Rekomendacje V Forum Cen Transferowych


Rekomendacje V Forum Cen Transferowych (FCT) dotyczące hierarchii stosowania i wyboru metod weryfikacji cen transferowych oraz transakcji refaktur.

16.04.2024
  • Zachęcamy do zapoznania się z rekomendacjami wypracowanymi przez V Forum Cen Transferowych (FCT), które dotyczą hierarchii stosowania i wyboru metod weryfikacji cen transferowych oraz transakcji refaktur.
  • Forum odbyło się 12 marca 2019 r. w Ministerstwie Finansów (MF) z udziałem przedstawicieli MF i Krajowej Administracji Skarbowej oraz biznesu, firm doradczych i organizacji zajmujących się problematyką cen transferowych.

Podczas Forum kontynuowano pracę nad dokumentami roboczymi opracowanymi przez poszczególne grupy robocze, powołane na poprzednich posiedzeniach FCT.

Kolejne rekomendacje Forum Cen Transferowych

Uczestnicy Forum po przeprowadzonej dyskusji zaakceptowali rezultaty prac grupy roboczej nr 3, które obejmują rekomendacje dotyczące:

  • hierarchii stosowania metod weryfikacji cen transferowych i wyboru najbardziej odpowiedniej metody,
  • weryfikacji rynkowego charakteru transakcji refaktury.

Dziękujemy członkom grupy roboczej, a także wszystkim uczestnikom Forum, za wysiłek i zaangażowanie w przygotowanie rekomendacji.

Zgodnie z przyjętym przez Forum regulaminem, w dalszej kolejności rekomendacje zostaną poddane procesowi konsultacji podatkowych. Podczas nich każdy może zgłosić swoje dodatkowe propozycje lub uwagi do rekomendacji (informację o rozpoczęciu konsultacji podatkowych w tym zakresie przekażemy w odrębnym komunikacie).

Przypominamy także, że zgodnie z zarządzeniem o FCT, dokumenty Forum nie są wiążące dla Ministra Finansów, a Forum pełni rolę zespołu opiniodawczo-doradczego przy Ministrze Finansów. MF może jednak wykorzystać rekomendacje, opinie i analizy opracowane przez Forum w pracach dotyczących usprawnienia i uszczelnienia systemu podatkowego w zakresie cen transferowych.

Prace grup roboczych

Podczas Forum dyskutowano nad rezultatami prac, przedstawionymi przez poszczególne grupy robocze, które dotyczą:

  • kryteriów selekcji próby dla celów przygotowywania analiz porównawczych (grupa robocza nr 1),
  • sporządzania analizy zgodności (grupa robocza nr 2),
  • opisu metody porównywalnej ceny niekontrolowanej - PCN (grupa robocza nr 3),
  • restrukturyzacji w aspekcie cen transferowych (grupa robocza nr 4).

Na kolejnym posiedzeniu Forum planowana jest prezentacja projektów rekomendacji w ww. obszarach do akceptacji FCT.

Pliki do pobrania