Straty


16.04.2024

Podatnik, który poniósł stratę ze źródła przychodów w roku podatkowym, ma prawo obniżyć o jej wysokość dochód uzyskany z tego samego źródła. 

O wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, podatnik może:

  1. obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty, albo
  2. obniżyć jednorazowo dochód uzyskany z tego źródła w jednym z najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu lat podatkowych o kwotę nieprzekraczającą 5 000 000 zł, nieodliczona kwota podlega rozliczeniu w pozostałych latach tego pięcioletniego okresu, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty.
Uwaga!
  1. Zasady te nie dotyczą strat z odpłatnego zbycia walut wirtualnych
  2. Jednorazowe rozliczenie straty do 5 mln. zł stosuje się do strat za lata podatkowe rozpoczynające się po 31 grudnia 2018 r.

Podstawa prawna

art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych