Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
1

1

0

Zwrot VAT bez zabezpieczenia

Kategoria: VAT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_VAT_114378
Data zgłoszenia: 24.03.2020
Status pomysłu: Wyjaśnione
Zwrot VAT dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność ale bez możliwości wystawienia faktury z uwagi na zakaz działalności (branża turystyczna ) powinien nastąpić w terminie 60 dni, jeżeli przedsiębiorca wykaże że zapłata nastąpiła przelewem bankowym (kupiłem lokal pod wynajem - kilkadziesiąt tysięcy Vatu i nie mogę wystawić pierwszej faktury na sprzedaż usługi ponieważ został wydany zakaz świadczenia takich usług).
Zakładając, że przypadek dotyczy wystąpienia o zwrot bez zabezpieczenia majątkowego w terminie 60 dni podatku VAT naliczonego przez podatnika, który nie dokonał w tym okresie rozliczeniowym czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, a nabył lokal użytkowy pod wynajem do działalności gospodarczej prowadzonej na zasadach ogólnych, wskazać należy:
w myśl art. 183 dyrektywy 112 państwa członkowskie dysponują pewnym zakresem swobody przy ustalaniu trybów zwrotu nadwyżki podatku naliczonego w oparciu o ustalone przez siebie warunki.

Regulacje ustawy o VAT (art. 87 ust. 5a) wskazują w przypadku podatnika, który nie wykonał żadnej czynności opodatkowanej VAT na terytorium kraju ani też żadnej dostawy towarów lub świadczenia usług poza terytorium kraju (zob. art. 86 ust. 8 pkt 1), że zwrot podatku naliczonego w terminie 60 dni (zamiast w terminie 180 dni od dnia złożenia rozliczenia) dokonywany jest na pisemny wniosek podatnika, jeżeli złoży on w urzędzie skarbowym zabezpieczenie majątkowe (wybrane przez niego z zamkniętego katalogu zabezpieczeń wymienionych w art. 87 ust. 4a ustawy o VAT).

Złożenie ww. wniosku wraz z zabezpieczeniem majątkowym oznacza dla podatnika możliwość otrzymania żądanej kwoty w ustawowym terminie.

Należy zwrócić uwagę, że w ustawie o VAT wskazane zostały maksymalne terminy, w których nastąpić powinien wnioskowany zwrot podatku, wynoszące odpowiednio 25 dni, 60 dni oraz 180 dni. Zatem w świetle przepisów o VAT nie ma ograniczenia w zakresie dokonywania wcześniejszych zwrotów VAT, niż w generalnych terminach (maksymalnych) wskazanych w ustawie o VAT.

Naczelnicy urzędów skarbowych w przypadku braku wątpliwości co do zasadności zwrotu podatku VAT mogą dokonywać i dokonują ich również przed upływem maksymalnego terminu tego zwrotu.

Innymi słowy, w przypadku pozytywnej weryfikacji danego zwrotu, przepisy o podatku VAT nie przewidują wstrzymania tego zwrotu do upływu maksymalnego terminu na jego zwrot.

W związku z tym wprowadzenie zmian legislacyjnych w art. 87 ust. 5a (przy założeniu możliwości jego wdrożenia) zmierzające do wyłączenia obowiązku składania zabezpieczenia majątkowego przy wniosku o skrócenie terminu zwrotu VAT ze 180 do 60 60 dni, w tym w odniesieniu do określonej grupy podatników, nie znajduje uzasadnienia.

Poza tym, wprowadzenie takich zmian legislacyjnych (o charakterze generalnym) generowałoby ryzyko potencjalnych nadużyć – oznaczałoby wyłączenie zabezpieczenia majątkowego w skróconej ze 180 do 60 dni, weryfikacji zwrotu VAT dla wszystkich podatników, co w uzasadnionych przypadkach oznaczałoby wyłączenie zabezpieczenia majątkowego w okoliczności gdyby urząd po dokonaniu zwrotu zidentyfikował nieprawidłowości w rozliczeniu podatnika.

W tym miejscu należy podkreślić, że ryzyko istnieje nie tylko po stronie budżetu państwa, ale również po stronie uczciwych przedsiębiorców, którym trudno jest konkurować z podmiotami, które stosują niedozwolone praktyki w celu uzyskania nieuprawnionej korzyści podatkowej.