WIT - Wiążąca Informacja Taryfowa


W tym miejscu znajdziesz informacje dotyczące Wiążącej Informacji Taryfowej (WIT) m.in. czego dotyczy, kontakt i inne

28.11.2023
W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej, z dniem 1 stycznia 2021 roku wiążące informacje taryfowe (WIT) wydane przez organy celne Zjednoczonego Królestwa tracą ważność.
Także w tym dniu tracą swoją ważność decyzje WIT wydane przez organy celne pozostałych państw członkowskich UE podmiotom z numerami EORI Zjednoczonego Królestwa.

Wiążąca informacja taryfowa (WIT) jest jednym ze środków wprowadzonych do prawa celnego, aby podmioty gospodarcze mogły uzyskać oficjalną informację o klasyfikacji taryfowej towarów, poprawić zarządzanie w związku ze spodziewanymi zyskami handlowymi oraz zredukować czas odprawy celnej.

WIT dotyczy towarów, wobec których przewidziane są operacje przywozu lub wywozu, ma formę decyzji i może być wydana przed zadeklarowaniem tych towarów do procedur celnych. Jej zasadniczym celem jest zapewnienie przejrzystości informacji celnej i jednolitego zastosowania Taryfy Unii Europejskiej oraz wyeliminowanie w krajach Unii różnic w klasyfikacji taryfowej oraz zapewnienie równości i prawnego zabezpieczenia podmiotów gospodarczych na obszarze UE.

Posiadanie decyzji WIT daje pewność prawną co do klasyfikacji towaru i określenia na tej podstawie, jakiej wysokości cło i ewentualne opłaty celne lub inne środki mogą zostać zastosowane.

W Polsce do przyjmowania wniosków o wydanie wiążącej informacji taryfowej (WIT) oraz do wydawania decyzji WIT jest upoważniony Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS). Wnioski mogą być składane wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych – PUESC.

Wszystkie informacje dotyczące rejestracji i uzyskania uprawnień do składania e-wniosków o WIT dostępne są na stronie PUESC.

Warunkiem koniecznym do ubiegania się o wiążącą informację taryfową jest założenie konta na portalu PUESC oraz uzyskanie uprawnienia „Obsługa Wiążącej Informacji Taryfowej" (uprawnienie nr 15). Ponadto wymogiem formalnym jest posiadanie numeru EORI - Economic Operators Registration and Identification.

Szczegółowe informacje dotyczące decyzji WIT dostępne są na stronie Krajowej Informacji Skarbowej.