Safe harbour dla pożyczek – metodyka kalkulacji przy ujemnej stopie referencyjnej


Wyjaśnienia dotyczące regulacji o cenach transferowych w zakresie uproszczenia typu safe harbour dla transakcji pożyczek, kredytów, obligacji

16.04.2024
  • W celu ułatwienia podatnikom stosowania ww. regulacji typu safe harbour przedstawiamy wyjaśnienia dotyczące kalkulacji oprocentowania w przypadku, gdy stopa referencyjna jest ujemna
  • Wyjaśnienia te zawierają metodykę kalkulacji wraz z praktycznym przykładem jej stosowania

Zakres wyjaśnień

Niniejsze wyjaśnienia dotyczą interpretacji i praktycznego stosowania pkt 2 lit. b Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia rodzaju bazowej stopy procentowej i marży dla potrzeb cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych (M.P. poz. 1286, dalej: „Obwieszczenie”) w zakresie sposobu ustalenia wysokości oprocentowania dla potrzeb regulacji safe harbour w przypadku, gdy stopa referencyjna jest ujemna.

Podstawa prawna

Zgodnie z art. 23s ust. 1 ustawy o PIT oraz art. 11g ust. 1 ustawy o CIT, w przypadku transakcji kontrolowanej dotyczącej pożyczki, kredytu lub obligacji organ podatkowy odstępuje od określenia dochodu (straty) podatnika w zakresie wysokości oprocentowania tej pożyczki, jeżeli łącznie są spełnione określone warunki, w tym oprocentowanie pożyczki na dzień zawarcia umowy jest ustalane w oparciu o rodzaj bazowej stopy procentowej i marżę, określone w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych aktualnym na dzień zawarcia tej umowy (tzw. regulacja safe harbour).

Powołane Obwieszczenie definiuje:

  • rodzaje bazowych stóp procentowych (pkt 1), oraz
  • marżę (pkt 2).

 

Zgodnie z pkt 2 Obwieszczenia:

„2) marża:

a)   wynosi 2 punkty procentowe,

b)   stanowi sumę wartości bezwzględnej bazowej stopy procentowej i wartości określonej w lit. a, w przypadku gdy wartość bazowej stopy procentowej określonej w pkt 1 jest mniejsza od zera

– i jest marżą maksymalną dla pożyczkobiorcy i minimalną dla pożyczkodawcy.”.

Metodyka kalkulacji

W przypadku gdy stopa referencyjna wykorzystywana do kalkulacji tego oprocentowania jest ujemna należy zsumować następujące składniki:

  • bazowa stopa procentowa właściwa dla waluty pożyczki (wybrana spośród stóp wskazanych w pkt 1 Obwieszczenia),
  • wartość bezwzględna z ww. bazowej stopy procentowej,
  • marża (w aktualnie obowiązującym Obwieszczeniu wynosi ona 2 p.p.).

Powyższe można przedstawić według następującej formuły:

Oprocentowanie pożyczki

[safe harbour]

=

bazowa stopa procentowa właściwa dla waluty pożyczki

+

| bazowa stopa procentowa właściwa dla waluty pożyczki |

+

marża

[2 p.p.]

 

Zatem zawsze gdy bazowa stopa procentowa będzie równa lub mniejsza niż zero, oprocentowanie pożyczki w zakresie regulacji safe harbour będzie wynosić 2 p.p.

Przykład

Założenia dla transakcji kontrolowanej dotyczącej pożyczki:

  • waluta pożyczki: EURO,
  • wartość stopy referencyjnej EURIBOR 3M: -0,3930 p.p.

Oprocentowanie pożyczki dla potrzeb safe harbour:

(-0,3930 p.p. + |-0,3930 p.p.| + 2 p.p.) = 2 p.p.

Uproszczenia typu safe harbour w roku 2020

Ministerstwo Finansów informuje, że dla celów uproszczenia typu safe harbour w roku 2020 stosuje się dotychczasowe obwieszczenie o rodzaju bazowej stopy procentowej i marży z 21 grudnia 2018 r.