Agenci celni


Wpis na listę agentów celnych

Na listę agentów celnych wpisuje się osobę fizyczną, jeżeli spełnia następujące warunki [1]:

1)      ma pełną zdolność do czynności prawnych;

2)      posiada kwalifikacje lub doświadczenie w zakresie obsługi celnej podmiotów gospodarczych;

3)      nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe;

4)      wystąpiła z wnioskiem o wpis na listę agentów celnych.

Warunki wpisu

Aby uzyskać wpis na listę agentów celnych należy złożyć pisemny wniosek do dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie. Wniosek zawiera:

1)      imię i nazwisko;

2)      adres zamieszkania i adres do korespondencji;

3)      numer PESEL, a w przypadku osoby, której nie nadano numeru PESEL - numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

4)      oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;

5)      numer i datę decyzji o uznaniu kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego – w przypadku uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego uzyskanych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Wniosek o wpis

Do wniosku należy dołączyć:

1)    oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem i podpisaną przez osobę ubiegającą się o wpis na listę agentów celnych jednego z poniższych dokumentów:

→   odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, na kierunku w dziedzinie nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych, obejmującym wiedzę i umiejętności z zakresu prawa administracyjnego i finansowego, w szczególności prawa celnego oraz suplement do dyplomu lub wypis z przebiegu studiów potwierdzony przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni - o ile zostały wydane,

albo

→   świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w tym zakresie,

albo

→ dokument potwierdzający co najmniej trzyletnie doświadczenie w sprawach  celnych;

2)     informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie braku skazania za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe – w oryginale sporządzonym nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku.

Wpis na listę agentów celnych obejmuje:

1)     numer i datę wpisu;

2)     imię i nazwisko.

Wniosek o wpis na listę agentów celnych należy wysyłać na adres: 

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

ul. Felińskiego 2B

01-513 Warszawa

e-mail: ict.440000@mf.gov.pl

tel: 22 510 46 77

fax: 22 510 49 89

 

Wzór wniosku do pobrania (link otwiera nowe okno w innym serwisie)

Procedura wpisu na listę agentów celnych – pytania i odpowiedzi (link otwiera nowe okno w innym serwisie)

Lista agentów celnych (PUESC) - link otwiera nowe okno w innym serwisie

Podstawa prawna

[1] art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne (Dz. U. z 2016 r. poz. poz. 1880 i 1948)