Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
40

38

2

Likwidacja obowiązku zgłoszeń darowizn przelewem zwolnionych z podatku

Kategoria: PIT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_PIT_166
Status pomysłu: Wyjaśnione
Zwolnienie z podatku w przypadku darowizn od osób spokrewnionych może być zwolnione z podatku pod warunkiem zgłoszenia. Jest to marnowanie czasu obywateli oraz urzędników, którzy są zmuszani przez prawo do drobiazgowej kontroli liczb które nie mają znaczenia (gdyż zwolnienie).
(Np. różnica w dacie zlecenia, a otrzymania przelewu, wymagane skany ze strony NBP w przypadku darowizny w obcej walucie itp).
Proponuję zlikwidować przymus zgłaszania co najmniej w przypadku, gdy darowizna idzie z konta darczyńcy w polskim banku na konto podatnika w polskim banku.
Zmiana przyczyni się do:
a) poprawy wizerunku organów podatkowych,
b) zwiększenia wpływu podatku PIT i VAT ponieważ podatnicy będą mieli więcej czasu na pracę i konsumpcję,
c) ograniczenia kosztów administracji.
Na podstawie art. 4a ust. 1 ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2019 r. poz. 1813) przewiduje się całkowite zwolnienie z podatku od spadków i darowizn nabycia tytułem darowizny środków pieniężnych od osoby najbliżej spokrewnionej pod warunkiem zgłoszenia tego nabycia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy oraz udokumentowania dowodem przekazania na rachunek lub przekazem pocztowym.

Jak wynika z powyższego wolą ustawodawcy jest zwolnienie darowizny środków pieniężnych od najbliższych. Obowiązek zgłoszenia nabycia oraz odpowiedniego jego udokumentowania służy uszczelnieniu systemu podatkowego. Eliminuje się bowiem możliwość powoływania się na darowiznę środków pieniężnych przez nierzetelnych podatników, dla których brak tych wymogów mógłby stanowić sposób na legalizowanie niezgłoszonych do opodatkowania dochodów, w przypadku ich ujawnienia przez organy podatkowe.

Jednocześnie wskazać należy, że wobec nałożenia powyższych obowiązków, co do zasady, wydatnie ogranicza się kontrolę takich nabyć przez organy podatkowe. Automatycznie przekazywana jest im bowiem pełna informacja o takich zdarzeniach. Kontroli wymagają więc jedynie sporadyczne przypadki, nie zaś wszystkie, co wobec braku powyższych warunków należałoby przyjąć jako regułę w przypadku ujawniania majątku podatników nieznajdującego odzwierciedlenia w ich opodatkowanych źródłach dochodów.

W dobie powszechnego dostępu do Internetu, wobec możliwości dokonywania za jego pośrednictwem przelewów jak i składania formularzy podatkowych, obowiązek ten nie wydaje się uciążliwy dla podatników. Istotnie wpływa natomiast na ekonomikę pracy organów skarbowych.
Komentarze:
  • 03.06.2020

    A dlaczego w ogóle to musi być przelew? Jeśli nie chcę płacić bankowi frycowego za dysponowanie własnymi pieniędzmi i nie chce aby były przez 2-3 dni gdzieś zawieszone w cyberprzestrzeni banków - na czym na pewno ktoś zarabia - to robię wypłatę w banku darczyńcy i uzyskuję potwierdzenie na określoną kwotę i tego samego dnia wpłacam na konto obdarowanego i otrzymuję potwierdzenie na tę samą kwotę. W I grupie podatkowej powinno byś to dozwolone. W tej chwili jeśli nie mam przelewu to płacę tysiące złoty podatku (niby kary) za dysponowanie rodowymi, ciężko zapracowanymi pieniędzmi i tak już wielokrotnie opodatkowanymi przy każdej nadarzającej się okazji.

    Ministerstwo Finansów:
    Zwolnienie z podatku od spadków i darowizn darowizny pieniędzy od najbliższych jest odstępstwem o zasady opodatkowywania nieodpłatnych nabyć. Ustawodawca umożliwił niepobranie podatku po spełnieniu wskazanych warunków, w tym udokumentowaniu przekazania pieniędzy. Spełnienie tego wymogu jest wyborem darczyńcy, jednak zaniechanie w tym zakresie skutkuje opodatkowaniem takiego nabycia zgodnie z ogólnymi zasadami. Wybór preferencji zależy więc jedynie od woli darczyńcy. Ustanowienie kwestionowanego warunku zapewnia kontrolę i eliminuje nadużycia. Na uwadze mieć należy, że niepobranie podatku ma bezpośredni wpływ na ograniczenie finansowej zdolności gminy. Nie jest zatem słuszną teza, że udokumentowanie darowizny jest niezrozumiałym obowiązkiem skoro preferencja adresowana jest jedynie do wybranego podatnika kosztem ogółu mieszkańców gminy. Wymóg posiadania potwierdzenia przelewu odwołuje się przy tym do rutynowej czynności darczyńcy, która nie nastręcza trudności ani kosztów, stanowiąc najprostszy do uzyskania i niepodważalny dowód stwierdzający wykonanie umowy darowizny zgodnie z jej treścią. Wskazać przy tym należy, że wymogiem tym objęte są darowizny powyżej kwoty 9.637 zł. Wydaje się więc, że w dobie upowszechnienia obrotu bezgotówkowego dokonanie przelewu nie powinno stanowić trudności. Jednocześnie, co do zasady, przelew z rachunku bankowego jest nieodpłatny, w odróżnieniu od wpłaty gotówki na obce konto w oddziale większości banków. Przedstawione zarzuty nie wydają się więc uzasadnione.

>
1 - 1 z 1
>