Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
3

3

0

ZMIANA UMÓW LEASINGOWYCH ZAWARTYCH PRZED 01.01.2019

Kategoria: CIT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_CIT_114468
Data zgłoszenia: 03.04.2020
Status pomysłu: Wyjaśnione
CZY W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ HARMONOGRAMU OPŁAT LEASINGOWYCH (ZAWIESZENIE SPŁAT OPŁAT LEASINGOWYCH ORAZ WYDŁUŻENIE UMOWY LEASINGU O 6 MIESIĘCY), W ZWIĄZKU Z OBECNĄ SYTUACJĄ GOSPODARCZĄ (EPIDEMIA KORONAWIRUS), GDY PRZEDMIOTEM LEASINGU SĄ SAMOCHODY OSOBOWE O WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ POWYŻEJ 150 TYŚ. ZŁ ANEKS DO UMOWY LEASINGU ZAWARTEJ PRZED 01.01.2019 R. SKUTKOWAĆ BĘDZIE UTRATĄ PRZEZ KORZYSTAJĄCEGO UPRAWNIEŃ DO KORZYSTANIA Z KORZYSTNYCH ZASAD ODLICZEŃ PODATKOWYCH OBOWIĄZUJĄCYCH DO KOŃCA 2018 R.? UWAŻAM, ŻE TAKA ZMIANA W OBECNEJ SYTUACJI NIE POWINNA SKUTKOWAĆ UTRATĄ UPRAWNIEŃ PRZEZ KORZYSTAJĄCEGO.
Kwestie te są przedmiotem wydanych objaśnień podatkowych z 9 kwietnia 2020 r. „Wykorzystywanie samochodu osobowego w prowadzonej działalności gospodarczej – zmiany w podatkach dochodowych od 2019 roku”. Z objaśnień wynika, że nie każda zmiana treści umowy leasingu, pociąga za sobą utratę prawa do stosowania korzystniejszej, dotychczasowej regulacji. Żeby zaistniał skutek w postaci utraty prawa do stosowania dotychczasowych przepisów, tj. przepisów obowiązujących do 31 grudnia 2018 r., zmiana umowy leasingu musi mieć charakter istotnej zmiany treści stosunku prawnego łączącego strony, niewynikającej z treści samej umowy. Istotne znaczenie ma również wpływ dokonanej zmiany umowy leasingu na skutki podatkowe związane z rozliczeniem umowy leasingu, co w szczególności wiąże się z rozliczaniem kosztów uzyskania przychodów. To oznacza, że każdy przypadek zmiany umowy leasingu należy rozpatrywać indywidualnie przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności mogących mieć wpływ na ocenę tej zmiany w kontekście jej wpływu na skutki w podatku dochodowym.

Objaśnienia są opublikowane na stronie MF pod adresem: https://www.gov.pl/web/finanse/objasnienia-podatkowe-z-9-kwietnia-2020-r-dot-wykorzystywania-samochodu-osobowego-w-prowadzonej-dzialalnosci---zmiany-w-podatkach-dochodowych-od-2019-r
Komentarze:
  • 05.05.2020

    Brak obowiązku przejścia na nowe zasady opodatkowania samochodów powinien dotyczyć nie tylko w sytuacji zawieszenia (przesunięcia) rat leasingowych na kilka miesięcy, ale również w przypadku zmniejszenia wysokości płaconych rat, np. gdy leasingodawca zmniejszył raty o 90%.
    Nie każdy leasingodawca zgodził się na przesunięcie rat. Część jedynie zgodziła się na zmniejszenie rat. MF prezentuje obecnie pogląd, iż w przypadku przesunięcia rat nie trzeba przechodzić na nowe zasady opodatkowania, a w przypadku zmiany wysokości rat już trzeba, co powoduje nierówne traktowanie podatników. I jedni, i drudzy musieli zmienić harmonogramy spłacania rat z powodu siły wyższej, jaką był koronawirus oraz z powodu zamknięcia de facto ich działalności przez zakaz rządu. Dlaczego państwo zakazało prowadzić dział. gosp., a teraz podatnik z tego powodu musi ponosić konsekwencje podatkowe?
    Jest to nierówne traktowanie podatników oraz niesprawiedliwe.

>
1 - 1 z 1
>