Darowizny komputerów przenośnych


Przekazując laptop lub tablet na cele oświatowe można obniżyć podstawę opodatkowania o wartość dokonanej darowizny

16.04.2024

Co można odliczyć

Darowizny rzeczowe, których przedmiotem są komputery przenośne będące laptopami lub tabletami, przekazane od dnia 1 stycznia 2020 r. do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19 [1].

Przekazane laptopy i tablety mają być kompletne, zdatne do użytku i wyprodukowane nie wcześniej niż 3 lata przed dniem ich przekazania.

Kto może otrzymać darowiznę

Darowiznę mogą otrzymać:

 • organy prowadzące placówki oświatowe,
 • organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, lub operator Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, z przeznaczeniem na cele dalszego nieodpłatnego przekazania organom prowadzącym placówki oświatowe lub placówkom oświatowym.

Przez placówkę oświatową rozumie się:

1) podmioty, o których mowa w art. 2 pkt 1–4 i 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;
2) uczelnie w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
3) placówki opiekuńczo-wychowawcze w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Kto może odliczyć darowiznę

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych.

Ile można odliczyć

Darowizny przekazane:

 • do końca kwietnia 2020 r. podlegają odliczeniu w wysokości większej niż wartość darowizny - 200% wartości darowizny,
 • w maju 2020 r. podlegają odliczeniu w wysokości 150% wartości darowizny,
 • od 1 czerwca 2020 r. do 30 września 2020 r. podlegają odliczeniu w wysokości kwoty odpowiadającej wartości darowizny,
 • od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. podlegają odliczeniu w wysokości 200% wartości darowizny [1],
 • od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r. podlegają odliczeniu w wysokości 150% wartości darowizny [1],
 • od 1 kwietnia 2021 r. do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19, podlegają odliczeniu w wysokości kwoty odpowiadającej wartości darowizny [1].

Jeżeli przedmiotem darowizny są towary opodatkowane VAT, za kwotę darowizny uważa się wartość towaru plus VAT – w części przekraczającej kwotę podatku naliczonego, którą podatnik ma prawo odliczyć zgodnie z przepisami o VAT z tytułu dokonania tej darowizny.

Których darowizn nie odlicza się

 • zwróconych w jakiejkolwiek formie,
 • zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów,
 • odliczonych już na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 8 i art. 38g ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Jak udokumentować darowiznę

Dowodem, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.

Realizacja odliczenia

Realizacja odliczenia w trakcie roku podatkowego następuje przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy. 

W zeznaniu rocznym (CIT-8 i CIT-8AB) należy wykazać kwotę (wartość) przekazanej darowizny, kwotę (wartość) odliczonej darowizny oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego.

Odliczenie darowizn stosuje się od 24 czerwca 2020 r. 

 

[1] art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw