Gwaranci celni


Informacje o osobach uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych

Zgodnie z art. 92 ust. 1 lit. b) unijnego kodeksu celnego (Dz. Urz. UE L 269 z 10 października 2013 r., str.1, z późn. zm.) zabezpieczenie długu celnego może nastąpić w formie zobowiązania złożonego przez gwaranta.

Natomiast art. 94 ust. 1 UKC stanowi, że takim gwarantem może być wyłącznie podmiot mający siedzibę na obszarze celnym UE i wyróżnia gwarantów zatwierdzanych przez organy celne oraz niewymagających zatwierdzenia przez te organy.

Gwaranci zatwierdzani przez organy celne

W myśl art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (tekst jednolity z dnia 8 grudnia 2017 r., Dz. U. z 2018 r. poz. 167) „gwarantem zatwierdzonym przez organy celne, o którym mowa w art. 94 ust. 1 unijnego kodeksu celnego, jest osoba wpisana do wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych". 

Wpis do wykazu następuje w drodze decyzji Ministra Finansów, po uzyskaniu informacji o wnioskodawcy udzielonej przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Gwaranci niewymagający zatwierdzenia przez organy celne

W myśl przepisów art. 94 ust. 1 UKC do gwarantów niewymagających zatwierdzenia przez organy celne należą instytucje:

  • kredytowe;
  • finansowe;
  • ubezpieczeniowe

akredytowane w Unii zgodnie z obowiązującymi przepisami unijnymi.

Udostępnienie informacji o gwarantach celnych

Zgodnie z art. 52 ust. 11 Prawa celnego minister właściwy do spraw finansów publicznych udostępnia i aktualizuje do celów informacyjnych na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra do spraw finansów publicznych:

  • wykaz gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych;
  • informację o gwarantach akredytowanych w Unii.

Dodatkowe informacje