Zaproszenie na VIII Forum Cen Transferowych - 3 grudnia 2019 r.


Informacja o cenach transferowych (TPR) to jeden z tematów VIII Forum Cen Transferowych, które odbędzie się 3 grudnia 2019 r. w Ministerstwie Finansów.

16.04.2024
Uwaga! Zmiana godziny Forum – posiedzenie rozpocznie się o godz. 9.30

Główne tematy VIII Forum

Zaprezentowane i przedyskutowane zostaną efekty prac grup roboczych, powołanych na wcześniejszych posiedzeniach Forum.

Jednym z tematów obrad będzie również zagadnienie informacji o cenach transferowych (TPR), czyli nowego standardu raportowania w zakresie cen transferowych.

Podczas VIII Forum przewidywany jest aktywny udział zaproszonych uczestników. Dyskusja nad kluczowymi zagadnieniami dotyczącymi cen transferowych służy opracowaniu takich rozwiązań, które będą uwzględniać zarówno interes finansów publicznych, jak też będą akceptowane przez uczestników rynku i stosowane w praktyce gospodarczej.

Szczegółowy porządek obrad jest do pobrania poniżej (agenda).

Jak wziąć udział w VIII Forum Cen Transferowych

Posiedzenie odbędzie się 3 grudnia br. w godz. 09.30-14.00 w sali 4440 w Ministerstwie Finansów (Warszawa, ul. Świętokrzyska 12). Rejestracja uczestników rozpocznie się od godz. 9.00.

Spotkanie ma charakter otwarty, a o udziale w nim decyduje kolejność zgłoszeń. Z powodów organizacyjnych liczba uczestników Forum jest ograniczona, z uwzględnieniem jak najszerszej reprezentacji środowisk zainteresowanych tematyką cen transferowych.

Obowiązują poniższe zasady kwalifikacji na posiedzenia Forum:

  • każdy podmiot może zgłosić wyłącznie jednego reprezentanta (zaproszenie przez organizatorów eksperta z danego podmiotu wyczerpuje pulę miejsc w ramach zgłoszeń),
  • w przypadku większej liczby reprezentantów zgłoszonych przez ten sam podmiot, decyduje kolejność zgłoszeń lub wskazanie uczestnika przez podmiot (jeśli zgłoszenie obejmowało więcej niż jedną osobę). Brak wskazania uczestnika oznacza rezygnację przez podmiot z uczestnictwa w posiedzeniu Forum,
  • kierujący pracami grup roboczych wskazują maksymalnie 3 dodatkowych reprezentantów grupy, którzy uczestniczą w kolejnym posiedzeniu (zaproszony członek grupy roboczej wyczerpuje pulę miejsc w ramach zgłoszeń dla danego podmiotu).

Prosimy o zgłoszenie udziału do 22 listopada br. (piątek) na adres e-mail forum.tp@mf.gov.pl

Jak być na bieżąco z działalnością Forum

W zakładce Ceny transferowe na stronie podatki.gov.pl można zapoznać się z dokładnym opisem działalności Forum. Publikowane są tam także ogłoszenia i informacje bieżące o działalności Forum oraz główne dokumenty Forum.

Klauzula informacyjna

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną zamieszczoną poniżej.

Materiały