Darowizny na działalność pożytku publicznego


16.04.2024

Co można odliczyć

Darowiznę można odliczyć od podstawy opodatkowania, jeśli jej cel jest zgodny z zakresem celów wymienionych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, lub dotyczy kultu religijnego.  

Kto może otrzymać darowiznę

  • organizacja pozarządowa, która nie należy do sektora finansów publicznych i nie działa w celu osiągnięcia zysku oraz prowadzi działalność pożytku publicznego we wspieranej sferze,
  • kościelna osoba prawna lub kościelna jednostka organizacyjna lub
  • stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego. [1]

Nie ma wymogu posiadania przez wspieraną organizację statusu organizacji pożytku publicznego (OPP). W tym zakresie na równi traktuje się też podmioty prowadzące taką działalność w innym niż Polska państwie Unii Europejskiej lub w państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
W takim przypadku musi istnieć podstawa prawna - wynikająca z umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania lub z innej ratyfikowanej umowy międzynarodowej, których stroną jest Rzeczpospolita Polska - do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, na którego terytorium organizacja posiada siedzibę.

Ile można odliczyć

Odlicza się wartość faktycznie przekazanej darowizny, nie więcej jednak niż 10% dochodu (przychodu).
Limit odliczeń z tytułu tych darowizn wynosi 10% dochodu - wspólnie z odliczeniami z tytułu darowizn na kształcenie zawodowe i na cele kultu religijnego.

Jeżeli przedmiotem darowizny są towary opodatkowane VAT, za kwotę darowizny uważa się wartość towaru plus VAT – w części przekraczającej kwotę podatku naliczonego, którą podatnik ma prawo odliczyć zgodnie z przepisami o VAT z tytułu dokonania tej darowizny.

Których darowizn nie odlicza się od dochodu

Nie podlegają odliczeniu darowizny na rzecz:

  • osób fizycznych, 
  • osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą, która polega na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami. 

Nie odlicza się wartości darowizn artykułów spożywczych przekazanych wyłącznie na cele działalności charytatywnej, gdy podatnik zaliczył ją do kosztów uzyskania przychodów. [2]

Kiedy można odliczyć darowiznę

Realizacja odliczenia może następować już w trakcie roku podatkowego, przy obliczaniu zaliczek na podatek.

W zeznaniu rocznym należy wykazać wartość przekazanej darowizny, wartość odliczonej darowizny oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego, w szczególności jego nazwę, adres i numer identyfikacji podatkowej.
W przypadku gdy obdarowany ma siedzibę zagranicą podaje się numer uzyskany w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym obdarowany ma siedzibę, służący identyfikacji dla celów podatkowych.

Jak udokumentować darowiznę

Dowodem, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.

W przypadku darowizny na rzecz organizacji, określonej w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego, obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, darowiznę należy udokumentować oświadczeniem tej organizacji, iż na dzień przekazania darowizny była ona równoważną organizacją do organizacji, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizującą cele określone w art. 4 tej ustawy i prowadzącą działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych.


 

Przypisy:

[1] art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

[2] w związku z art. 16 ust. 1 pkt 14 ustawy CIT