Przedłużony termin do przesłania informacji IFT-2R


Rozporządzeniem z dnia 29 maja 2020 r. Minister Finansów ponownie przedłużył termin do sporządzenia i przesłania informacji podatkowych IFT-2R

16.04.2024

Został wydłużony termin przesyłania przez osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, których rok podatkowy zakończył się w okresie od dnia 31 grudnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r., informacji, o których mowa w art. 26 ust. 3 pkt 2 ustawy CIT (IFT-2R), do końca siódmego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym dokonano wypłat wymienionych w art. 26 ust. 1 tej ustawy.

Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminów do sporządzenia i przesłania niektórych informacji podatkowych zostało opublikowane 29 maja 2020 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 962 (Dz. U. z 2020 r. poz. 962).

Rozporządzenie weszło w życie z dniem publikacji.