Polski Ład: Korzystne zmiany w cenach transferowych


Polski Ład m.in. wydłużył terminy na sporządzenie lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz złożenie informacji o cenach transferowych (TPR)

16.04.2024

  • Zlikwidował wymóg składania odrębnego oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz informowania organu podatkowego o dokonaniu korekty cen transferowych w zeznaniu podatkowym.
  • Rozszerzył też katalog transakcji zwolnionych całkowicie lub częściowo z obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych.
  • Dzięki temu przedsiębiorcom łatwiej będzie dopełnić obowiązki.

Ceny transferowe to ceny stosowane w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi. Zgodnie z przepisami podmioty powiązane są zobowiązane ustalać ceny transferowe na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane. W celu wykazania rynkowości transakcji nałożono na nie obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych.

Polski Ład wprowadził wiele korzystnych zmian związanych m.in. ze sporządzaniem i przedłożeniem, na żądanie organów podatkowych, lokalnej dokumentacji dotyczącej cen transferowych. Dzięki temu przedsiębiorcom łatwiej będzie dopełnić obowiązki.

Dłuższe terminy

Przede wszystkim wydłużono termin na sporządzenie lokalnej dokumentacji cen transferowych. Przedsiębiorcy są obowiązani ją teraz przygotować w terminie do końca 10. miesiąca po zakończeniu roku podatkowego (wcześniej musieli tego dokonać w ciągu 9 miesięcy). W związku z wydłużeniem terminu na sporządzenie dokumentacji, zmianie uległ również termin na złożenie informacji o cenach transferowych. Od początku 2022 roku obowiązuje nowy termin — do końca 11. miesiąca po zakończeniu roku podatkowego.

Wydłużeniu uległ także okres na przedłożenie lokalnej dokumentacji cen transferowych na żądanie organu podatkowego. Przed 1 stycznia 2022 r. podatnik miał na to 7 dni. Polski Ład przedłużył ten termin do 14 dni.

W Polskim Ładzie doprecyzowano również, że lokalna dokumentacja cen transferowych ma być sporządzana w postaci elektronicznej.

Mniej dokumentów

Od 1 stycznia 2022 r. zlikwidowano obowiązek składania urzędom skarbowym odrębnego oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych. Teraz oświadczenie stanowi integralny element informacji o cenach transferowych. Dzięki temu przedsiębiorcy mają mniej dokumentów do złożenia organom podatkowym.

Polski Ład usunął też obowiązek informowania organów skarbowych o dokonaniu korekty cen transferowych przez podatnika w rocznym zeznaniu podatkowym.

Rozszerzenie zwolnień z obowiązku dokumentacyjnego

Rozszerzony został katalog transakcji zwolnionych z obowiązku dokumentacyjnego. Nowe rozwiązania przewidują m.in. zwolnienie ze sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla transakcji kontrolowanych:

  • pomiędzy położonymi w Polsce zakładami zagranicznymi podmiotów powiązanych będących nierezydentami oraz pomiędzy takim zakładem a polskim podmiotem powiązanym,
  • objętych porozumieniem podatkowym lub inwestycyjnym,
  • polegających na tzw. „czystym refakturowaniu” oraz
  • objętych przepisami safe harbour w zakresie usług o niskiej wartości dodanej oraz pożyczki, kredytu lub emisji obligacji.

Dodatkowo część transakcji nie musi być dokumentowana w pełnym zakresie. Lokalna dokumentacja cen transferowych dotycząca transakcji kontrolowanych zawieranych przez mikroprzedsiębiorców lub małych przedsiębiorców, a także transakcji innych niż kontrolowane zawieranych z podmiotami z rajów podatkowych lub takich, gdzie rzeczywisty właściciel jest rezydentem raju podatkowego, może nie zawierać analizy porównawczej lub zgodności.