Nowy formularz podatkowy CIT-14


Ministerstwo Finansów informuje, że 29 czerwca 2019 r. wchodzi w życie rozporządzenie określające po raz pierwszy wzór formularza CIT-14.

28.11.2023

Rozporządzeniem z dnia 7 czerwca 2019 r. Minister Finansów określił wzór deklaracji o wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od wypłat odsetek i dyskonta zrealizowanych w ramach emisji danej serii obligacji: CIT-14.

Rozporządzenie zostało opublikowane 14 czerwca 2019 r.w Dzienniku Ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1107).

Wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, czyli 29 czerwca 2019 r. 

Rozporządzenie stanowi wykonanie przez Ministra Finansów delegacji ustawowej przewidzianej w art. 22 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2193)