VIII Forum Cen Transferowych z udziałem Ministra Finansów Tadeusza Kościńskiego


VIII Forum Cen Transferowych odbyło się 3 grudnia 2019 r. w Ministerstwie Finansów. Uczestnicy rozmawiali między innymi o informacji o cenach transferowych (TPR).

16.04.2024
Rząd ludzi siedzących za stołem konferencyjnym, na stole mikrofony, tabliczki z nazwiskami oraz butelki wody. Pierwszy od lewej Minister Finansów - Tadeusz Kościński
  • VIII Forum Cen Transferowych (FCT, Forum) odbyło się w dniu 3 grudnia 2019 r. w Ministerstwie Finansów. Posiedzenie otworzył Minister Finansów, Pan Tadeusz Kościński.
  • Uczestnicy Forum – przedstawiciele biznesu, firm doradczych, organizacji zajmujących się problematyką cen transferowych, a także Ministerstwie Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej – rozmawiali między innymi o informacji o cenach transferowych (TPR), czyli nowym standardzie raportowania w zakresie cen transferowych.
  • Kolejne posiedzenie FCT planowane jest na 3 marca 2020 r.

Udział Ministra Finansów

VIII Posiedzenie FCT otworzył Minister Finansów, Pan Tadeusz Kościński. Wyraził oczekiwanie, że prace Forum przyczynią się do poprawy relacji między podatnikami i doradcami podatkowymi a administracją podatkową, gdyż efektywna współpraca w tym zakresie jest podstawą dobrej polityki podatkowej i wpływa na realizację celów fiskalnych budżetu państwa.

Informacja o cenach transferowych (TPR)

Jednym z tematów obrad było zagadnienie informacji o cenach transferowych (TPR), czyli nowego standardu raportowania w zakresie cen transferowych. Podstawą dyskusji był dokument przygotowany przez grupę roboczą nr 1, zawierający wnioski z analizy projektu formularza interaktywnego informacji o cenach transferowych. Projekt formularza był przedmiotem konsultacji podatkowych, które zakończyły się 21 października 2019 r. 

Prace grup roboczych

Podczas posiedzenia Forum przeprowadzono ponadto dyskusję o efektach prac pozostałych grup roboczych, które dotyczą:

  • opisu metody marży transakcyjnej netto (TNMM) – grupa robocza nr 3,
  • opisu metody ceny odprzedaży – grupa robocza nr 3,
  • restrukturyzacji w aspekcie cen transferowych – grupa robocza nr 4.

Grupy robocze będą kontynuować swoje prace. Na kolejnym posiedzeniu FCT planowana jest prezentacja projektów rekomendacji części z ww. obszarów do akceptacji Forum.

Ponadto uczestnikom Forum przedstawiono informację o postępach prac grup roboczych w zakresie wykorzystania metod kalkulacji cen transferowych do kalkulacji dochodu z kwalifikowanego IP (tzw. IP Box).

Kierunki pracy Forum i grup roboczych

Podczas posiedzenia FCT odbyła się także dyskusja dotycząca dalszych kierunków prac Forum oraz organizacji prac grup roboczych.

Kiedy następne posiedzenie Forum

Kolejne posiedzenie Forum Cen Transferowych planowane jest na 3 marca 2020 r.

Ostateczny termin zostanie podany w ogłoszeniu na stronie internetowej MF, co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. Szczegółowy opis kwalifikacji na FCT znajduje się w §5 zarządzenia Ministra Finansów w sprawie utworzenia Forum Cen Transferowych.

Przypominamy, że kwalifikacja uczestników FCT następuje wyłącznie po publikacji komunikatu, na podstawie kolejności zgłoszeń, z uwzględnieniem zasad kwalifikacji podanych w ogłoszeniu. Informujemy też, że zgłoszenia na posiedzenie Forum, przesłane przed publikacją komunikatu, nie będą uwzględniane.
Ludzie siedzący wokół stołu konferencyjnego.