Sprawozdanie o realizacji APA


Komunikat w sprawie sprawozdania o realizacji porozumienia cenowego

16.04.2024

Ministerstwo Finansów przypomina, że z dniem 1 stycznia 2020 r. weszły w życie rozporządzenia określające nowe wzory sprawozdań o realizacji uprzedniego porozumienia cenowego (APA):

 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru sprawozdania o realizacji uprzedniego porozumienia cenowego dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2537),
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru sprawozdania o realizacji uprzedniego porozumienia cenowego dla celów podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2502).

Z uwagi na powyższe, podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, którzy uzyskali uprzednie porozumienie cenowe (APA), zobowiązani są w terminie właściwym dla złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu albo poniesionej straty (CIT-8) za rok podatkowy 2019 r. do złożenia sprawozdania o realizacji uprzedniego porozumienia cenowego dla celów podatku dochodowego od osób prawnych (APA-C), według wzoru określonego w rozporządzeniu, o którym mowa powyżej, dostępnego również na stronie dotyczącej CIT Formularz APA-C.

Sprawozdania o realizacji porozumienia cenowego można składać za pomocą opublikowanych formularzy, poprzez bramkę systemu e-Deklaracje, która jest przygotowana na ich przyjmowanie.

W sprawozdaniu należy przykładowo przedstawić:

 1. W pozycji 29 (przyjęta w uprzednim porozumieniu cenowym metoda weryfikacji ceny transferowej) – należy wskazać, stosowaną w transakcji kontrolowanej objętej uprzednim porozumieniem cenowym, metodę weryfikacji ceny transferowej, określoną w decyzji Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w sprawie uprzedniego porozumienia cenowego.
 2. W pozycji 30 (wielkość sprzedaży towarów i usług uzyskanej przy zastosowaniu cen transferowych) – należy wskazać, faktyczną wartość transakcji kontrolowanej objętej uprzednim porozumieniem cenowym. W niniejszej pozycji należy odnieść się do prognozy finansowej, na podstawie której oparta jest kalkulacja ceny transferowej, określonej w decyzji Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w sprawie uprzedniego porozumienia cenowego, poprzez podanie faktycznej wartości transakcji kontrolowanej objętej uprzednim porozumieniem cenowym.
 3. W pozycji 31 (wysokość cen transferowych objętych uprzednim porozumieniem cenowym stosowanych z podmiotami powiązanymi) – należy wskazać wartość zysku w transakcji kontrolowanej objętej uprzednim porozumieniem cenowym. W niniejszej pozycji również należy odnieść się do prognozy finansowej, na podstawie której oparta jest kalkulacja ceny transferowej, określonej w decyzji Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w sprawie uprzedniego porozumienia cenowego, poprzez podanie faktycznej wartości zysku w transakcji kontrolowanej objętej uprzednim porozumieniem cenowym.
 4. W pozycji 32 (okres stosowania metody weryfikacji ceny transferowej) – należy wskazać okres obowiązywania decyzji Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w sprawie uprzedniego porozumienia cenowego.

Ponadto w części F sprawozdania należy wskazać indywidualne informacje określone w zakresie uprzedniego porozumienia cenowego, np.:

 1. Zakres informacji określony w uprzednim porozumieniu cenowym – koszty działalności operacyjnej.

  Treść informacji – wartość kosztów operacyjnych oraz pozostałych kosztów operacyjnych stanowiących bazę kosztową do naliczania wskaźnika marży operacyjnej.

 2. Zakres informacji określony w uprzednim porozumieniu cenowym – profil funkcjonalny.

  Treść informacji – potwierdzenie braku istotnych zmian w profilu funkcjonalnym, w tym ponoszonych ryzykach i angażowanych aktywach opisanych w profilu funkcjonalnym podmiotów powiązanych w decyzji Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w sprawie uprzedniego porozumienia cenowego. W przypadku wystąpienia zmian wymagana jest informacja czy wpływają one na sposób kalkulacji ceny transferowej w przedmiotowej decyzji.

 3. Zakres informacji określony w uprzednim porozumieniu cenowym – wdrożone korekty. 

  Treść informacji – opis wszelkich wdrożonych korekt dotyczących korekty zysku operacyjnego na poziomie EBIT.