Środki ochrony roślin


Informacje dotyczące obrotu środkami ochrony roślin: warunki dotyczące obrotu, zezwolenia

28.11.2023

Środki ochrony roślin[1]

Do obrotu w Polsce mogą być wprowadzane środki ochrony roślin, które:

  • uzyskały zezwolenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
  • mają opakowania szczelnie zamknięte, nieuszkodzone i zaopatrzone w zatwierdzoną etykietę w języku polskim,
  • oraz dodatkowo, spełniają wymagania określone w zezwoleniu na wprowadzanie do obrotu.

Minister właściwy ds. rolnictwa prowadzi rejestr środków ochrony roślin, które uzyskały zezwolenie na wprowadzanie do obrotu. Można w nim sprawdzić czy konkretny środek posiada zezwolenie oraz zweryfikować treść etykiety.

Ważne! Wprowadzenie do obrotu środków ochrony roślin z państw trzecich, niezarejestrowanych w Polsce oraz wprowadzanie środków ochrony roślin z etykietą w języku obcym jest nielegalne.

Zezwolenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie wymaga:

  • przemieszczanie lub składowanie w Polsce środków ochrony roślin, przeznaczonych do stosowania w innym państwie członkowskim albo państwie trzecim.

Podmiot, który je wprowadza, 7 dni wcześniej informuje o tym wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa (właściwego ze względu na miejsce wprowadzenia tych środków). Inspektor przekazuje natomiast informację Krajowej Administracji Skarbowej,

  • wprowadzenie do obrotu środków ochrony roślin do celów badań lub rozwoju (wymagane jest wówczas pozwolenie na przeprowadzenie próby),
  • wprowadzenie środków, co do których udzielono pozwolenia na handel równoległy.

 

Przypisy:

[1] Regulacje prawne dot. wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, ich stosowania i kontrolowania w Unii Europejskiej:

  1. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (Dz. Urz. UE L 309 z 24.11.2009, str. 1 ze zmianami)
  2. ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2015 r., poz. 547 z późn. zm.)