Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
2

2

0

Odraczanie podatków

Kategoria: Inne
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_Inne_114413
Data zgłoszenia: 27.03.2020
Status pomysłu: Zrealizowane
Proszę o pochylenie się nad tym tematem.
Chodzi o bardziej "liberalne" podejście "skarbówki" co do prolongaty spłaty podatków PIT i VAT.
Na razie decyzja co do prolongaty jest i pewnie będzie z paru względów uznaniowa, więc takiej pewności nikt z nas nie ma, że urząd się na to zgodzi. Ja mam np. taką sytuację, że luty i jeszcze marzec to były dobre miesiące, ale w kwietniu będzie krach.
A w kwietniu będzie trzeba zapłacić duże zaległości podatkowe za dobry marzec.
Jest to swoista pułapka zastawiona na przedsiębiorcę, który nagle w jednym miesiącu odczuje wielkie tąpnięcie (podatki za marzec + posucha i brak sprzedaży w kwietniu).
Bardzo proszę o uwzględnienie tego pomysłu. Proszę o odgórne wydanie dyrektywy i przekazanie wytycznych urzędom do do bardziej wyrozumiałego podejścia w tej kwestii (urzędy później rządzą się swoimi prawami a przedsiębiorca jest "mały").
Elementem wsparcia dla podatników, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji, mogą być przewidziane w przepisach ustawy Ordynacja podatkowa ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych. Podatnik, z uwagi na swój ważny interes lub interes publiczny może wnioskować do właściwego organu podatkowego m.in. o odroczenie terminu płatności należności lub rozłożenie jej zapłaty na raty. Co istotne na czas obowiązywania stanu epidemii oraz w okresie 30 dni następujących po jego odwołaniu, zrezygnowano z opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków i zaległości podatkowych, które są dochodem budżetu państwa.

Ponadto – w związku z sytuacją związaną z epidemią - już w marcu br. Ministerstwo Finansów skierowało do dyrektorów izb administracji skarbowej zalecenia dotyczące udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych. Organy podatkowe rozpatrując wnioski ulgowe biorą pod uwagę szczególne okoliczności związane z negatywnymi skutkami epidemii. Jednocześnie należy podkreślić, iż ocena zasadności udzielenia ulg w spłacie zobowiązań podatkowych przeprowadzana jest odrębnie w każdej indywidualnej sprawie przez właściwe organy tj. odpowiednio naczelnika urzędu skarbowego (w I instancji) od decyzji którego przysługuje odwołanie do dyrektora izby administracji skarbowej (w II instancji). Decyzje wydawane w tym zakresie mają charakter uznaniowy, niemniej w każdym przypadku organ powinien rzetelnie uzasadnić w treści podejmowanej decyzji swoje stanowisko w sprawie.

Wg stanu na dzień 29.12.2020 r. wydano 67 235 decyzji, na podstawie których udzielono ulg w spłacie zobowiązań podatkowych na kwotę należności głównej ok. 5,2 mld zł.

Dodatkowo wśród licznych rządowych działań osłonowych wprowadzonych dla podatników w związku z zaistniałą sytuacją epidemii znalazły się m.in. następujące:
• umożliwienie podatnikom podatku PIT złożenie rocznego zeznania za 2019 r. i wpłacenie należnego podatku dochodowego po upływie terminu do jego złożenia, nie później jednak niż w terminie do 31 maja 2020 r., bez narażania się na sankcje;
• możliwość rezygnacji z uproszczonych zaliczek;
• prolongata terminu przekazania zaliczek na podatek PIT od przychodów z szeroko rozumianej pracy pobranych w marcu, kwietniu i maju.

Nie zdecydowano się wprowadzić zwolnienia z płacenia zaliczek na podatek dochodowy, gdyż zmniejszenie wysokości osiąganych dochodów albo brak występowania tych dochodów w bezpośredni sposób rzutuje na wysokość zaliczek płaconych na ogólnych zasadach. Zaliczki te ulegają odpowiedniemu zmniejszeniu albo w ogóle nie występują.

Ponadto odpowiadając na głosy podatników i w związku z następną falą epidemii, kolejny raz przesunięto terminy wpłaty do organów podatkowych pobranych przez płatników zaliczek na podatek i zryczałtowanego podatku dochodowego. Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 19 listopada 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego obejmuje niektóre branże szczególnie dotknięte epidemią (np. gastronomiczną, czy rozrywkową). Przesunięcie terminu przekazania obejmuje podatek pobrany przez płatnika za październik, listopad i grudzień 2020 r., przy czym wpłata podatku pobranego:
• za październik została przedłużona do 20 maja 2021 r.
• za listopad została przedłużona do 20 czerwca 2021 r.
• za grudzień została przedłużona do 20 lipca 2021 r.