Wzór formularza CIT-15J określony


Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej rozporządzeniem z 11 stycznia 2021 r. określił wzory nowych formularzy CIT-15J i CIT/JW

16.04.2024

Rozporządzenie zostało opublikowane 14 stycznia 2021 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 87.

Określa wzory:

  1. informacji o podatnikach podatku dochodowego posiadających, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku spółki jawnej - CIT-15J,
  2. załącznika do informacji CIT-15J – załącznika o danych podatnika podatku dochodowego, który osiąga dochody ze spółki jawnej - CIT/JW.

Rozporządzenie weszło w życie 15 stycznia 2021 r.

Jest wynikiem zmian jakie zostały wprowadzone do ustawy CIT, ustawą z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 2123).