Agenci celni


28.02.2024

Wpis na listę agentów celnych

Jakie warunki musisz spełnić

Musisz:

 1. mieć pełną zdolność do czynności prawnych;
 2. posiadać kwalifikacje lub doświadczenie w zakresie obsługi celnej podmiotów gospodarczych;
 3. nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe;
 4. wystąpić z wnioskiem o wpis na listę agentów celnych.

Co musisz zrobić

Jeśli chcesz złożyć wniosek w sposób tradycyjny (papierowy) to powinieneś:

 1. Wypełnić i podpisać wniosek - Wzór wniosku do pobrania (DOCX, 22 kB)
 2. Przygotować wymagane załączniki:
 • zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności,
 • jeśli chcesz wykazać swoje kompetencje zawodowe, załącz:
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (na kierunku nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych, obejmującym wiedzę i umiejętności z zakresu prawa administracyjnego i finansowego, w szczególności prawa celnego) wraz z suplementem do dyplomu lub wypisem z przebiegu studiów potwierdzonym przez uczelnię,

albo

  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w tym zakresie,
 • jeśli wolisz udokumentować swoje doświadczenie zawodowe – załącz skan dokumentu, który potwierdza Twoje co najmniej 3-letnie doświadczenie w obsłudze spraw celnych (np. zaświadczenie od pracodawcy). Opisz krótko w jakich latach i jakie czynności wykonywałeś oraz gdzie (Izba Administracji Skarbowej w……, Oddział Celny w ….).

UWAGA! Jeśli wykonywałeś zawód agenta celnego w innym państwie i posiadasz decyzję o uznaniu kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego, do wniosku dołącz tylko tę decyzję i zaświadczenie o niekaralności.

 1. Wysłać wniosek z załącznikami do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie na adres:

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
ul. Felińskiego 2B
01-513 Warszawa

Wniosek o wpis na listę agentów celnych możesz również złożyć w formie elektronicznej. E-usługa została uruchomiona od 30 listopada 2021 roku na Platformie Usług Skarbowo-Celnych www.puesc.gov.pl.

Aby skorzystać z wniosku elektronicznego, zaloguj się na PUESC, a następnie w sekcji Formularze wyszukaj formularz o nazwie WDCLA01 Agent celny [SZPROT]. Po wypełnieniu formularza podpisz go elektronicznie i wyślij wraz z niezbędnymi załącznikami. Szczegółowe informacje o wniosku znajdziesz w opisie usługi Agent celny – uzyskaj wpis na listę.

Co zrobi organ

 1. W okresie 30 dni od złożenia wniosku urzędnik sprawdzi, czy spełniasz kryteria i warunki, które są wymagane do wpisu.

W trakcie postępowania możesz otrzymać informacje związane z twoim wnioskiem.

 • Jeżeli dane wymagane do wpisu są niekompletne, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku otrzymasz wezwanie o uzupełnienie.
 • Jeśli organ celny przedłuży termin rozpatrzenia twojego wniosku, otrzymasz informację o nowym terminie załatwienia sprawy. Organ celny wyjaśni ci przyczynę przedłużenia.
 • Jeżeli organ uzna, że prawdopodobnie nie spełniasz wymogów, aby uzyskać wpis na listę agentów celnych, zostaniesz o tym powiadomiony. W takim przypadku otrzymasz informację o prawie do wypowiedzenia się. Będziesz miał 30 dni od otrzymania informacji, żeby zapoznać się z dokumentami w sprawie i przedstawić organowi swoje stanowisko. To jest dla ciebie możliwość, ale nie obowiązek.
 1. Jeśli spełniasz kryteria i warunki, zostaniesz wpisany na listę agentów celnych w terminie najpóźniej 120 dni od złożenia wniosku. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie poinformuje cię o wpisie na listę agentów celnych. Lista agentów celnych (PUESC)
 2. Jeśli nie spełniasz warunków, Dyrektor Izby wyda decyzję odmowną i uzasadni ją. Możesz się od niej odwołać w terminie 14 dni od dnia doręczenia. Odwołanie złóż w formie papierowej do Szefa KAS za pośrednictwem Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie na adres:

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
ul. Felińskiego 2B
01-513 Warszawa

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

Dane kontaktowe

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
ul. Felińskiego 2B
01-513 Warszawa
e-mail: ict.440000@mf.gov.pl
tel: 22 510 46 77
fax: 22 510 49 89

Przepisy prawne