Gwaranci celni


Informacje o osobach uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych

16.04.2024

Zgodnie z art. 92 ust. 1 lit. b) unijnego kodeksu celnego (UKC) zabezpieczenie długu celnego może nastąpić w formie zobowiązania złożonego przez gwaranta.

Natomiast art. 94 ust. 1 UKC stanowi, że takim gwarantem może być wyłącznie podmiot mający siedzibę na obszarze celnym UE i wyróżnia gwarantów zatwierdzanych przez organy celne oraz niewymagających zatwierdzenia przez te organy.

Gwaranci zatwierdzani przez organy celne

W myśl art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne„ gwarantem zatwierdzonym przez organy celne, o którym mowa w art. 94 ust. 1 unijnego kodeksu celnego, jest osoba wpisana do wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych". 

Wpis do wykazu następuje na wniosek zainteresowanej osoby, złożony do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, po uzyskaniu informacji od Komisji Nadzoru Finansowego. Wpis oraz jego zmiana są decyzjami Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Gwaranci niewymagający zatwierdzenia przez organy celne

W myśl przepisów art. 94 ust. 1 UKC do gwarantów niewymagających zatwierdzenia przez organy celne należą instytucje:

  • kredytowe;
  • finansowe;
  • ubezpieczeniowe

akredytowane w Unii zgodnie z obowiązującymi przepisami unijnymi.

Udostępnienie informacji o gwarantach celnych

Zgodnie z art. 52 ust. 11 Prawa celnego Szef Krajowej Administracji Skarbowej udostępnia i aktualizuje do celów informacyjnych w BIP na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw finansów publicznych:

  • wykaz gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych;
  • informację o gwarantach akredytowanych w Unii.

Dodatkowe informacje

Podstawa prawna

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (Dz. U. L 269 z 10 października 2013 r., str. 1,
z późn. zm.)

Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. z 2020 r. poz. 1382 z późn. zm.)