Zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów


Poznaj korzyści i warunki ulgi na promocję wyrobów i zdobywanie nowych rynków

28.11.2023

Komu przysługuje ulga

Ulga przysługuje podatnikom uzyskującym przychody ze sprzedaży wytworzonych przez niego produktów (rzeczy). 

Na czym polega ulga

Ulga polega na możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów (zarachowanych już jako taki koszt), poniesionych w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów.

Jakie koszty można odliczyć

Za koszty uzyskania przychodów poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów uznaje się koszty:

1)  uczestnictwa w targach poniesione na:

a)  organizację miejsca wystawowego,

b)  zakup biletów lotniczych dla pracowników,

c)  zakwaterowanie i wyżywienie dla pracowników;

2)  działań promocyjno-informacyjnych, w tym zakupu przestrzeni reklamowych, przygotowania strony internetowej, publikacji prasowych, broszur, katalogów informacyjnych i ulotek, dotyczących produktów;

3)  dostosowania opakowań produktów do wymagań kontrahentów;

4)  przygotowania dokumentacji umożliwiającej sprzedaż produktów, w szczególności dotyczącej certyfikacji towarów oraz rejestracji znaków towarowych;

5)  przygotowania dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do przetargu, a także w celu składania ofert innym podmiotom.

Jakie są warunki skorzystania z ulgi

Warunkiem skorzystania z odliczenia jest, aby w okresie 2. kolejno następujących po sobie lat podatkowych, licząc od roku podatkowego, w którym podatnik poniósł koszty:

  • zwiększył przychody ze sprzedaży produktów w stosunku do przychodów z tego tytułu ustalonych na ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego rok poniesienia tych kosztów lub
  • osiągnął przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych, lub
  • osiągnął przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych w danym kraju.

Przy ustalaniu spełnienia powyższego warunku uwzględnia się wyłącznie przychody, z których dochód podlega opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ile można odliczyć

Można odliczyć koszty, które nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie lub nie zostały już odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym, do wysokości nie większej niż 1 mln zł w roku podatkowym. 

Jak odlicza się ulgę

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty.

W przypadku gdyby podatnik poniósł za rok podatkowy stratę albo wielkość dochodu podatnika była niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia - odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części - dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie sześć lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia.

Jeśli podatnik, który skorzystał z odliczenia, nie spełni warunku uzyskania sprzedaży w określonej kwocie, rodzaju lub na nowym rynku -   jest obowiązany w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym upłynął termin do osiągnięcia przychodów, do odpowiedniego doliczenia kwoty uprzednio odliczonej.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - art. 18eb