Zaproszenie na VI Forum Cen Transferowych


Kolejna, VI edycja Forum Cen Transferowych odbędzie się 11 czerwca 2019 r. w Ministerstwie Finansów.
Zgłoszenie udziału prosimy przesłać do 27 maja br.

16.04.2024

Główne tematy VI FCT

Zaprezentowane i przedyskutowane zostaną efekty prac czterech grup roboczych, powołanych na II, III oraz IV posiedzeniu FCT.

Jednym z tematów obrad będzie również zagadnienie raportowania schematów podatkowych (MDR) w świetle cen transferowych.

Podczas VI Forum przewiduje się aktywny udział zaproszonych uczestników. Dyskusja nad kluczowymi zagadnieniami dotyczącymi cen transferowych służy opracowaniu takich rozwiązań, które będą uwzględniać zarówno interes finansów publicznych, jak też będą akceptowane przez uczestników rynku i stosowane w praktyce gospodarczej.

Jak wziąć udział w VI Forum Cen Transferowych

Posiedzenie robocze odbędzie się 11 czerwca br. w godzinach 10-15 w sali 4440 w Ministerstwie Finansów (Warszawa, ul. Świętokrzyska 12). Rejestracja uczestników rozpocznie się od godz. 9.30.

Spotkanie ma charakter otwarty, a o udziale w nim decyduje kolejność zgłoszeń. Z powodów organizacyjnych liczba uczestników Forum jest ograniczona, z uwzględnieniem jak najszerszej reprezentacji środowisk, które mogą być zainteresowane tematyką cen transferowych.

Zasady kwalifikacji na posiedzenia Forum:

  • każdy podmiot zgłosić może wyłącznie jednego reprezentanta (zaproszenie przez organizatorów eksperta z danego podmiotu wyczerpuje pulę miejsc w ramach zgłoszeń),
  • w przypadku większej liczby reprezentantów zgłoszonych przez ten sam podmiot, decyduje kolejność zgłoszeń lub wskazanie uczestnika przez podmiot (jeśli zgłoszenie obejmowało więcej niż jedną osobę). Brak wskazania uczestnika oznacza rezygnację przez podmiot z uczestnictwa w posiedzeniu Forum,
  • kierujący pracami grup roboczych wskazują maksymalnie 3 dodatkowych reprezentantów grupy, którzy uczestniczą w kolejnym posiedzeniu (zaproszony członek grupy roboczej wyczerpuje pulę miejsc w ramach zgłoszeń dla danego podmiotu).

Prosimy o zgłoszenie udziału do 27 maja (poniedziałek) na adres e-mail forum.tp@mf.gov.pl

Jak być na bieżąco z działalnością Forum

W zakładce „Ceny transferowe” na Portalu Podatkowym MF można zapoznać się z dokładnym opisem działalności Forum. Są tam publikowane także ogłoszenia i informacje bieżące o działalności Forum oraz główne dokumenty Forum.

Klauzula informacyjna

Prosimy także o zapoznanie się z klauzulą informacyjną oraz zamieszczenie w treści e-maila ze zgłoszeniem następującej formuły:

[1] Dla osób, które ZGŁASZAŁY swój udział w posiedzeniach roboczych Forum Cen Transferowych, które odbyły się 2 lipca 2018 r., 11 września 2018 r., 4 grudnia 2018 r. lub 12 marca 2019 r.:

Zgłaszam uczestnictwo w spotkaniu roboczym Forum Cen Transferowych w dniu 11 czerwca 2019 r.

[2] Dla osób, które NIE ZGŁASZAŁY swojego udziału w posiedzeniach roboczych Forum Cen Transferowych, które odbyły się 2 lipca 2018 r., 11 września 2018 r., 4 grudnia 2018 r. lub 12 marca 2019 r.

Zgłaszam uczestnictwo w spotkaniu roboczym Forum Cen Transferowych w dniu 11 czerwca 2019 r.

Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i administrowanie moimi danymi przez Ministerstwo Finansów na potrzeby posiedzenia roboczego Forum Cen Transferowych w dniu 11 czerwca 2019 r.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i administrowanie moimi danymi przez Ministerstwo Finansów w przyszłości na potrzeby dalszych działań w ramach spotkań Forum Cen Transferowych. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, że mam prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania w wyżej opisanym celu oraz wobec przekazywania danych innym podmiotom, a także prawo zażądania zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych.

Pliki do pobrania