Opublikowano: 2.08.2017

Jednostka wchodząca w skład grupy podmiotów, która posiada siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo posiada siedzibę lub zarząd poza terytorium RP, ale prowadzi na jej terytorium działalność przez zagraniczny zakład, powiadamia Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, że:

  1. Jest jednostką dominującą, wyznaczoną jednostką albo inną jednostką, składającą informację o grupie podmiotów (zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz.U. poz. 648, zwaną dalej: ustawą) albo
  2. Wskazuje jednostkę raportującą oraz państwo lub terytorium, w którym zostanie przekazana informacja o grupie podmiotów.

Do kiedy składa się powiadomienia

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy powiadomienia składa się najpóźniej w ostatnim dniu sprawozdawczego roku obrotowego, przy czym dla roku sprawozdawczego 2016 będzie to termin wynikający z przepisu przejściowego art. 103 ust. 4 ustawy, tj. najpóźniej w terminie 10 miesięcy od ostatniego dnia tego sprawozdawczego roku obrotowego.

W związku z przepisami przejściowymi ustawy, tj. obowiązywaniem od roku sprawozdawczego 2017 regulacji zawartej w art. 84 ustawy, nie wszystkie jednostki wchodzące w skład grupy podmiotów będą miały obowiązek przekazania powiadomienia, o którym mowa w art. 86 ustawy, za rok 2016. Tak sytuacja wystąpi, gdy grupa kapitałowa nie będzie miała obowiązku złożenia informacji o grupie podmiotów (raportu CBC) w żadnym państwie lub terytorium.

Wzór powiadomienia CBC

Aby ułatwić instytucjom wywiązanie się z obowiązku nałożonego ustawą, a także w celu ujednolicenia zakresu przekazywanych informacji, zostanie przygotowany wzór powiadomienia CBC w formie dokumentu elektronicznego.

Na stronie Finanse w zakładce Automatyczna wymiana informacji w sprawach podatkowych opublikowano roboczą wersję powiadomienia CBC-P wraz z instrukcją, która zawiera opis elementów oraz wskazówki dotyczące jego wypełnienia. Zachęcamy do zapoznania się z jego zawartością.

Jednocześnie informujemy, że planowane jest przygotowanie również formularza interaktywnego CBC-P. W momencie jego udostępnienia na ePUAP poinformujemy o tym w odrębnym komunikacie.