Wprowadzenie możliwości rejestracji zabezpieczenia obejmującego kilka procedur celnych pod jednym nr GRN


Informacja dla przedsiębiorców dotycząca wprowadzenia możliwości rejestracji zabezpieczenia obejmującego kilka procedur celnych pod jednym nr GRN

11.10.2019

Departament Ceł informuje o wprowadzeniu od 1 lipca 2019 r. zmian w zakresie rejestracji pozwoleń na złożenie zabezpieczenia generalnego oraz złożonych na ich podstawie zabezpieczeń, które umożliwią rejestrację pod jednym nr GRN zabezpieczenia obejmującego różne procedury celne.

Dotychczas pozwolenia na złożenie zabezpieczenia generalnego wydawane były oddzielnie dla każdej procedury celnej. W związku z tym powodowało to konieczność rejestracji oddzielnych numerów referencyjnych zabezpieczeń (GRN), składanych na podstawie tych pozwoleń.

W wyniku wprowadzonej zmiany umożliwiona będzie rejestracja jednego GRN w systemie OSOZ2, obejmującego różne procedury celne, w tym procedury specjalne, pod warunkiem, że w ramach danego GRN zachodzić będzie tożsamość rodzaju długu (powstały/potencjalny), sposobu monitorowania zabezpieczenia (audyt/saldowanie) oraz poziomu zabezpieczenia.

W przypadku zgłoszeń uproszczonych do dopuszczenia do obrotu, z uwagi na to, że do końca okresu przejściowego (tj. maksymalnie do roku 2023) monitorowanie zabezpieczenia dla zgłoszeń uproszczonych pozostanie takie samo, jak dla zgłoszeń zwykłych standardowych (obciążenie salda w systemie OSOZ2 następuje na etapie obsługi  zgłoszenia uproszczonego), rejestracja jednego GRN będzie dopuszczalna do końca tego okresu.

W przypadku wpisu do rejestru zgłaszającego, z uwagi na to, że monitorowanie kwoty odbywa się na podstawie zgłoszeń uzupełniających, jak również mając na uwadze, że w tym przypadku posiadacz pozwolenia zobowiązany jest do samodzielnego  saldowania kwoty zabezpieczenia na etapie dokonania wpisu do rejestru i zwalniania towaru do procedury, konieczna będzie rejestracja osobnego GRN.

Jednocześnie tut. Departament informuje, że w przypadku posiadania już pozwolenia na złożenie zabezpieczenia generalnego, w celu skorzystania z ww. możliwości konieczne jest zwrócenie się do właściwego Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z wnioskiem o zmianę ww. pozwolenia w części dotyczącej procedur celnych, które ma obejmować zabezpieczenie złożone na podstawie przedmiotowego pozwolenia. W przypadkach, gdy złożone Zobowiązanie gwaranta nie obejmuje procedur celnych, których będzie dotyczyło zmienione pozwolenie, należy złożyć również odpowiedni aneks do Zobowiązania.