Stawki podatkowe CIT


W tym miejscu znajdziesz informacje na temat stawek podatkowych obowiązujących w podatku dochodowym od osób prawnych: ile wynoszą, jakie są wyjątki i inne

28.11.2023

Podstawowe stawki podatku CIT wynoszą:

 1. 19% podstawy opodatkowania;
 2. 9% podstawy opodatkowania - w przypadku małych podatników [1] lub podatników rozpoczynających działalność, od przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych.

Wyjątkiem od zasady w pkt 1 jest stawka podatku od kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, która wynosi 5%. [2]

Stosowanie stawki, o której mowa w pkt 2, podlega ograniczeniu w niektórych przypadkach związanych z przekształceniami i aportami. [3]

Dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Polski nie są włączone do podstawy opodatkowania, ale podatek od tych dochodów (przychodów) opodatkowany jest także stawką 19%. [4]

Podobnie jest w przypadku dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia walut wirtualnych - nie łączy się ich z innymi dochodami podatnika, a stawka wynosi 19%. [5]

Także w przypadku osiągania dochodów z zagranicznej jednostki kontrolowanej, uzyskanych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium RP, oraz w przypadku opodatkowania niezrealizowanych zysków w związku ze zmianą rezydencji - podatek wynosi 19% podstawy opodatkowania.

Najniżej opodatkowane - stawką 5% - są dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. [6]

Stawką 25% opodatkowane są natomiast dochody fundacji rodzinnej w zakresie, w jakim prowadzi ona działalność gospodarczą wykraczającą poza jej podstawowy zakres określony w art. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej. [7]

W przypadku dochodów uzyskanych przez podatników nie mających siedziby lub zarządu na terytorium Polski (tzw. nierezydentów) stawka podatku wynosi [8]:

 • 20% od przychodów z tytułu:
  • odsetek, praw autorskich lub praw pokrewnych, praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how),
  • opłat za świadczone usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, wykonywanej przez osoby prawne mające siedzibę za granicą, organizowanej za pośrednictwem osób fizycznych lub osób prawnych prowadzących działalność w zakresie imprez artystycznych, rozrywkowych lub sportowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze;
 •  10% od przychodów z tytułu:
  •  należnych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej, z wyjątkiem ładunków i pasażerów tranzytowych,
  • uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej.

Zasady te stosuje się z uwzględnieniem postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, co oznacza, że umowy te mogą ustanawiać niższe stawki niż wyżej wskazane.

 


Przypisy:

[1] mały podatnik - oznacza to podatnika, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro; przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł;

[2] art. 24d ustawy CIT

[3] art. 19 ust. 1c ustawy CIT

[4] art. 22 ustawy CIT

[5] art. 22d ustawy CIT

[6] art. 24d ustawy CIT

[7] art. 24r ustawy CIT

[8] art. 21 ust. 1 ustawy CIT

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawa CIT)