Towary o znaczeniu strategicznym


Informacje dotyczące towarów o znaczeniu strategicznym: towary objęte tą definicją, rodzaje zezwoleń, warunki zgłoszenia

16.04.2024

Towary o znaczeniu strategicznym[1] są to:

  • produkty podwójnego zastosowania, określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Rady (WE)[2] ,
  • uzbrojenie i sprzęt wojskowy[3].

Zgłoszenie o objęcie procedurą celną towaru o znaczeniu strategicznym może odbywać się wyłącznie w wyznaczonych urzędach celno-skarbowych[4].

Warunkiem obrotu tego rodzaju towarami jest posiadanie zezwolenia indywidualnego albo globalnego lub spełnione są warunki do skorzystania z odpowiedniego zezwolenia generalnego.

Rodzaje zezwoleń:

  1. zezwolenia indywidualne i zezwolenia globalne wydawane na wniosek przedsiębiorcy przez krajowy organ kontroli obrotu (ministra właściwego do spraw gospodarki),
  2. krajowe zezwolenia generalne wydawane w formie rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki (przedsiębiorca może z nich korzystać, jeśli spełnia wymagania określone w ustawie [1] oraz spełnione są warunki określone w rozporządzeniu),
  3. unijne zezwolenia generalne wydawane w formie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (jeśli spełnione są warunki określone w rozporządzeniu).

Szczegółowe informacje nt. warunków obrotu z zagranicą produktami podwójnego zastosowania i uzbrojeniem znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju i Technologii (organu kontroli obrotu):

Przypisy:

[1] Obrót towarami o znaczeniu strategicznym jest realizowany zgodnie z:

[2] rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/821 z dnia 20 maja 2021 r. ustanawiające unijny system kontroli wywozu, pośrednictwa, pomocy technicznej, tranzytu i transferu produktów podwójnego zastosowania (Dz.U. UE 2021 r. L206/1 z późn. zm.)

[3] określone w załącznikach do rozporządzenia ministra właściwego ds. gospodarki w sprawie wykazu uzbrojenia

[4] wymienionych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie urzędów celno-skarbowych, w których może być dokonywany wywóz, przywóz i tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym (Dz.U. 2023 poz. 90)