Komunikat dotyczący sposobu składania Informacji o cenach transferowych (Informacja TPR) za rok podatkowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2021 roku dla podmiotów przejętych


23.01.2024

W związku z wątpliwościami podatników co do sposobu składania Informacji TPR (wariant 5) dotyczącej podmiotu przejętego, gdy połączenie nastąpiło z zamknięciem jego ksiąg rachunkowych, informujemy, że w takiej sytuacji podmiot przejmujący składa odrębną Informację TPR za podmiot przejęty.

Podmiot przejmujący, który wypełnia Informację TPR w wariancie 5 dla podmiotu przejętego, składa ją do Naczelnika Urzędu Skarbowego właściwego dla swojej siedziby. Podmiot przejmujący w sekcji B formularza wskazuje swoje dane identyfikacyjne. Natomiast w sekcjach C, D i F wskazuje dane dotyczące podmiotu przejętego, w sekcji A podmiot przejmujący wskazuje właściwego dla swojej siedziby Naczelnika Urzędu Skarbowego, ale okres i cel dotyczące podmiotu przejętego. Jednocześnie w sekcji E (Dodatkowe informacje) podmiot przejmujący winien zamieścić następującą informację: Informacja TPR złożona za podmiot przejęty [NIP, Nazwa, adres, przeważające PKD]. NIP zapisuje się w tym przypadku jako ciąg cyfr (bez spacji czy myślników). Taką Informację TPR podpisuje podmiot przejmujący.