Agenci celni


Wpis na listę agentów celnych

Na listę agentów celnych wpisuje się osobę fizyczną, jeżeli spełnia następujące warunki [1]:

 1. ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 2. posiada kwalifikacje lub doświadczenie w zakresie obsługi celnej podmiotów gospodarczych;
 3. nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe;
 4. wystąpiła z wnioskiem o wpis na listę agentów celnych.

Warunki wpisu

Aby uzyskać wpis na listę agentów celnych należy złożyć pisemny wniosek do dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie. Wniosek zawiera:

 1. imię i nazwisko;
 2. adres zamieszkania i adres do korespondencji;
 3. numer PESEL, a w przypadku osoby, której nie nadano numeru PESEL - numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 4. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 5. numer i datę decyzji o uznaniu kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego – w przypadku uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego uzyskanych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Wniosek o wpis

Do wniosku należy dołączyć:

 1. oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem i podpisaną przez osobę ubiegającą się o wpis na listę agentów celnych jednego z poniższych dokumentów:
  1. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, na kierunku w dziedzinie nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych, obejmującym wiedzę i umiejętności z zakresu prawa administracyjnego i finansowego, w szczególności prawa celnego oraz suplement do dyplomu lub wypis z przebiegu studiów potwierdzony przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni - o ile zostały wydane
  2. świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w tym zakresie,
  3. dokument potwierdzający co najmniej trzyletnie doświadczenie w sprawach  celnych;
 2. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie braku skazania za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe – w oryginale sporządzonym nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku.

Wpis na listę agentów celnych obejmuje:

 1. numer i datę wpisu;
 2. imię i nazwisko.

Wniosek o wpis na listę agentów celnych należy wysyłać na adres: 

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
ul. Felińskiego 2B
01-513 Warszawa
e-mail: ict.440000@mf.gov.pl
tel: 22 510 46 77
fax: 22 510 49 89

 

Wzór wniosku do pobrania

Procedura wpisu na listę agentów celnych – pytania i odpowiedzi

Lista agentów celnych (PUESC)

Podstawa prawna

[1] art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne (Dz. U. z 2016 r. poz. poz. 1880 i 1948)