Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
23

22

1

CHRONOLOGIA DOKUMENTÓW UPROSZCZONA KSIĘGOWOŚĆ

Kategoria: PIT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_PIT_38
Status pomysłu: Wyjaśnione
Moim zdaniem nie powinno być wymogu układania i księgowania dokumentów chronologicznie w danym miesiącu w firmach prowadzących uproszczoną księgowość. Nie kiedy takie firmy maja kilkaset dokumentów w miesiącu i układanie ich chronologicznie jest zwykłą stratą czasu. Powinna być stosowana zasada taka jak na pełnej księgowości, tzn nadawanie automatycznie unikatowego numeru dokumentu przez program i dokumenty w danym miesiącu byłyby ułożone według tej numeracji.
Odpowiedź MF:
Wymóg oznaczania dowodów księgowych numerem lub w inny sposób umożliwiający jego powiązanie z zapisami księgowymi dokonanymi na jego podstawie jest zawarty w:
- § 6 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez koła gospodyń wiejskich (Dz. U. poz. 70),
- § 7 ust. 3 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 października 2018 r. w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez niektóre organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 2050),
- § 11 ust. 3 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. poz. 2544).

Oznaczanie dowodów księgowych ułatwia sprawowanie kontroli nad poprawnością i kompletnością zapisów księgowych oraz usprawnia odszukanie i przyporządkowanie dokumentu do zapisu księgowego. Zatem pomaga podatnikowi (biuru księgowemu) utrzymać ład i porządek w dokumentach, co sprzyja właściwemu wypełnianiu obowiązków podatkowych, w szczególności dokonywaniu rozliczeń finansowych. Pozwala również na jednoznaczną identyfikację poszczególnych zdarzeń gospodarczych, co ma istotne znaczenie w postępowaniu dowodowym.

Uproszczone ewidencje zostały specjalnie stworzone dla małych podmiotów, aby ułatwić im wykonywanie spoczywających na nich obowiązków sprawozdawczych. Podmioty te nie są tym samym zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania na ich podstawie sprawozdań finansowych zgodnie z przepisami o rachunkowości. Nie są również zobowiązane do prowadzenia uproszczonych ewidencji w postaci elektronicznej, mogą jedynie dokonać takiego wyboru.