Opublikowano: 18.06.2018

Wyzwania wskazane przez uczestników

Z ankiet przeprowadzonych podczas Forum wynika, że:

 • najtrudniejszą kwestią przy sporządzaniu analiz benchmarkingowych pod kątem strategicznym jest znalezienie odpowiedniej próby porównawczej transakcji / podmiotów, natomiast pod kątem technicznym – wybranie odpowiedniej metody do wyceny transakcji oraz wskaźnika rentowności,
 • najwięcej trudności sprawiają podatnikom i doradcom analizy dla transakcji finansowych – przy wycenie takich transakcji na potrzeby cen transferowych wykorzystują oni najczęściej dane zewnętrzne – komercyjne bazy danych czy też ogólnie dostępne i darmowe dane NBP, EBC, statystyki banków.

Podsumowanie wyników przeprowadzonych w trakcie Forum ankiet znajduje się w załączniku.

Tematyka kolejnego forum

Głównymi tematami, wskazanymi przez uczestników jako tematy, którymi powinno zająć się Forum, są:

 • szczegółowe podejście do przygotowywania analiz dla specyficznych rodzajów transakcji (np. usługi agencyjne, transakcje kapitałowe, umowa konsorcjum, cash pooling i inne transakcje finansowe, refaktury, transakcje, w których cena została ustalona w drodze przetargu);
 • inne kwestie techniczne dotyczące przygotowywania analiz porównawczych (np. rozumienie kryterium dostępności danych porównawczych, możliwość wykorzystania danych wewnętrznych, możliwość wykorzystania danych ofertowych, problemy z doborem odpowiedniej próby lub brak niepowiązanych podmiotów porównywalnych, zasadność odrzucania podmiotów ze stratą, minimalna liczebność próby, wybór punktu z przedziału, rozumienie pojęcia „aktualizacja analizy porównawczej", moment, na jaki należy sporządzić analizę porównawczą a lata uwzględnione w analizie);
 • możliwość objęcia analizą całego podmiotu bez przygotowywania analiz dla poszczególnych rodzajów transakcji;
 • możliwość wykorzystania wyceny rzeczoznawcy w analizie rynkowości transakcji;
 • wypracowanie "safe harbours" dla usług o niskiej wartości dodanej i zasad ich stosowania;
 • zagadnienia związane z analizami porównawczymi dla transakcji finansowych (np. częstotliwość aktualizacji benchmarków, możliwość wykorzystania zagregowanych danych udostępnianych np. przez NBP, korekty porównywalności, zasadność przeprowadzania analiz w oparciu o rating strony finansowanej);
 • konieczność wykorzystania do analiz porównawczych danych krajowych
 • zawartość opisu zgodności transakcji z warunkami rynkowymi;
 • problemy ze rozumieniem niektórych elementów dokumentacji cen transferowych (opis metody kalkulacji dochodu (straty), opis przyjętej strategii gospodarczej, opis danych finansowych pozwalający na porównanie rozliczeń związanych z transakcją / innym zdarzeniem z danymi wynikającymi ze sprawozdania finansowego) oraz innych pojęć w zakresie przepisów o dokumentacji cen transferowych np. „transakcja jednego rodzaju", „wartość transakcji".

Jako preferowaną formę kolejnej edycji Forum uczestnicy wskazali spotkania i pracę w mniejszych grupach roboczych mających na celu wypracowanie rozwiązań i dobrych praktyk dla konkretnych problemów z zakresu cen transferowych.

Pliki do pobrania