Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
12

0

12

Opodatkowanie dochodów

Kategoria: PIT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_PIT_48
Status pomysłu: Wyjaśnione
Zachęcić do prowadzenia działalności poprzez zwolnienie z opodatkowania dochodów w pierwszym roku działalności (licząc 12 kolejnych miesięcy), w drugim roku działalności - podatek liniowy 10%, kolejne lata działalności - skala progresywna 17% do 100 tys., powyżej 100 tys. 35%.
Pozostawić rozliczenie współmałżonków. Zlikwidować podatek liniowy.

Zlikwidować pojęcie kosztów podatkowych i niepodatkowych. Wszystkie wydatki związane z uzyskaniem przychodu powinny być kosztem, natomiast opodatkować straty począwszy od drugiego roku prowadzenia działalności w ten sposób, że one nie pomniejszają dochodów lat następnych. Ujednolicić koszty użytkowania samochodów osobowych - wszystkie 75% i vat 50% bez wyjątków i dodatkowych ewidencji.

Zlikwidować korekty kosztów związane z nieterminowymi płatnościami i niewłaściwymi przelewami zobowiązań bo to bardzo utrudnia ewidencje. Wprowadzić obowiązek podzielonej płatności dla wszystkich podatników VAT i niezależnie od kwoty określonej fakturą. ujednolicić wszystkie terminy zgłaszania zmian, powstawania obowiązków podatkowych itp do 14 dni.
Nie prowadzimy prac, które realizowałyby pierwsze pięć spośród zgłoszonych postulatów. Podejmowane obecnie działania w zakresie zmian w podatkach koncentrują się na proponowaniu takich rozwiązań, które ułatwią przedsiębiorcom funkcjonowanie w dobie spowolnienia gospodarczego. Wychodząc z tego założenia proponujemy głównie zmiany o charakterze upraszczającym i zachęcającym do inwestowania oraz uszczelniającym system podatkowy. Zmiany te mają również przyczynić się do stworzenia równych warunków konkurencji dla przedsiębiorców w okresie wychodzenia gospodarki ze spowolnienia. Założenia te realizują rządowe projekty ustaw zawarte w drukach sejmowych nr 642 i 643. Jako przykład takich działań wskazać można chociażby na proponowane w tych projektach znaczne rozszerzenie możliwości korzystania przez podatników z uproszczonej, zryczałtowanej formy opodatkowania jaką jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Rozszerzenie to nastąpi poprzez podwyższenie z 250 tys. euro do 2 mln euro limitu przychodów warunkującego wybór ryczałtu i zlikwidowaniu większości przypadków, w których określona działalność wyłącza z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Odnosząc się do postulatu dotyczącego ujednolicenia kosztów użytkowania samochodów, w naszej opinii jest on niezasadny.

Wskazane rozwiązanie funkcjonuje już w ustawie o VAT. Podatnikowi przysługuje prawo do dokonania odliczenia 50% kwoty podatku – przy jednoczesnym braku obowiązku opodatkowania użytku prywatnego tego pojazdu – jeżeli wykorzystuje on pojazd samochodowy zarówno do celów działalności gospodarczej (do celów opodatkowanych), jak i do celów prywatnych (zob. art. 8 ust. 5 i 6 oraz art. 86a ust. 1 i 2 ustawy o VAT). W celu dokonania odliczenia 50% kwoty podatku w przypadku wydatków związanych z pojazdem samochodowym wykorzystywanym służbowo i prywatnie przepisy o VAT nie wprowadzają żadnych dodatkowych obowiązków, tj. szczególnych wymogów ewidencjonowania przebiegu pojazdu.

To rozwiązanie jest zrównoważone, łatwe w stosowaniu i pozostaje w zgodności z dyrektywą VAT zapewniając realizację fundamentalnej zasady neutralności VAT.

Ustawa o VAT przewiduje pełne (100%) prawo do odliczenia VAT przy zakupie (czy innym tytule uprawniającym do używania) pojazdu samochodowego i w odniesieniu do wydatków związanych z używaniem tego pojazdu, gdy podatnik wykorzystuje nabyty pojazd samochodowy wyłącznie do działalności gospodarczej, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tego pojazdu ewidencją przebiegu pojazdu, co wyklucza jego użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą (zob. art. 86 ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a, ust. 4 pkt 1, ust. 6 i 7 ustawy o VAT). Pełne prawo do odliczenia przysługuje w odniesieniu do faktur dokumentujących wydatki związane z pojazdami wykorzystywanymi wyłącznie do prowadzonej działalności lub konstrukcyjnie przeznaczonymi do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą, jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie.

Ponadto wprowadzenie obowiązku podzielonej płatności dla wszystkich podatników VAT niezależnie od kwoty określonej fakturą, zaproponowane w ostatnim postulacie, obecnie nie jest możliwe. Po pierwsze wymagałoby uzyskania zgody Komisji Europejskiej, co mając na uwadze cel stosowania tego mechanizmu czyli uszczelnienie systemu podatku VAT byłoby bardzo trudne jeśli w ogóle możliwe. Należy zauważyć, że mechanizm ten stosowany jest wyłącznie w zakresie towarów oraz usług, w których zdiagnozowano znaczne nieprawidłowości. Nie ma zatem obecnie uzasadnienia do wprowadzenia tego rozwiązana jako jedynej formy rozliczeń między podatnikami.

Ponadto należy mieć na uwadze, że stosowanie mechanizmu podzielonej płatności przez wszystkich podatników i to bez względu na wartość faktury oznaczałoby de facto wprowadzenie obowiązku dokonywania rozliczeń wyłącznie przelewami lub poleceniem zapłaty. Takie rozwiązanie byłoby nieproporcjonalne w stosowaniu do ewentualnego celu. Zatem na chwilę obecną nie planuje się wprowadzenie takiego rozwiązania.

Zaznaczyć jednakże należy, że funkcjonowanie tego mechanizmu podlega ciągłej ocenie i w przypadku zasadności jego rozszerzenia będą podejmowane stosowne kroki.