Zaproszenie na V Forum Cen Transferowych


Kolejna, V edycja Forum Cen Transferowych odbędzie się 12 marca 2019 r. w Ministerstwie Finansów.
Zgłoszenie udziału prosimy przesłać do 27 lutego br.

28.11.2023
Forum Cen Transferowych

Formuła Forum

Formuła V Forum przewiduje aktywny udział zaproszonych uczestników. Podczas spotkania zostaną zaprezentowane i poddane pod dyskusję efekty prac czterech grup roboczych, które zostały powołane na II, III oraz IV posiedzeniu Forum.

Przedmiotem obrad Forum będzie m.in. nowelizacja przepisów w zakresie cen transferowych, która weszła w życie 1 stycznia 2019 r. Szczegółowy harmonogram zamieszczono w załączniku.

Dyskusja nad kluczowymi zagadnieniami dotyczącymi cen transferowych ma na celu wsparcie opracowania takich rozwiązań w zakresie cen transferowych, które będą uwzględniać zarówno interes finansów publicznych, jak również będą akceptowane przez uczestników rynku i skuteczne w praktyce gospodarczej.

Więcej informacji o Forum Cen Transferowych można znaleźć w serwisie podatki.gov.pl.

Jak wziąć udział w V Forum Cen Transferowych

Posiedzenie robocze odbędzie się 12 marca br. w godzinach 10.00-14.30 w sali 4440 w Ministerstwie Finansów (Warszawa, ul. Świętokrzyska 12).

Spotkanie ma charakter otwarty, a o udziale w nim decyduje kolejność zgłoszeń. Z powodów organizacyjnych liczba uczestników Forum jest ograniczona, z uwzględnieniem jak najszerszej reprezentacji środowisk zainteresowanych tematyką cen transferowych.

Podobnie jak podczas IV FCT obowiązują dodatkowe zasady kwalifikacji na posiedzenia Forum:

  • każdy podmiot może zgłosić wyłącznie jednego reprezentanta (zaproszenie przez organizatorów eksperta z danego podmiotu wyczerpuje pulę miejsc w ramach zgłoszeń),
  • w przypadku większej liczby reprezentantów zgłoszonych przez ten sam podmiot, decyduje kolejność zgłoszeń lub wskazanie uczestnika przez podmiot (jeśli zgłoszenie obejmowało więcej niż jedną osobę). Brak wskazania uczestnika oznacza rezygnację przez podmiot z uczestnictwa w posiedzeniu Forum,
  • kierujący pracami grup roboczych wskazują maksymalnie 2 dodatkowych reprezentantów grupy, którzy uczestniczą w kolejnym posiedzeniu (zaproszony członek grupy roboczej wyczerpuje pulę miejsc w ramach zgłoszeń dla danego podmiotu).

Prosimy o zgłoszenie udziału do 27 lutego br. na adres e-mail forum.tp@mf.gov.pl

Prosimy także o zapoznanie się z klauzulą informacyjną oraz zamieszczenie w treści e-maila ze zgłoszeniem następującej formuły:

[1] Dla osób, które ZGŁASZAŁY swój udział w posiedzeniu roboczym Forum Cen Transferowych, które odbyły się 2 lipca, 11 września lub 4 grudnia 2018 r.:

Zgłaszam uczestnictwo w spotkaniu roboczym Forum Cen Transferowych w dniu 12 marca 2019 r.

[2] Dla osób, które NIE ZGŁASZAŁY swojego udziału w posiedzeniach roboczych Forum Cen Transferowych, które odbyły się 2 lipca, 11 września lub 4 grudnia 2018 r.

Zgłaszam uczestnictwo w spotkaniu roboczym Forum Cen Transferowych w dniu 12 marca 2019 r.

Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i administrowanie moimi danymi przez Ministerstwo Finansów na potrzeby posiedzenia roboczego Forum Cen Transferowych w dniu 12 marca 2019 r.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i administrowanie moimi danymi przez Ministerstwo Finansów w przyszłości na potrzeby dalszych działań w ramach spotkań Forum Cen Transferowych. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, że mam prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania w wyżej opisanym celu oraz wobec przekazywania danych innym podmiotom, a także prawo zażądania zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych.

Pliki do pobrania