Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
84

73

11

Termin przychodu składek PPK (pracodawcy)

Kategoria: PIT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_PIT_2098
Status pomysłu: Wyjaśnione
Aktualna interpretacja MF mówiąca o uznaniu za przychód składek na Pracownicze Plany Kapitałowe opłacane przez pracodawcę w momencie odprowadzenia tych składek do instytucji finansowej wprowadza potrzebę odroczenia w czasie (na innej liście płac) potrącenia podatku od tego przychodu. Istnieje wiele powodów dla których jest to nader skomplikowany proces np. :
- składki PPK są opłacane od składników o różnym charakterze podatkowym a składki PPK mają zachowywać ich charakter (procent podatku, koszty uzyskania przychodu ,umiejscowienie na informacji PIT), odroczenie w czasie wymaga zapamiętania składki PPK w podziale na te parametry tak by przy naliczeniu podatku od składek w terminie późniejszym je odtworzyć,
- sposób opodatkowania składek PPK może być zmienny (inny niż składnik od którego jest naliczany) w czasie dla pracowników do ukończenia 26 roku życia, wchodzą tu przypadki ukończenie limitu wieku jak i zmiana sposobu korzystania z ulgi (art.148).

Proponuję uznać za moment przychodu tych składek fakt ich naliczenia (w celu poboru zaliczki na podatek) w momencie naliczenia przychodu składników od których należne są składki PPK płacone przez pracodawcę.
Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, wpłat do PPK dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał stosunek prawny wynikający z umowy o prowadzenie PPK. Na podmiocie zatrudniającym ciąży obowiązek obliczenia i dokonania wpłat do wybranej instytucji finansowej finansowanych przez siebie oraz do obliczenia, pobrania od uczestnika PPK i dokonania wpłaty do instytucji finansowej wpłat finansowanych przez uczestnika PPK. Wyliczenie wysokości środków potrzebnych na wpłatę finansowaną przez pracodawcę dokonywane jest zatem wraz z wypłatą wynagrodzenia pracownikowi. Z kolei wpłaty do wybranej instytucji finansowej dokonywane są w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wypłacone zostało wynagrodzenie.

W przypadku dochodów z pracy przychód podatnika powstaje w momencie otrzymania (postawienia do dyspozycji podatnika) danego świadczenia (pieniężnego, nieodpłatnego świadczenia, czy świadczenia ponoszonego na rzecz pracownika). Innymi słowy w tym przypadku obowiązuje zasada kasowa, a nie memoriałowa. Tak więc świadczenie w postaci wpłaty do PPK w części finansowanej przez podmiot zatrudniający, stanowi przychód pracownika ze stosunku pracy uzyskany w dniu dokonania przez pracodawcę tej wpłaty. Przyjęcie proponowanego stanowiska (powstanie przychodu w momencie naliczenia) nie jest uzasadnione. Mogłoby to doprowadzić do niezgodnego ze stanem rzeczywistym naliczenia fikcyjnego przychodu (powiększenia dochodu do opodatkowania) w sytuacji, gdyby (na skutek np. zdarzenia losowego) do faktycznej wpłaty do PPK nie doszło.
Komentarze:
 • 19.07.2022

  Proszę o interpretację następującej sytuacji. Pracownik ma obliczone 1 kwietnia składki za kwiecień. Termin przekazania to 15 maja. Kolejna wypłata pracownika nastąpi 02 maja. W związku z tym ,że składki PPK nie zostały jeszcze przekazane to nie obliczam podatku. Ale czy dopuszczalne jest aby w wypłacie w czerwcu obliczyć podatek od kwietniowych składek?

  Ministerstwo Finansów:
  Jeśli płatnik po dokonaniu świadczenia w postaci wpłaty z własnych środków na konto pracownika w PPK, nie ma w tym miesiącu z czego pobrać zaliczki należnej od wartości tego świadczenia (po tym dniu nie dokonuje już żadnej wypłaty pieniężnej na rzecz pracownika), to zaliczki nie pobierze.
  W takiej sytuacji, przychód pracownika z tego tytułu płatnik doliczy do przychodu ze stosunku pracy wykazywanego w informacji PIT–11 za rok, w którym pracownik otrzymał ten przychód.
  W takim przypadku u podatnika może wystąpić konieczność dopłaty podatku w rozliczeniu
  rocznym.

 • 03.09.2021

  Pracownik zwalnia się 30.09.2021. Czy w wypłacie za sierpień 2021 wypłaconej 10.09.2021 powinien być uwzględniony przychód ppk? Podatki z listy płac wypłaconej we wrześniu będą odprowadzone do US dopiero w październiku, więc już po ustaniu zatrudnienia.

  Ministerstwo Finansów:
  Zgodnie z art. 28 ust. 4 ustawy o PPK wpłaty dokonywane są do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały obliczone i pobrane.
  Ustanie zatrudnienia pozostaje bez wpływu na obowiązek naliczenia i dokonania wpłat do PPK. To oznacza, że, mimo złożenia wypowiedzenia, należy naliczyć wpłaty do PPK od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK na normalnych zasadach. Wpłaty do PPK za sierpień są bowiem należne uczestnikowi PPK.
  Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 77 ust. 1 i 2 ustawy o PPK utworzony został specjalny portal PPK w celu gromadzenia i udzielania informacji o funkcjonowaniu programu.
  Zgodnie z przepisami ustawy o PPK do zadań operatora portalu należy m.in. informowanie osób zatrudnionych i uczestników programu o funkcjonowaniu PPK oraz wynikających z tego uprawnieniach, a także informowanie podmiotów zatrudniających o obowiązkach i uprawnieniach wynikających z programu.
  Ponadto, uruchomiony został oficjalny portal informacyjny www.mojeppk.pl zapewniający powszechny dostęp do wiedzy o programie, na którym m.in. wyjaśniane są wątpliwości prawne dotyczące funkcjonowania systemu pracowniczych planów kapitałowych (https://www.mojeppk.pl/pliki/repozytorium-plikow/materialy-do-pobrania/pdf/Zagadnienia-prawne-1.9-09.09.pdf) Podniesione w komentarzu kwestie są wyjaśnione w pkt III.1 materiału (str. 49).

 • 02.06.2021

  Pracownik zatrudniony 1 stycznia 2021r. Po upływie trzech miesięcy (1 kwietnia 2021r.) pracownik przystępuje do PPK. Niestety z końcem miesiąca kwietnia pracownik składa wniosek o rezygnację z opłacania składek PPK. Lista płac za miesiąc kwiecień 2021r. jest naliczana w miesiącu kwietniu. Składki PPK nie są naliczane na liście płac za miesiąc kwiecień. Składki PPK nie są wpłacane do Instytucji Finansowej. W miesiącu czerwcu 2021r. pracownik składa wniosek o wznowienie opłacania składek PPK. Wysokość składki PPK opłacanej przez pracodawcę i pracownika naliczona jest na liście płac za miesiąc czerwiec. Wynagrodzenie za pracę jest wypłacane pracownikowi w miesiącu czerwcu.
  Czy składki PPK tego pracownika naliczone i pobrane na liście płac za miesiąc czerwiec mogą być wpłacone do Instytucji Finansowej w miesiącu czerwcu?

  Ministerstwo Finansów:
  Zgodnie z art. 28 ust. 4 ustawy o PPK wpłaty dokonywane są do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały obliczone i pobrane.
  Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 77 ust. 1 i 2 ustawy o PPK utworzony został specjalny portal PPK w celu gromadzenia i udzielania informacji o funkcjonowaniu programu.
  Zgodnie z przepisami ustawy o PPK do zadań operatora portalu należy m.in. informowanie osób zatrudnionych i uczestników programu o funkcjonowaniu PPK oraz wynikających z tego uprawnieniach, a także informowanie podmiotów zatrudniających o obowiązkach i uprawnieniach wynikających z programu.
  Ponadto, uruchomiony został oficjalny portal informacyjny www.mojeppk.pl zapewniający powszechny dostęp do wiedzy o programie, na którym m.in. wyjaśniane są wątpliwości prawne dotyczące funkcjonowania systemu pracowniczych planów kapitałowych (https://www.mojeppk.pl/pliki/repozytorium-plikow/materialy-do-pobrania/pdf/Zagadnienia_prawne_w_zakresie_Ustawy_o_PPK_v.1.pdf).

 • 02.06.2021

  Pracownik zatrudniony 1 stycznia 2021r. Po upływie trzech miesięcy (w miesiącu kwietniu 2021r.) pracownik przystępuje do PPK. Lista płac za miesiąc kwiecień 2021r. jest naliczana w miesiącu kwietniu. Wysokość składki PPK opłacanej przez pracodawcę i pracownika naliczona jest na liście płac za miesiąc kwiecień. Wynagrodzenie za pracę jest wypłacane pracownikowi w miesiącu kwietniu.
  Czy składki PPK tego pracownika naliczone i pobrane na liście płac za miesiąc kwiecień mogą być wpłacone do Instytucji Finansowej w miesiącu kwietniu?

  Ministerstwo Finansów:
  Zgodnie z art. 28 ust. 4 ustawy o PPK wpłaty dokonywane są do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały obliczone i pobrane.
  Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 77 ust. 1 i 2 ustawy o PPK utworzony został specjalny portal PPK w celu gromadzenia i udzielania informacji o funkcjonowaniu programu.
  Zgodnie z przepisami ustawy o PPK do zadań operatora portalu należy m.in. informowanie osób zatrudnionych i uczestników programu o funkcjonowaniu PPK oraz wynikających z tego uprawnieniach, a także informowanie podmiotów zatrudniających o obowiązkach i uprawnieniach wynikających z programu.
  Ponadto, uruchomiony został oficjalny portal informacyjny www.mojeppk.pl zapewniający powszechny dostęp do wiedzy o programie, na którym m.in. wyjaśniane są wątpliwości prawne dotyczące funkcjonowania systemu pracowniczych planów kapitałowych (https://www.mojeppk.pl/pliki/repozytorium-plikow/materialy-do-pobrania/pdf/Zagadnienia_prawne_w_zakresie_Ustawy_o_PPK_v.1.pdf).

 • 26.05.2021

  Po ustaniu zatrudnienia naliczony zostaje przychód dla pracownika - kwota przychodu równa składka pracodawcy do PPK. Kwota powinna zostać wykazana w PIT-11, bo nie ma możliwości potrącenia podatku na liście płac. Czy po ustaniu zatrudnienia od przychodu można zastosować KUP i kwotę zmniejszającą podatek?

  Ministerstwo Finansów:
  Wpłata składki na PPK pracownika sfinansowanej przez podmiot zatrudniający stanowi przychód, ze stosunku pracy, także po ustaniu zatrudnienia.
  W konsekwencji obliczając zaliczkę na podatek pracodawca stosuje koszty uzyskania przychodu oraz kwotę zmniejszającą podatek (z wyjątkiem sytuacji, gdy pracownik poinformował o zmianie stanu faktycznego wskazanego w PIT-2).
  Jeśli nie było możliwości potrącenia zaliczki na podatek, to należy kwotę przychodu oraz zastosowanych kosztów wykazać w informacji PIT-11. W takim przypadku może wystąpić konieczność dopłaty podatku w rozliczeniu rocznym.

 • 10.05.2021

  Obowiązująca interpretacja rodzi bardzo wiele wątpliwości i problemów. Skoro składka PPK pracodawcy zwiększa podstawę do wyliczenia kosztów uzyskania umowy zlecenia, to która: ta naliczona do tej umowy czy przelana w tym miesiącu? A jeśli jeszcze nie przelałem w tym miesiącu (i nie pobiorę podatku tylko zleceniobiorca sam go rozliczy w rocznym PIT) to co wtedy? Na PIT-11 trzeba będzie wykazać składki przelana (jako przychód), ale jeśli od nich nie pobrałem podatku, bo po przelaniu składek nie było już listy z której mógłbym go pobrać, to wg jakiego kryterium dla osoby kończącej 26 lat ustalić czy było to zwolnione z podatku czy nie? PITów nie wylicza się na podstawie przelewów tylko danych z list płac. A jeśli pracodawca po prostu nie przeleje składek w terminie tylko po kilku miesiącach? Jak nad tym zapanować?

  Ministerstwo Finansów:
  Zgodnie z zasadą powstania przychodu powstaje on w momencie otrzymania (postawienia do dyspozycji podatnika) świadczenia. Zatem w przypadku składki na PPK dopiero w dniu opłacenia składki finansowanej przez podmiot zatrudniający podatnik uzyskuje przychód.
  Jeżeli płatnik po dokonaniu świadczenia w postaci wpłaty z własnych środków na konto podatnika w PPK, nie ma w tym miesiącu z czego pobrać zaliczki należnej od wartości tego świadczenia (po tym dniu nie dokonuje już żadnej wypłaty pieniężnej na rzecz podatnika), to zaliczki nie pobierze.
  W takiej sytuacji, przychód pracownika z tego tytułu płatnik doliczy do przychodu ze stosunku pracy (umowy zlecenia) wykazywanego w informacji PIT–11 za rok, w którym pracownik otrzymał ten przychód.
  W takim przypadku u podatnika może wystąpić konieczność dopłaty podatku w rozliczeniu rocznym.

 • 06.05.2021

  A gdzie można znaleść to stanowisko MF dotyczące powstania przychodu dla pracownika w momencie dokonania wpłaty do IF?, podobno z 1.07.2019

  Ministerstwo Finansów:
  Stanowisko to stanowiło odpowiedź na zapytanie dziennikarza. Wskazano w nim, że wpłaty podstawowe i dodatkowe dokonywane przez zatrudniającego, z jego środków, na rachunek pracownika w pracowniczym planie kapitałowym, stanowią dla pracownika przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy PIT, w związku z otrzymaniem nieodpłatnego świadczenia.
  Zatem przychód pracownika z tytułu otrzymania nieodpłatnego świadczenia w związku z jego uczestnictwem w PPK powstaje w miesiącu, w którym zatrudniający dokonał wpłat (sfinansowanych z jego środków) na rachunek pracownika w PPK. Odnosząc się do zawartego w zapytaniu dziennikarza przykładu, stwierdzono, że przychód pracownika z tytułu sfinansowanej przez zatrudniającego wpłaty wystąpi we wrześniu, a nie w sierpniu, w którym zatrudniający jedynie obliczył kwotę pochodzącą z jego środków wpłaty. Zatem samo obliczenie przez zatrudniającego finansowanej przez niego kwoty do wpłaty na PPK, nie wywołuje skutku dla podatnika w postaci powstania przychodu.

  Dodatkowo informowano, że otrzymanie nieodpłatnego świadczenia przez pracownika już po wypłacie należnego wynagrodzenia (w czasie tego samego miesiąca, w którym wypłacono wynagrodzenie) nie jest przypadkiem odosobnionym i może występować również obecnie, niezależnie od wejścia w życie ustawy o PPK.
  Niemniej jednak, bazując na tym przykładzie, jeżeli płatnik po dokonaniu świadczenia w postaci wpłaty z własnych środków na konto pracownika w PPK, nie ma w tym miesiącu z czego pobrać zaliczki należnej od wartości tego świadczenia (po tym dniu nie dokonuje już żadnej wypłaty pieniężnej na rzecz pracownika), to zaliczki nie pobierze.
  W takiej sytuacji, przychód pracownika z tego tytułu płatnik doliczy do przychodu ze stosunku pracy wykazywanego w informacji PIT–11 za rok, w którym pracownik otrzymał ten przychód.
  W takim przypadku u podatnika może wystąpić konieczność dopłaty podatku w rozliczeniu
  rocznym.

 • 28.04.2021

  Czyli stosując takie podejście, składki ZUS powinny stać się kosztem dla pracownika w momencie zapłaty należnych składek przez pracodawcę do ZUS ??

  Ministerstwo Finansów:
  Składki na ubezpieczenia społeczne pobierane z dochodów pracownika pomniejszają miesięczny dochód do opodatkowania (podstawę obliczenia zaliczki na podatek) w miesiącu ich pobrania. Wynika to z postanowień art. 32 ust. 2 ustawy PIT. Składki te nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Koszty te, dla pracowników, określa art. 22 ust. 2 ustawy PIT.

 • 28.04.2021

  Dla mnie sprawa jest prosta,
  przelew wynagrodzenia netto oraz składki PPK pracodawcy w tym samym miesiącu natomiast podatek odprowadzam do 20 dnia miesiąca następnego.

  Ministerstwo Finansów:
  Przewidziany w art. 28 ustawy o PPK system dokonywania wpłat do PPK ma zapewniać przejrzystość i łatwość jego stosowania. Uwzględnia on również sytuację podmiotów zatrudniających posiadających rozproszone struktury, gdzie dane zbierane są z oddziałów zlokalizowanych na obszarze całego kraju, w związku z czym dla zachowania terminu obliczania i dokonywania wpłat istnieje konieczność uprzedniej weryfikacji gromadzonych danych oraz ich przetworzenia w systemach informatycznych. Przyjęcie takiego rozwiązania nie budziło wątpliwości podczas prac nad projektem ustawy o PPK.
  Ewentualne zmiany w tym zakresie będą mogły być rozważone w trakcie ustawowego przeglądu funkcjonowania PPK, który odbędzie się do końca 2022 r. W jego trakcie zbierane będą opinie m.in. organizacji pracodawców i związków zawodowych.

 • 28.04.2021

  Popieram pomysł, aby rozliczać składki PPK rozliczane były tylko w aktualnym miesiącu.

  Ministerstwo Finansów:
  Przewidziany w art. 28 ustawy o PPK system dokonywania wpłat do PPK ma zapewniać przejrzystość i łatwość jego stosowania. Uwzględnia on również sytuację podmiotów zatrudniających posiadających rozproszone struktury, gdzie dane zbierane są z oddziałów zlokalizowanych na obszarze całego kraju, w związku z czym dla zachowania terminu obliczania i dokonywania wpłat istnieje konieczność uprzedniej weryfikacji gromadzonych danych oraz ich przetworzenia w systemach informatycznych. Przyjęcie takiego rozwiązania nie budziło wątpliwości podczas prac nad projektem ustawy o PPK.
  Ewentualne zmiany w tym zakresie będą mogły być rozważone w trakcie ustawowego przeglądu funkcjonowania PPK, który odbędzie się do końca 2022 r. W jego trakcie zbierane będą opinie m.in. organizacji pracodawców i związków zawodowych.

 • 08.04.2021

  Składka na ppk powinna być naliczona i odprowadzona w tym samym terminie jak wynagrodzenie i wtedy nie byłoby żadnego problemu z potrącaniem podatku. Kto i po co wymyślił termin 15-ego następnego miesiąca ?

  Ministerstwo Finansów:
  Przewidziany w art. 28 ustawy o PPK system dokonywania wpłat do PPK ma zapewniać przejrzystość i łatwość jego stosowania. Uwzględnia on również sytuację podmiotów zatrudniających posiadających rozproszone struktury, gdzie dane zbierane są z oddziałów zlokalizowanych na obszarze całego kraju, w związku z czym dla zachowania terminu obliczania i dokonywania wpłat istnieje konieczność uprzedniej weryfikacji gromadzonych danych oraz ich przetworzenia w systemach informatycznych. Przyjęcie takiego rozwiązania nie budziło wątpliwości podczas prac nad projektem ustawy o PPK.
  Ewentualne zmiany w tym zakresie będą mogły być rozważone w trakcie ustawowego przeglądu funkcjonowania PPK, który odbędzie się do końca 2022 r. W jego trakcie zbierane będą opinie m.in. organizacji pracodawców i związków zawodowych.

 • 07.04.2021

  Podatek powinien być naliczony i odprowadzany w terminach takich samych jak w odniesieniu do wynagrodzenia za pracę. Daje to przedewszystkim przejrzystość na liscie płac i nie powoduje błędów. Naliczanie podatku po wysłaniu składek do PPK jest wielkim problemem zwłaszcza jeżeli tworzy się kilka list w danym miesiącu . Ktoś kto to zapisał nigdy nie sporządzał list płac. Podatek powinien być naliczony na tej samej liście na której jest naliczana składka do PPK od pracodawcy, która jest przychodem dla pracownika tak samo jak wynagrodzenie.

  Ministerstwo Finansów:
  Przewidziany w art. 28 ustawy o PPK system dokonywania wpłat do PPK ma zapewniać przejrzystość i łatwość jego stosowania. Uwzględnia on również sytuację podmiotów zatrudniających posiadających rozproszone struktury, gdzie dane zbierane są z oddziałów zlokalizowanych na obszarze całego kraju, w związku z czym dla zachowania terminu obliczania i dokonywania wpłat istnieje konieczność uprzedniej weryfikacji gromadzonych danych oraz ich przetworzenia w systemach informatycznych. Przyjęcie takiego rozwiązania nie budziło wątpliwości podczas prac nad projektem ustawy o PPK.
  Ewentualne zmiany w tym zakresie będą mogły być rozważone w trakcie ustawowego przeglądu funkcjonowania PPK, który odbędzie się do końca 2022 r. W jego trakcie zbierane będą opinie m.in. organizacji pracodawców i związków zawodowych.

 • 24.03.2021

  Ręce opadają....
  A co jak mam wypłatę za projekt ze środków UE, przerzucam podatek od PPK na przyszły miesiąc... a dana osoba w następnym miesiącu nie ma wypłaty z projektu? Jej podatek płacę ze środków budżetu w szkole? A później naruszenie dyscypliny finansowej za takie rzeczy ???????????????????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Ministerstwo Finansów:
  W zaistniałej sytuacji pracodawca nie pobiera zaliczki na podatek, a wartość wpłaconych z własnych środków wpłat na PPK, czy innych udostępnionych świadczeń, od których nie miał możliwości poboru zaliczki na podatek, wykazuje w rocznej informacji PIT-11. Oznacza to, że podatek z tego tytułu zostanie rozliczony (odprowadzony) przy składaniu rocznego zeznania podatkowego.

 • 08.03.2021

  Ja naprawdę tego nie rozumiem.
  Nie wiem jak mam to wykonać w moim programie płacowym. Czy ktoś pracuje progmanie i już miał pierwszą wpłatę?
  My zawieramy umowę w kwietniu. Wypłatę mamy 26.04. Obie składki i od pracodawcy i od pracownika muszę przelać na konto iifdo 15.05 A podatek za kwiecień za to ppk od pracodawcy w czerwcu? Jak mam to zrobić w progmanie kiedy gdy przygotowuje listę to mam razem zbity podatek od wynagrodzenia za kwiecien oraz od składki ppk od pracodawcy? I w jakim miesiącu muszę zapłacić większy ZUS od składki pracodawcy?

  Ministerstwo Finansów:
  Programy płacowe czy kalkulatory internetowe to programy i systemy komercyjne w związku z tym MF nie odpowiada za ich działanie.

 • 05.03.2021

  składka PPK pracodawcy nie powinna być przychodem pracownika, tak jak nie jest jego przychodem składka ZUS na ubezpieczenia emerytalne i rentowe płacona przez pracodawcę. I nie byłoby tłumaczenia na temat "kasowego" podejścia do dochodu pracownika

  Ministerstwo Finansów:
  Składka ta jest przychodem zgodnie z przepisami ustawy PIT. Nie można stosować analogii do składek na ubezpieczenie społeczne płaconych ze środków pracodawcy.

 • 02.03.2021

  wynagrodzenie wypłacone 10-go, PPK opłacone 15-go i co wtedy korekta przychodu na liście płac

  Ministerstwo Finansów:
  Prowadzenie listy płac ciąży na podmiocie zatrudniającym. Programy płacowe czy kalkulatory internetowe to programy i systemy komercyjne w związku z tym MF nie odpowiada za ich działanie.

 • 02.03.2021

  tragedia nie można się doliczyć wypłata za marzec płatna w kwietniu ppk maj za marzec uff, a jeszcze kalkulatory internetowe zwiększają podstawę składek zus o wpłatę pracodawcy PPK, a mój program nie???

  Ministerstwo Finansów:
  Programy płacowe czy kalkulatory internetowe to programy i systemy komercyjne w związku z tym MF nie odpowiada za ich działanie.

 • 12.02.2021

  Po co komentować jak moderator nie puszcza dalej.

 • 11.02.2021

  Faktycznie aktualne rozwiązanie jest nie praktyczne. Jestem za zmianą na proponowane rozwiązanie.

 • 11.02.2021

  Czemu komentarze MF to próba uzasadnienia istniejącego przepisu. To chyba nie o to chodzi w tym miejscu. To jest miejsce na konstruktywne pomysły zmieniające tak by było prościej. Popieram autora postu.

  Ministerstwo Finansów:
  Zmiana interpretacji obowiązujących przepisów ustawy PIT w kierunku wskazanym w komentarzach, nie jest możliwa, bo byłaby sprzeczna z zapisami ustawy. Jednak powtarzające się głosy płatników o komplikacjach podczas procesu naliczania zaliczek na podatek PIT u podatników będących uczestnikami PPK, nie pozwalają przejść nad problemem obojętnie.
  Zatem właśnie pod tym kątem analizowana jest kwestia zmiany przepisu w sugerowanym kierunku. Należy jednak pamiętać, że to co korzystne dla płatników oznaczałoby dla podatników zmianę dotychczasowej zasady momentu powstania przychodu z „kasowej” na „memoriałową”, czyli uznanie za przychód składki na PPK (w części finansowanej przez podmiot zatrudniający) już w momencie jej naliczenia, a nie z dniem jej zapłaty.
  Zatem byłoby to rozwiązanie, które może być niechętnie odebrane przez podatników, którzy zapłaciliby podatek od świadczenia, którego jeszcze faktycznie nie otrzymali. Niemiej jednak głos ten stanowi kolejny sygnał oczekiwań i zostanie poddany analizie.

 • 11.02.2021

  Jestem za tym pomysłem wszystkimi kończynami. I co z tego, że takie są aktualne przepisy. Trzeba je zmienić. Procedura uwzględniania przychodu z opóźnieniem to więcej niż koszmar. Ewentualna korekta po czasie to koszmar kwadratowy. Jeśli ktoś tego nie widzi to znak, że zajmował się tylko prostymi przypadkami. Zawodowo zajmuję się od 25 lat pisaniem oprogramowania do liczenia wynagrodzeń i takiego stopnia zawiłości jeszcze nigdy nie spotkałem. Premierze GOWIN, zrób Pan coś z tym. Przecież miało być prościej. Taka specyfika naliczenia nigdy nie występowała wiec analogia do czegokolwiek jest nietrafiona. Już widzę oczyma wyobraźni te tęgie głowy z urzędu skarbowego na kontroli. Panowie i Panie decydenci przyjrzyjcie się temu tematowi nie od strony przepisów a od strony praktycznej prostoty naliczenia a przepisy wystarczy dostosować. Chyba po to jest ten głos podatnika by kontruktywnie sugerować zmiany w przepisach na prostsze. Fiskus dostanie tyle samo i to szybciej.

  Ministerstwo Finansów:
  Zmiana interpretacji obowiązujących przepisów ustawy PIT w kierunku wskazanym w komentarzach, nie jest możliwa, bo byłaby sprzeczna z zapisami ustawy. Jednak powtarzające się głosy płatników o komplikacjach podczas procesu naliczania zaliczek na podatek PIT u podatników będących uczestnikami PPK, nie pozwalają przejść nad problemem obojętnie.
  Zatem właśnie pod tym kątem analizowana jest kwestia zmiany przepisu w sugerowanym kierunku. Należy jednak pamiętać, że to co korzystne dla płatników oznaczałoby dla podatników zmianę dotychczasowej zasady momentu powstania przychodu z „kasowej” na „memoriałową”, czyli uznanie za przychód składki na PPK (w części finansowanej przez podmiot zatrudniający) już w momencie jej naliczenia, a nie z dniem jej zapłaty.
  Zatem byłoby to rozwiązanie, które może być niechętnie odebrane przez podatników, którzy zapłaciliby podatek od świadczenia, którego jeszcze faktycznie nie otrzymali. Niemiej jednak głos ten stanowi kolejny sygnał oczekiwań i zostanie poddany analizie.

 • 04.02.2021

  Na początku też uważałam, że to bzdura, ale kiedy pracownicy zaczęli przynosić rezygnacje tuż po wypłacie, dziękowałam, że tylko oddaję im potrąconą składkę i nie muszę nic więcej korygować przy liście płac, bo składka od pracodawcy już nie będzie wysyłana a ta za poprzedni miesiąc poszła razem wypłatą. Więc sprawa jest prosta, podatek od przelanych kwot wyliczony i pobrany, a tego od naliczeń z bieżącego miesiąca już nie będzie!

 • 02.01.2021

  Równie dobrze wskutek zdarzenia losowego wypłata wynagrodzenia za pracę, już naliczonego, może nie dojść do skutku

 • 15.12.2020

  mieszacie ludziom w głowie, prowadząc działalność trudno to wszystko ogarnąć

 • 12.12.2020

  To jest dobry pomysł

 • 11.12.2020

  Przepraszam ale ktoś kto wymyślił żeby osobno potrącać podatek od składek w innym terminie niż są naliczne składki na PPK chyba nie wylicza płac i nie wie jak one już są skomplikowane -ZDECYDOWANE NIE DLA MOMENTU UZNANIA PRZYCHODU W MOMENCIE WPŁATY SKŁADKI DO PPK. Terminy powinny być takie same jak przy składkach ZUS.

  Ministerstwo Finansów:
  Obowiązująca zasada „kasowa” powstania przychodu pracownika dotyczy wszystkich otrzymywanych przez niego świadczeń. Innymi słowy, aby powstał u pracownika przychód musi zostać przez niego otrzymany. Przychodem nie może być natomiast hipotetyczna wartość świadczenia, które na moment naliczenia miesięcznego przychodu pracownika nie zostało przez niego otrzymane. Przychód pracownika powstaje w momencie przekazania przez pracodawcę do PPK składki sfinansowanej z jego środków. Ta sama zasada dotyczy każdego innego świadczenia (rzeczowego, nieodpłatnego, czy pieniężnego). Zmiana dotychczasowej zasady dla jednego rodzaju świadczenia nie ma uzasadnienia. Gdyby jednak przyjąć zgłoszoną propozycję i doliczyć wartość składki na PPK należnej od pracodawcy do przychodu pracownika w miesiącu jej naliczenia, to składka, która np. z przyczyn losowych nie została przekazana przez pracodawcę, spowodowałaby zapłacenie w trakcie roku podatku od dochodu, którego pracownik nie uzyskał.
  Natomiast składki na ubezpieczenia społeczne płacone ze środków pracodawcy nie stanowią przychodu podatnika. Zatem analogia jest nieuzasadniona.

 • 11.12.2020

  Tak podatek powinien być naliczony i odprowadzany w terminach takich samych jak w odniesieniu do wynagrodzenia za pracę. Odprowadzanie składek w momencie przekazywania ich do instytucji PPK to kolejne obowiązki i przyczyna powstawania nieprawidłowości.

  Ministerstwo Finansów:
  Obowiązująca zasada „kasowa” powstania przychodu pracownika dotyczy wszystkich otrzymywanych przez niego świadczeń. Innymi słowy, aby powstał u pracownika przychód musi zostać przez niego otrzymany. Przychodem nie może być natomiast hipotetyczna wartość świadczenia, które na moment naliczenia miesięcznego przychodu pracownika nie zostało przez niego otrzymane. Przychód pracownika powstaje w momencie przekazania przez pracodawcę do PPK składki sfinansowanej z jego środków. Ta sama zasada dotyczy każdego innego świadczenia (rzeczowego, nieodpłatnego, czy pieniężnego). Zmiana dotychczasowej zasady dla jednego rodzaju świadczenia nie ma uzasadnienia. Gdyby jednak przyjąć zgłoszoną propozycję i doliczyć wartość składki na PPK należnej od pracodawcy do przychodu pracownika w miesiącu jej naliczenia, to składka, która np. z przyczyn losowych nie została przekazana przez pracodawcę, spowodowałaby zapłacenie w trakcie roku podatku od dochodu, którego pracownik nie uzyskał.

>
1 - 10 z 27
>