Opublikowano: 6.06.2018

  • Publikujemy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w zakresie nowych obowiązków dotyczących raportowania cen transferowych (Uproszczone sprawozdanie w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi oraz z podmiotami, które mają siedzibę w państwach i terytoriach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową – CIT/TP i PIT/TP).
  • Raportowanie CIT/TP i PIT/TP ma być narzędziem służącym do zbierania przez Ministerstwo Finansów informacji na potrzeby oceny ryzyka związanego z cenami transferowymi.

Idea wprowadzenia raportowania CIT/TP i PIT/TP

Począwszy od transakcji realizowanych w 2017 r. podatnicy mają obowiązek składania uproszczonego sprawozdania na formularzu CIT/TP lub PIT/TP. Celem raportowania jest pozyskanie przez administrację podatkową od podatników wybranych informacji dla potrzeb analizy ryzyka w zakresie cen transferowych, w szczególności w celu zwiększenia efektywności typowania podatników do kontroli.

Raportowanie CIT/TP i PIT/TP dotyczy podatników obowiązanych do sporządzania dokumentacji podatkowej, którzy:

  • dokonują transakcji lub innych operacji z podmiotami powiązanymi i jednocześnie wartość przychodów lub kosztów w rozumieniu ustawy o rachunkowości przekroczyła u nich w poprzednim roku podatkowym równowartość 10 mln euro;
  • dokonują zapłaty należności na rzecz podmiotów mających siedzibę w państwach i terytoriach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

W ramach raportowania CIT/TP i PIT/TP podatnicy są obowiązani do wykazania m.in. informacji o:

  • rodzajach powiązań wewnątrzgrupowych,
  • profilu funkcjonalnym podatnika,
  • rodzaju i wysokości transakcji realizowanych z podmiotami powiązanymi,
  • restrukturyzacjach, nieodpłatnych świadczeniach.

Odpowiedzi na pytania najczęściej zadawane przez podatników

By zapewnić podatnikom jak największą pewność prawną w procesie wywiązywania się z nowych obowiązków, przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące raportowania CIT/TP i PIT/TP.