Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
2

2

0

Korekty WDT/eksportu w wypadku braku odpowiednich dokumentów

Kategoria: VAT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_VAT_92
Status pomysłu: Wyjaśnione
W polskiej ustawie o VAT zachodzi istotna rozbieżność pomiędzy zasadami wyrażonymi w art. 42 ust. 12 i 12a oraz art. 41 ust. 7 i 9. Celowe wydaje się ujednolicenie tych regulacji, tj. zasad dokonywania korekt w wypadku braku odpowiednich dokumentów przy WDT (wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów) oraz eksporcie towarów.
W ocenie mojej, jak również wielu praktyków zajmujących się na co dzień rozliczeniami VAT polskich przedsiębiorstw eksportowych, opisana rozbieżność pomiędzy zasadami przewidzianymi dla WDT i eksportu stanowi wyłącznie niepotrzebną komplikację. Brak jest jakiegokolwiek racjonalnego uzasadnienia dla zastosowania tak odmiennych uregulowań, przy transakcjach stanowiących w sensie gospodarczym zupełnie analogiczne przypadki (sprzedaż towaru i jego wywóz poza terytorium kraju). Stanowi to w szczególności spore utrudnienie dla osób młodych, na wczesnym etapie poznawania regulacji dot. podatku VAT w obrocie międzynarodowym.
Postulowane jest ujednolicenie ww. zasad np. poprzez rozciągnięcie przepisów dot. WDT na transakcje eksportowe, lub na odwrót.
Nie można poprzeć ujednolicenia regulacji dotyczących korygowania podatku w przypadku WDT (korygowanie „wstecz” - art. 42 ust. 12 i 12a ustawy o VAT) oraz eksportu (korygowanie „na bieżąco” - art. 41 ust. 7 i 9 ustawy o VAT).

Należy zwrócić uwagę, że obecne zasady korygowania VAT z tytułu eksportu (tj. „na bieżąco”) powodują znaczące ułatwienie dla przedsiębiorców (podatnik nie musi bowiem dokonywać korekty wcześniejszej deklaracji, lecz koryguje VAT w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym otrzymał dokument wywozu). Wprowadzenie zasad korygowania transakcji eksportowych, analogicznych jak w przypadku WDT, znacznie skomplikowałoby rozliczenia podatników. Taka zmiana jest tym samym niezasadna.

Odnosząc się do kwestii ujednolicenia WDT zgodnie z zasadami dotyczącymi eksportu, należy zwrócić uwagę, iż korekta WDT jest wprost powiązana z odpowiednim skorygowaniem informacji podsumowującej (art. 100 ust. 1 ustawy o VAT). Wykazanie WDT w deklaracji VAT jest powiązane z wykazaniem tego WDT w informacji podsumowującej za ten sam okres rozliczeniowy, tj. okres rozliczeniowy w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu WDT (art. 100 ust. 3 pkt 1) w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy o VAT). Ustawa o VAT w tym zakresie odzwierciedla analogiczne przepisy unijne (art. 264 ust. 2 w zw. z art. 67 Dyrektywy VAT). Wskazane wymogi nie dotyczą natomiast eksportu towaru. Z uwagi na powyższe, nie jest możliwe dostosowanie zasad korygowania WDT do obecnie obowiązujących zasad dokonywania korekty VAT z tytułu eksportu towarów.

Natomiast prawnie dopuszczalna byłaby sytuacja odwrotna, tj. dostosowanie zasad rozliczania eksportu do powyższych reguł dotyczących korygowania WDT. Przepisy unijne (art. 146 Dyrektywy VAT dotyczący eksportu) nie stoją bowiem temu na przeszkodzie. Należy wskazać, iż przepis art. 41 ust. 9 w obecnie obowiązującym kształcie został wprowadzony do ustawy nowelizacją z 21.4.2005 r. (Dz.U. Nr 90, poz. 756), która weszła w życie 1.6.2005 r. Przed tą datą podatnik miał prawo do uwzględnienia otrzymanego dokumentu i obniżenia podatku należnego jedynie przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej, w której podatnik wykazał dostawę.