Darowizny na cele kultu religijnego


28.11.2023

Co można odliczyć

Darowizny na cele kultu religijnego.

Ile można odliczyć

Odlicza się wartość faktycznie przekazanej darowizny, nie więcej jednak niż 10% dochodu (przychodu).
Limit odliczenia jest wspólny z odliczeniami z tytułu darowizn na cele pożytku publicznego, kultu religijnego oraz honorowego krwiodawstwa.

Jeżeli przedmiotem darowizny są towary opodatkowane VAT, za kwotę darowizny uważa się wartość towaru plus VAT – w części przekraczającej kwotę podatku naliczonego, którą podatnik ma prawo odliczyć zgodnie z przepisami o VAT z tytułu dokonania tej darowizny.

Kiedy można odliczyć darowiznę

Realizacja odliczenia może następować już w trakcie roku podatkowego, przy obliczaniu zaliczek na podatek.

W zeznaniu rocznym (załącznik CIT-D) należy wykazać wartość przekazanej darowizny, wartość odliczonej darowizny oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego.

Jak udokumentować darowiznę

  • dowodem wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku, inny niż rachunek płatniczy,
  • w przypadku darowizny innej niż pieniężna - dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny, oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.

 

Podstawa prawna

art. 18 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych