturach handlu międzynarodowego. Pozycje 6907 (nieszkliwione produkty ceramiczne) i 6908 (szkliwione produkty ceramiczne) zostały połączone. Główne podpozycje w tych pozycjach dotyczą produktów, które w rzeczywistości nie są już produkowane. Produkty ceramiczne nieszkliwione i szkliwione nie są już rozróżniane w przemyśle i handlu. Natomiast nowe produkty o bardzo dużym obrocie handlowym klasyfikowane są do podpozycji 6907 90 i 6908 90 („Pozostałe").

Postęp technologiczny miał również wpływ m. in. na kryteria wymiaru papieru gazetowego, lamp z diod elektroluminescencyjnych (LED), wielokomponentowych układów scalonych (MCO) i pojazdów hybrydowych, podłączanych hybrydowych i całkowicie elektrycznych.

Aby zapewnić jednolite stosowanie nomenklatury, wprowadzono wyjaśnienie tekstów i np. przegrupowano statywy jednonożne, dwunożne, trójnożne i podobne artykuły do nowej pozycji 9620.

Z powodu sprzeciwu wniesionego przez jedną ze stron Konwencji HS, 1 stycznia 2017 r. nie zmieniono nazwy „imbuia" w brzmieniu podpozycji 4407 22.

Tablice korelacyjne HS 2012-2017

Tablice korelujące edycje 2012 i 2017 Systemu Zharmonizowanego, zredagowane przez sekretariat Światowej Organizacji Celnej zgodnie z wytycznymi Komitetu Systemu Zharmonizowanego, nie mają statusu prawnego.

Tablica I - korelacja pomiędzy wersją HS 2017 a 2012 - zalecenie z 27 czerwca 2014 r. i 11 czerwca 2015 r. (PDF, 377 KB)

Tablica korelacyjna I - korelacja pomiędzy wersją HS 2017 a 2012 po korekcie (PDF, 58 KB)

Tablica I - załącznik - dział 44 HS - zalecenie z 27 czerwca 2014 r. (PDF, 80 KB)

Tablica II - korelacja pomiędzy wersją HS 2012 a 2017 - zalecenie z 27 czerwca 2014 r. i 11 czerwca 2015 r. (PDF, 357 KB)

Tablica II - załącznik - dział 44 HS - zalecenie z 27 czerwca 2014 r. (PDF, 82 KB)

Załącznik do Konwencji HS 2017

HS 2017 w języku angielskim dostępny jest na stronie Światowej Organizacji Celnej (strona w języku angielskim).