Kompendium tekstów, które dotyczą ustalania wartości celnej


Informacje dotyczące czwartej polskiej wersji językowej Kompendium tekstów dotyczących ustalania wartości celnej przyjętych przez Komitet Kodeksu Celnego

31.12.2021

Publikujemy piątą polską wersję językową Kompendium tekstów dotyczących ustalania wartości celnej przyjętych przez Komitet Kodeksu Celnego i Grupę Ekspertów Celnych (Sekcja ds. Wartości Celnej), która uwzględnia zmiany wprowadzone przez tę Sekcję w 2021 r.

Poprzednia wersja Kompendium (z 2008 r.) została zaktualizowana w związku z wejściem w życie z dniem 1 maja 2016 r. znowelizowanego unijnego prawodawstwa celnego w 2018 r., a następnie uzupełniona o nowe instrumenty w roku 2021 r.

Na internetowej stronie Komisji Europejskiej, w zakładce Podatki i Unia Celna, dostępna jest ostatnia wersja tego Kompendium w języku angielskim.

Zawarte w tym dokumencie komentarze, wnioski oraz wszelkie pozostałe środki stanowią wynik prac ww. Komitetu i Grupy nad konkretnymi unijnymi przepisami celnymi bądź praktycznymi zagadnieniami podniesionymi na jego forum, zgodnie z postanowieniami art. 285 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny. Komentarze zawierają wytyczne dotyczące stosowania konkretnych przepisów celnych. Wnioski wynikają z analizy konkretnych, praktycznych zagadnień. Komentarze i wnioski nie stanowią instrumentów prawnych. Odzwierciedlają one jednak stanowisko Komitetu Kodeksu Celnego – Grupy Ekspertów Celnych (Sekcji ds. Wartości Celnej) i wspierają jednolitą interpretację oraz stosowanie właściwych unijnych przepisów celnych. Podmiotom gospodarczym zaleca się, aby w przypadku konkretnych decyzji dotyczących indywidualnych spraw konsultowały się ze swoimi narodowymi administracjami celnymi. Kompendium to zawiera również streszczenie stosownych orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W celu zapewnienia kompletności kompendium dodano do niego rozdział zawierający wykaz instrumentów przyjętych przez Techniczny Komitet Ustalania Wartości Celnej Światowej Organizacji Celnej.

W celu zapewnienia kompletności zbioru, dodano także sekcję zawierającą instrumenty przyjęte przez Techniczny Komitet Ustalania Wartości Celnej Światowej Organizacji Celnej.

Pliki do pobrania

Informacje dla przedsiębiorców

W tym miejscu znajdziesz informacje dotyczące: AEO i uproszczeń celnych, modyfikacji ochrony celnej, EORI, wartości celnej, pochodzenia towarów, WIT oraz procedur celnych