WIT - Wiążąca Informacja Taryfowa


Wiążąca informacja taryfowa (WIT) jest jednym ze środków wprowadzonych do prawa celnego, aby podmioty gospodarcze mogły uzyskać oficjalną informację o klasyfikacji taryfowej towarów, poprawić zarządzanie w związku ze spodziewanymi zyskami handlowymi oraz zredukować czas odprawy celnej.

WIT dotyczy towarów, wobec których przewidziane są operacje przywozu lub wywozu, ma formę decyzji i może być wydana przed zadeklarowaniem tych towarów do procedur celnych. Jej zasadniczym celem jest zapewnienie przejrzystości informacji celnej i jednolitego zastosowania Taryfy Unii Europejskiej oraz wyeliminowanie w krajach Unii różnic w klasyfikacji taryfowej oraz zapewnienie równości i prawnego zabezpieczenia podmiotów gospodarczych na obszarze UE.

Posiadanie decyzji WIT daje pewność prawną co do klasyfikacji towaru i określenia na tej podstawie, jakiej wysokości cło i ewentualne opłaty celne lub inne środki mogą zostać zastosowane.

W Polsce do przyjmowania wniosków o wydanie wiążącej informacji taryfowej (WIT) oraz do wydawania decyzji WIT jest upoważniony Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.

Szczegółowe informacje dot. decyzji WIT (m.in. formularz wniosku, instrukcja wypełnienia, inne wyjaśnienia) dostępne są na stronie Izby Administracji Skarbowej w Warszawie (link otwiera nowe okno w innym serwisie).