Reforma celna


Na tej stronie publikowane są aktualne informacje nt. prac legislacyjnych dot. reformy unii celnej.

Reforma Unii Celnej

Na tej stronie publikowane są aktualne informacje nt. prac legislacyjnych dot. reformy unii celnej.

Konsultacje społeczne projektu reformy unii celnej

Komisja Europejska prowadzi obecnie konsultacje społeczne, aby poznać opinie zainteresowanych stron na temat projektu reformy unii celnej opublikowanego 17 maja 2023 r.
Konsultacje społeczne umożliwiają podmiotom handlu międzynarodowego oraz innym zainteresowanym stronom wyrażenie swojej opinii na temat projektu reformy.

Jak wziąć udział w konsultacjach społecznych dotyczących projektu reformy unii celnej?
Informacje na temat konsultacji społecznych tego projektu oraz link do kwestionariusza dostępne są na stronie Komisji tutaj.
Czas na nadsyłanie opinii do Komisji upływa 7 listopada 2023 r.

17 maja 2023 r. Komisja Europejska przedstawiła projekt najbardziej kompleksowej reformy unii celnej UE od czasu jej utworzenia w 1968 r. (link do informacji prasowej Komisji)

Główne założenia reformy

Proponowane rozwiązania mają na celu znaczne uproszczenie procesów celnych dla przedsiębiorstw, zwłaszcza dla najbardziej wiarygodnych operatorów. Obejmując transformację cyfrową, reforma ograniczy uciążliwe procedury celne, zastępując tradycyjne zgłoszenia inteligentniejszym, opartym na danych podejściu do monitorowania importu. Jednocześnie organy celne będą dysponować narzędziami i zasobami, aby odpowiednio oceniać i zatrzymywać import, który stanowi realne zagrożenie dla UE, jej obywateli i gospodarki.

Główne cechy reformy to:

  • Utworzenie nowego organu – Urzędu UE ds. Celnych, zdecentralizowanej agencji mającej na celu dzielenie się fachową wiedzą u zasobami między państwami członkowskimi;
  • Ten nowy organ celny nadzorować będzie nowe unijne centrum danych celnych – scentralizowane centrum informacji celnej, które stanie się motorem nowego systemu i ułatwi komunikację między organami celnymi a przedsiębiorstwami;
  • Uproszczenie procesu wprowadzania informacji celnych – przedsiębiorstwa będą musiały wchodzić w interakcje tylko z jednym portalem przy przesyłaniu informacji celnych i przesyłać dane tylko raz dla wielu przesyłek;
  • Wprowadzenie zasady „uznanego za importera” (deemed importer) w odniesieniu do sprzedaży na odległość oraz
  • Zniesienie zwolnienia celnego dla towarów o wartości poniżej 150 euro;
  • Wdrożenie programu „Trust & Check” (ulepszona wersja statusu AEO) – najbardziej zaufani handlowcy będą mogli wprowadzać swoje towary do obrotu w UE bez aktywnej interwencji celnej.

Propozycja Komisji Europejskiej przewiduje szerokie ramy czasowe wdrożenia. Zgodnie z założeniami: 1 stycznia 2028 r. ma zacząć działać Urząd UE ds. Celnych, a unijne centrum danych celnych wejdzie w pierwszą, ograniczoną fazę operacyjną. W drugim etapie nastąpi migracja celnych systemów informatycznych już scentralizowanych, a następnie pozostałych krajowych systemów informatycznych. Przedsiębiorcy będą mogli zacząć korzystać z unijnego centrum danych celnych od 1 stycznia 2032 r., a stanie się to obligatoryjne od 1 stycznia 2038 r.

Prace legislacyjne - dalsze kroki

Propozycja Komisji została skierowana do Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej do analizy i wypracowania ostatecznego brzmienia przepisów.

Planowane rozpoczęcie procesu legislacyjnego w Radzie UE – wrzesień 2023 r.

Reforma unii celnej – dokumenty do pobrania:

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY I EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO Reforma celna: wprowadzenie unii celnej na kolejny poziom

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiające unijny kodeks celny i Urząd Unii Europejskiej ds. Celnych oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 952/2013

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2658/87 w odniesieniu do wprowadzenia uproszczonego traktowania taryfowego sprzedaży na odległość towarów oraz rozporządzenie (WE) nr 1186/2009 w odniesieniu do zniesienia progu zwolnienia z należności celnych

Wniosek DYREKTYWA RADY zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do przepisów dotyczących VAT odnoszących się do podatników ułatwiających sprzedaż na odległość towarów importowanych oraz stosowania procedury szczególnej dla sprzedaży na odległość towarów importowanych z terytoriów trzecich lub państw trzecich, a także w odniesieniu do uregulowań szczególnych dotyczących deklarowania i zapłaty VAT z tytułu importu

EU Customs Reform - Impact Assessment

EU Customs Reform - Summary of the Impact Assessment