Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
52

48

4

Zmiana dot. przelewów między małżonkami objętymi rozdzielnością

Kategoria: PIT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_PIT_25
Status pomysłu: Wyjaśnione
Rozdzielność majątkowa w małżeństwie rodzi różne prawa i obowiązki, natomiast istnieje próg kwotowy który jest niezbędny do ponoszenia codziennych wydatków i utrzymywania gospodarstwa domowego w skali roku, niemniej jednak przesunięcia środków pomiędzy małżonkami rodzą niesprawiedliwe, mało moralne i pozbawione zdrowego celu zobowiązania podatkowe. Inną sprawą jest, gdy dochodzi do przekazania darowizny pieniężnej o ponadprzeciętnej wartości, niewynikającej z potrzeb gospodarstwa domowego i kryterium egzystencjalnego małżonków.
Licząc comiesięczne przekazy o kwocie 2000-2500 zł /m-c powinna być ustalona kwota wolna od podatku dla nowej, odrębnej grupy podatkowej - małżonkowie. Nie zaliczać do grupy najbliższego pokrewieństwa w którym nie następuje przekazywanie środków przeznaczonych do utrzymywania wspólnego gospodarstwa i zapewnienia podstawowej egzystencji.
Odpowiedź MF:
Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i podatkowi temu podlega nieodpłatne nabycie majątku przez osobę fizyczną na podstawie enumeratywnie wymienionych tytułów, w tym darowizny, w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Stosownie do art. 888 Kodeksu cywilnego przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.

Przekazanie środków pieniężnych przelewem między małżonkami objętymi rozdzielnością majątkową małżeńską nie podlega automatycznie przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn, chyba, że następuje na podstawie jednego z wymienionych tytułów w tej ustawie podatkowej, np. stanowi spełnienie świadczenia wynikającego z umowy darowizny.
W takim przypadku nabycie takie korzystało będzie ze zwolnienia w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn przewidzianego dla osób najbliższych, przy spełnieniu warunków określonych w tym przepisie.

Celem wprowadzenia tego zwolnienia było zapewnienie ochrony interesów majątkowych członków najbliżej rodziny, zaś celem zachowania transparentności przepływów majątkowych między najbliższymi wprowadzono warunek zgłoszenia i udokumentowania otrzymania darowizny za pośrednictwem systemu bankowego lub przekazem pocztowym.
Małżonkowie na skutek rozdzielności majątkowej nie przestali być małżeństwem, a więc nie ma uzasadnienia, aby ich wyłączyć z grupy osób najbliższych. Tym samym brak jest również uzasadnienia dla wprowadzenia odrębnej kwoty wolnej dla tych osób
ze względu na rozdzielność majątkową. Nie byłoby to merytorycznie uzasadnione i sprawiedliwe dla zróżnicowania ich statusu prawnopodatkowego.

Jednakże, należy mieć na względzie, że rozdzielność majątkowa małżonków nie oznacza zaprzestania prowadzenia przez nich wspólnego gospodarstwa. Potwierdza to art. 27 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w świetle którego z chwilą zawarcia małżeństwa, niezależnie od łączącego małżonków ustroju majątkowego powstaje obowiązek przyczyniania się do zaspokojenia potrzeb rodziny. Obowiązek zaspokajania potrzeb rodziny ma na celu zapewnienie środków do prawidłowego jej funkcjonowania. Z tych względów przekazywanie środków pieniężnych między małżonkami może mieć na celu wywiązywanie się z powyższego obowiązku. Tym samym pozostawałoby poza zakresem ustawy o podatku od spadków i darowizn.