Wyjaśnienia w zakresie składania ORD-U za rok 2018


Zwolnienie z obowiązku składania za ten sam okres informacji o umowach zawartych z nierezydentami na formularzu ORD-U.

16.04.2024

Podatnicy obowiązani do złożenia uproszczonego sprawozdania na formularzach CIT/TP lub PIT/TP za 2018 r. objęci są zwolnieniem z obowiązku składania za ten sam okres informacji o umowach zawartych z nierezydentami na formularzu ORD-U.

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami związanymi ze stosowaniem przepisów dotyczących obowiązku informacyjnego określonego w art. 82 §1 pkt 2 Ordynacji podatkowej (informacja o umowach zawartych z nierezydentami, zwana dalej „ORD-U”) w kontekście uchylonego od 1 stycznia 2019 roku przepisu art. 82 §1a Ordynacji podatkowej (zwalniającego z obowiązku składania ORD-U podatników, zobowiązanych do składania uproszczonych sprawozdań na formularzach CIT/TP i PIT/TP), wyjaśniamy co następuje.

Ustawą z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2193), zwanej dalej „ustawą zmieniającą”, uchylono art. 82 §1a Ordynacji podatkowej. Stanowił on, że przepisu w zakresie obowiązku sporządzania i przekazywania ORD-U w rozumieniu przepisów prawa dewizowego przez osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą nie stosuje się do podatników obowiązanych do sporządzenia uproszczonego sprawozdania na podstawie przepisów art. 45 ust. 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT/TP) oraz art. 27 ust. 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT/TP). Powyższe wyłączenie z obowiązku składania ORD-U nie dotyczyło jednak podatników, składających uproszczone sprawozdania CIT/TP i PIT/TP i jednocześnie zobowiązanych do przygotowania dokumentacji podatkowej (cen transferowych) z tytułu zapłaty należności lub zawarcia umów z podmiotem, mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju, stosującym szkodliwą konkurencję podatkową (tzw. raje podatkowe).

Należy podkreślić, że zarówno uproszczone sprawozdania CIT/TP i PIT/TP, jak również ORD-U, składane są za rok podatkowy. W związku z tym obowiązki z nimi związane powinny być interpretowane zgodnie z zasadą roczności. Zatem pomimo tego, że obowiązki sprawozdawcze w zakresie CIT/TP i PIT/TP oraz ORD-U realizowane są po zakończonym roku podatkowym, to dopełniają (i stanowią konsekwencję) obowiązku powstałego w roku poprzednim i nie powinny być rozpatrywane w oderwaniu od tego obowiązku. Dodatkowo, uchylane przepisy (art. 82 §1a Ordynacji podatkowej) wiążą warunek zwolnienia z obowiązku składania ORD-U z obowiązkiem składania uproszczonego sprawozdania CIT/TP i PIT/TP objętego zasadą roczności. W rezultacie, do określania obowiązku w zakresie składania ORD-U, jak również mogących mieć zastosowanie zwolnień z tego obowiązku, powinny mieć zastosowanie przepisy obowiązujące w roku podatkowym, za który ta informacja jest składana.

Biorąc powyższe pod uwagę, podatnicy obowiązani do złożenia uproszczonego sprawozdania na formularzach CIT/TP lub PIT/TP za 2018 r. objęci są zwolnieniem z obowiązku składania za ten sam okres informacji o umowach zawartych z nierezydentami na formularzu ORD-U. W konsekwencji, uchylenie art. 82 §1a Ordynacji podatkowej od 1 stycznia 2019 r. wywołuje skutek w odniesieniu do informacji o umowach zawartych z nierezydentami na formularzu ORD-U składanej dopiero za 2019 r.

Należy dodatkowo podkreślić, że brak spełnienia wszystkich warunków wskazanych w uchylonym art. 82 §1a Ordynacji podatkowej skutkować będzie brakiem możliwości skorzystania ze zwolnienia. W rezultacie, podatnicy wskazani w art. 9a ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 25a ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. podatnicy, dokonujący wskazanych w tych przepisach czynności z podmiotami z rajów podatkowych) składają za 2018 rok zarówno ORD-U, jak i uproszczone sprawozdanie CIT/TP lub PIT/TP.