Oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych


Ministerstwo Finansów publikuje zaktualizowaną informację w formie odpowiedzi na najczęstsze pytania podatników, dotyczącą oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych.

16.04.2024

Zakres informacji

Ministerstwo Finansów publikuje zaktualizowaną informację w formie odpowiedzi na najczęstsze pytania podatników, dotyczącą oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, składanego na podstawie przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2019 r.

Informacja ta stanowi rozszerzenie komunikatu opublikowanego 19 września 2019 r. na portalu www.podatki.gov.pl.

Aktualizacja obejmuje dodatkowe zagadnienia zgłoszone od czasu publikacji poprzedniej wersji informatora.

Termin

Na mocy ustawy[1], tzw. Tarczy 4.0, termin do złożenia oświadczenia został przedłużony:

  • do 31 grudnia 2020 r. – w przypadku gdy termin ten (określony wg przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) upływa w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.,
  • o 3 miesiące – w przypadku gdy termin ten (określony wg przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) upływa w okresie od 1 października 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.

Kto podpisuje oświadczenie?

Zgodnie z art. 11m ust. 3 ustawy o CIT oraz art. 23y ust. 3 ustawy o PIT, oświadczenie podpisuje kierownik jednostki w rozumieniu ustawy o rachunkowości, podając pełnioną przez siebie funkcję. Funkcję podaje się w treści oświadczenia (pisma ogólnego).

Na mocy tzw. ustawy covidowej[1] oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, składane za rok podatkowy lub rok obrotowy lub w momencie, w którym na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązywał stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii ogłoszone w związku z COVID-19, może podpisać:

  • osoba fizyczna - w przypadku podmiotu powiązanego będącego osobą fizyczną,
  • osoba upoważniona przez przedsiębiorcę zagranicznego do reprezentowania go w oddziale - w przypadku podmiotu powiązanego będącego przedsiębiorcą zagranicznym posiadającym oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • osoba uprawniona do reprezentacji - w przypadku pozostałych podmiotów powiązanych.

Nie jest przy tym dopuszczalne złożenie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji przez pełnomocnika.

 

[1] Art. 31z3 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r poz. 1842 z późn. zm).

Pliki do pobrania

Oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych - pytania i odpowiedzi (PDF, 77 kB)

Oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych - najczęstsze pytania (wydanie 2 zaktualizowane)(PDF, 524 kB)

Wzór oświadczenia (PDF, 450 kB)

Wzór oświadczenia (DOCX, 28 kB)

 

[1]  Artykuł 77 pkt 62 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1086).