Kompendium Wartości Celnej wydane przez Światową Organizacje Celną


Informacje dotyczące Kompendium Wartości Celnej wydanego przez Światową Organizacje Celną (WCO)

11.10.2019

Tematyka związana z ustalaniem wartości celnej towarów regulowana jest w ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO) Porozumieniem w sprawie stosowania Artykułu VII Układu Ogólnego w sprawie Taryf Celnych i Handlu (tzw. Kodeks Wartości Celnej). Wszystkie państwa i organizacje członkowskie WTO, na mocy zapisów wynikających z Kodeksu Wartości Celnej, zobowiązane są do wdrożenia jego postanowień do swoich ustawodawstw krajowych.

Kompendium Wartości Celnej Światowej Organizacji Celnej WCO jest zbiorem wszystkich najważniejszych dokumentów wydanych przez WTO i WCO, które regulują zasady ustalania wartości celnej na płaszczyźnie międzynarodowej i zawiera m.in.:

  1. Listę członków Światowej Organizacji Handlu.
  2. Porozumienie w sprawie stosowania Artykułu VII Układu Ogólnego w sprawie Taryf Celnych i Handlu (Kodeks Wartości Celnej)
  3. Artykuł VII Układu Ogólnego w sprawie Taryf Celnych i Handlu.
  4. Decyzje podjęte przez Komitet Ustalania Wartości Celnej WTO.
  5. Instrumenty opracowane przez Techniczny Komitet Ustalania Wartości Celnej WCO.

Szczególnie instrumenty wymienione w pkt 5 (w postaci różnego rodzaju opinii, komentarzy, not wyjaśniających, studiów przypadków itp.) opracowane przez Techniczny Komitet Ustalania Wartości Celnej WCO mogą mieć istotne znaczenie przy rozstrzyganiu konkretnych problemów z zakresu ustalania wartości celnej, bowiem często zostały opracowane w związku z problematycznymi sytuacjami, które pojawiają się w praktyce. Znaczenie tych instrumentów jest tym większe, że Techniczny Komitet Ustalania Wartości Celnej WCO został powołany w celu osiągnięcia jednolitości w interpretacji Kodeksu Wartości Celnej w państwach, które wdrożyły jego przepisy do swoich ustawodawstw krajowych. Należy zaznaczyć, że chociaż instrumenty Technicznego Komitetu Ustalania Wartości Celnej nie stanowią same w sobie prawa międzynarodowego, to jednak w ramach WTO (a więc dotyczy to także państw członkowskich UE) oczekuje się, że będą one brane pod uwagę przy rozstrzyganiu problemów pojawiających się w praktyce.

Istnieje możliwość zakupu ww. Kompendium Wartości Celnej (w angielskiej, francuskiej i hiszpańskiej wersji językowej) w Światowej Organizacji Celnej. Bliższe informacje na ten temat można uzyskać na stronie Światowej Organizacji Celnej.

Zawarte w Kompendium dokumenty opracowane przez Komitet Ustalania Wartości Celnej WTO oraz Techniczny Komitet Ustalania Wartości Celnej WCO stanowią uzupełniony (o nowo opracowane) zbiór dokumentów, które przed 1 maja 2004 r. obowiązywały w ramach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 września 1999 r. wyjaśnienia dotyczące wartości celnej (Dz. U. Nr 80, poz. 908).