Unijny Kodeks Celny


Informacje dotyczące zagadnień z zakresu Unijnego Kodeksu Celnego oraz przepisów z nim związanych

16.04.2024

Unijny Kodeks Celny

Unijny Kodeks Celny został ustanowiony Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 i opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Rozporządzenie zostało przyjęte 9 października 2013 r., a weszło w życie 30 października 2013 r. Większość przepisów UKC jest stosowana od 1 maja 2016 r.

UKC zastąpił obowiązujący od 1993 r. wspólnotowy kodeks celny (WKC).

UKC określa ogólne przepisy i procedury, które stosuje się do towarów wprowadzanych na obszar celny Unii lub z niego wyprowadzanych. Kodeks stosowany jest w sposób jednolity na całym obszarze celnym Unii.

Po 1 maja 2016 r. UKC był kilkakrotnie zmieniany.

Ujednolicona wersja Unijnego Kodeksu Celnego (UKC)

Zmiany UKC:

Rozporządzenie Delegowane do Unijnego Kodeksu Celnego

W celu uzupełnienia lub zmiany niektórych przepisów UKC, Komisja Europejska, działając zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, przyjęła rozporządzenie delegowane do Unijnego Kodeksu Celnego (UKC-RD).

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 2015/2446 zostało przyjęte 28 lipca 2015 r., a weszło w życie 18 stycznia 2016 r. Stosowane jest od 1 maja 2016 r. Zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 343, 29.12.2015, str. 1).

Po 1 maja 2016 r. UKC-RD było kilkakrotnie zmieniane.

Ujednolicona wersja rozporządzenia delegowanego UKC-RD (stan na 1.01.2022 r.) 

Zmiany UKC-RD:


UKC-RD zostało uzupełnione o rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/341 z 17 grudnia 2015 r. wprowadzające przepisy przejściowe dotyczące niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego. Rozporządzenie przejściowe (przejściowe UKC-RD) zostało przyjęte 17 grudnia 2015 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 69, 15.03.2016, str. 1). Weszło w życie 4 kwietnia 2016 r. a jest stosowane od 1 maja 2016 r.

Rozporządzenie przejściowe reguluje określone w nim zagadnienia do czasu, gdy zaczną działać odpowiednie systemy teleinformatyczne.

Po 1 maja 2016 r. przejściowe UKC-RD było kilkakrotnie zmieniane.

Ujednolicona wersja rozporządzenia przejściowego UKC-RD (PDF, 18364 kB )

Zmiany do przejściowego UKC-RD:

Rozporządzenie Wykonawcze do Unijnego Kodeksu Celnego

W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonywania przepisów UKC, Komisja Europejska, działając zgodnie z art. 291 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wykorzystała swoje uprawnienia wykonawcze.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2447 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów UKC zostało przyjęte 24 listopada 2015 r. (UKC-RW). Weszło w życie 14 grudnia 2015 r., a jest stosowane od 1 maja 2016 r. Zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U. L 343, 29.12.2015, str. 558).

Po 1 maja 2016 r. UKC-RW było kilkakrotnie zmieniane.

Ujednolicona wersja rozporządzenia wykonawczego (UKC-RW) (stan na 1.01.2022 r.)(PDF, 6,6 MB)

Zmiany UKC-RW: