IX Forum Cen Transferowych z 3 nowymi rekomendacjami


Rekomendacje IX Forum Cen Transferowych – dotyczące opisu metody marży transakcyjnej netto (TNMM), opisu metody ceny odprzedaży oraz w zakresie restrukturyzacji

16.04.2024
Wicemister Finansów Jan Sarnowski otwiera posiedzenie IX Forum Cen Transferowych w Ministerstwie Finansów w dniu 3 marca 2020 roku.
  • 3 marca 2020 r. wiceminister finansów Jan Sarnowski otworzył IX Forum Cen Transferowych (FCT), w którym wzięli udział przedstawiciele biznesu, firm doradczych, świata nauki, organizacji zajmujących się problematyką cen transferowych, a także Ministerstwa Finansów (MF) i Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).
  • Rezultatem prac IX FCT są 3 nowe rekomendacje, które dotyczą: opisu metody marży transakcyjnej netto (TNMM), opisu metody ceny odprzedaży oraz interpretacji i zakresu stosowania przepisów o restrukturyzacji w obszarze cen transferowych.

Forum jako platforma współpracy

Wiceminister Jan Sarnowski podkreślił, że Forum umożliwia efektywną współpracę między podatnikami i doradcami podatkowymi a administracją podatkową. O potrzebie dalszego prowadzenia otwartego dialogu między nimi, który sprzyja przejrzystości i budowie zaufania, zapewnili uczestników również inni przedstawiciele MF: dyrektor Departamentu Podatków Dochodowych Aleksander Łożykowski i dyrektor Departamentu Prawnego Aleksandra Ostapiuk.

Trzy nowe rekomendacje FCT

Uczestnicy Forum po dyskusji zaakceptowali rezultaty prac grup roboczych nr 3 i 4, tj. rekomendacje dotyczące:

  • opisu metody marży transakcyjnej netto (TNMM),
  • opisu metody ceny odprzedaży oraz
  • interpretacji i zakresu stosowania przepisów o restrukturyzacji w obszarze cen transferowych.

Dziękujemy członkom grup roboczych, a także wszystkim uczestnikom Forum, za wysiłek i zaangażowanie w przygotowanie rekomendacji i zachęcamy do zapoznania się z nimi.

Przypominamy, że zgodnie z zarządzeniem o FCT, dokumenty Forum nie są wiążące dla Ministra Finansów, a Forum pełni rolę zespołu opiniodawczo-doradczego przy Ministrze Finansów. MF może jednak wykorzystać rekomendacje, opinie i analizy opracowane przez Forum w pracach dotyczących usprawnienia i uszczelnienia systemu podatkowego w zakresie cen transferowych.

Informacja o cenach transferowych (TPR)

Uczestnicy Forum zostali zapoznani ze statusem prac nad modyfikacjami schematu (struktury logicznej) oraz formularza interaktywnego informacji o cenach transferowych (TPR) na 2019 rok. Zmodyfikowane wersje formularzy interaktywnych obowiązywać będą dla informacji o cenach transferowych składanych za rok podatkowy (obrotowy) rozpoczynający się po 31 grudnia 2018 r. Planowane jest także wydanie zestawienia pytań i odpowiedzi do formularzy TPR-C i TPR-P, mające na celu ułatwienie podmiotom powiązanym prawidłowe wypełnienie informacji o cenach transferowych i jej złożenie.

Dalsze prace grup roboczych

Grupa robocza nr 3 będzie kontynuować prace nad rekomendacjami w zakresie pozostałych metod weryfikacji cen transferowych. Z kolei grupa robocza nr 4, w związku z przyjęciem rekomendacji dotyczącej restrukturyzacji, zakończyła swoje prace, a jej uczestnicy odebrali podziękowania podpisane przez ministra finansów Tadeusza Kościńskiego za wkład w prace Forum.

Podczas posiedzenia FCT dyskutowano także o efektach prac pozostałych grup roboczych, które dotyczą:

  • doboru wskaźnika rentowności i metody weryfikacji do danych porównawczych oraz statystycznych aspektów sporządzania analizy porównawczej – grupa robocza nr 1,
  • wykorzystania metod kalkulacji cen transferowych do kalkulacji dochodu z kwalifikowanego IP (tzw. IP Box) - grupa robocza nr 5 w zakresie metodyki oraz grupa robocza nr 6 w zakresie przykładów kalkulacji takiego dochodu.

Grupa robocza nr 1 będzie ponadto kontynuowała swoje prace dotyczące informacji o cenach transferowych (TPR).

Na kolejnym posiedzeniu FCT przedstawione zostaną postępy prac w wymienionych obszarach.

Podczas posiedzenia Forum zapowiedziano powołanie kolejnych grup roboczych, które uczestniczyć będą w konsultacjach projektów objaśnień podatkowych do obowiązujących przepisów w zakresie cen transferowych w obszarach:

  • zagadnień ogólnych (definicje),
  • korekt cen transferowych.

Kiedy następne posiedzenie Forum

Kolejne posiedzenie Forum Cen Transferowych planowane jest na czerwiec 2020 r.

Termin posiedzenia zostanie podany w ogłoszeniu na stronie internetowej MF, co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. Szczegółowy opis kwalifikacji na FCT znajduje się w §5 zarządzenia Ministra Finansów w sprawie utworzenia Forum Cen Transferowych.

Przypominamy, że kwalifikacja uczestników FCT następuje wyłącznie po publikacji komunikatu, na podstawie kolejności zgłoszeń, z uwzględnieniem zasad kwalifikacji podanych w ogłoszeniu. Informujemy też, że zgłoszenia na posiedzenie Forum, przesłane przed publikacją komunikatu, nie będą uwzględniane.

Pliki do pobrania

Dokumenty FCT