Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
3905

3888

17

Składki ZUS finansowane przez płatnika w kosztach podatkowych

Kategoria: CIT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_CIT_114346
Data zgłoszenia: 23.03.2020
Często jest tak, że podatnik prowadzący księgi rachunkowe, składki w części finansowanej przez płatnika dla celów bilansowych ujmuje w kosztach miesiąca za które należne jest wynagrodzenie, ale dla celów podatku CIT dopiero w dacie ich faktycznej zapłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
W przypadku firm o stabilnym zatrudnieniu i wynagrodzeniach utrzymujących się na zbliżonym poziomie w kolejnych miesiącach (czyli istotna część podatników), dochodzi do sytuacji w której z miesiąca na miesiąc dokonuje się czasochłonnych przeksięgowań kosztów niepodatkowych w koszty podatkowe, podczas gdy w szerszej perspektywie nie ma to istotnego znaczenia dla zobowiązań podatkowych. Uproszczenie polega na możliwości ujmowania kosztów składek ZUS w części finansowanej przez płatnika, niezależnie od stosunku prawnego jaki łączył strony umowy, w okresie za które wynagrodzenie jest należne o ile to wynagrodzenie zostało wypłacone lub postawione do dyspozycji w obowiązującym terminie. Aby zabezpieczyć interesy fiskalne państwa, należy wprowadzić zasadę, że koszt te należałoby wyłączyć z kosztów uzyskania przychodu w miesiącu w którym upłynął termin ich zapłaty do ZUS, w części w jakiej składki te nie zostały opłacone. Aby nie doprowadzić do różnego traktowania podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatników podatku dochodowego od osób prawnych, zasada ta powinna znaleźć odzwierciedlenie zarówno w ustawie PIT jak i CIT. Szersze uzasadnienie http://exorgroup.pl/glos-podatnika-zus/
Odpowiedź MF:
Zgodnie z ustawą PIT oraz ustawą CIT, kosztem uzyskania przychodów są składki ZUS, w części finansowanej przez płatnika, od wynagrodzeń pracowników w miesiącu, za który wynagrodzenia są należne, pod warunkiem że składki zostaną opłacone (art. 22 ust. 6bb ustawy PIT/art.15 ust. 4h ustawy CIT). Są one więc rozliczane w kosztach podatkowych memoriałowo.

Jeżeli jednak nie zostaną faktycznie opłacone, przestają być kosztem i powinny być wyksięgowane (art. 23 ust. 1 pkt 55a ustawy PIT/ art. 16 ust. 1 pkt 57a ustawy CIT).
Zatem postulat jest zrealizowany.
Komentarze:
 • 16.03.2021

  Czy jest jakiś postęp w realizacji zgłoszonego postulatu ?

  Ministerstwo Finansów:
  Każdy proces analityczny i decyzyjny wymaga czasu. Zatem prosimy o cierpliwość. O podjętych ewentualnych działaniach będziemy informować.

 • 18.01.2021

  Czy jest jakiś postęp w realizacji zgłoszonego postulatu?

  Ministerstwo Finansów:
  Każdy proces analityczny i decyzyjny wymaga czasu. Zatem prosimy o cierpliwość. O podjętych ewentualnych działaniach będziemy informować.

 • 03.05.2020

  Nie zgadzam się z odpowiedzią MF. Zgodnie z przywołanymi wyżej przepisami składki ZUS w części finansowanej przez pracodawcę nie zawsze są rozliczane memoriałowo w kosztach podatkowych. W przypadku gdy wynagrodzenia są wypłacane do 10 dnia następującego po miesiącu za który są należne a składki ZUS są opłacane do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu wypłaty, składki ZUS finansowane przez pracodawcę już w momencie księgowania listy płac nie stanowią kosztów uzyskania przychodu, stają się one kosztem podatkowym dopiero w miesiącu faktycznej zapłaty (Przykład: Wynagrodzenia zgodnie z umowami o pracę wypłacane są do 10 dnia miesiąca następującego. Wynagrodzenie za luty, data wypłaty 10 marca, data zapłaty składek ZUS 15 kwietnia. Wynagrodzenie brutto będzie kosztem podatkowym w lutym, składki finansowane przez pracodawcę w lutym nie będą kosztem podatkowym, staną się kosztem podatkowym dopiero w miesiącu zapłaty tj. kwietniu). Uważam, że postulat kolegi jest jak najbardziej trafiony

  Ministerstwo Finansów:
  W zakresie opisanej przez Pana sprawy, podjęte zostaną w Ministerstwie Finansów prace analityczne, których efektem będzie ewentualne ujednolicenie zasad ujmowania w kosztach podatkowych składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez pracodawcę.

 • 02.05.2020

  Wynagrodzenia zgadzają się są kosztem w miesiącu za który są należne jeżeli są wypłacone w zgodnie z przepisami. Natomiast w postulacie chodziło o składki ZUS finansowane przez płatnika! Składki ZUS płacone przez płatnika w obecnym stanie prawnym są kosztem uzyskania przychodów tak naprawdę miesiac po tym jak wynagrodzenia zostały wypłacone pracownikowi. Zgodnie z przepisami takie ujęcie kosztów skutkuje co miesięcznymi przsksiegowaniami co jest czasochłonne. Czy nie można tego usprawnić i uprosić ? Uproszenie to mogłoby polegać na ujęciu składek ZUS finansowanych przez płatnika w okresie kiedy za które wynagrodzenie jest należne o ile zostało wypłacone w obowiązujacym terminie.

  Ministerstwo Finansów:
  W zakresie opisanej przez Pana sprawy, podjęte zostaną w Ministerstwie Finansów prace analityczne, których efektem będzie ewentualne ujednolicenie zasad ujmowania w kosztach podatkowych składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez pracodawcę.

 • 02.05.2020

  Postulat dotyczy sytuacji gdy zgodnie z przepisami pracodawca wypłaca wynagrodzenie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu za który jest należne. Składki ZUS opłacane są do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu wypłaty wynagrodzenia - również zgodnie z przepisami. Z przepisu wynika, że chcąc potrącić koszt składek w miesiącu, którego dotyczy wynagrodzenie wypłacone w miesiącu następnym, składki należy zapłacić do 15. dnia tego miesiąca (miesiąca następnego po miesiącu, którego dotyczy wynagrodzenie). W praktyce oznacza to konieczność zapłaty składek miesiąc przed terminem. Wpływa to niekorzystnie na zachowanie płynności finansowej w związku z czym podatnicy nie chcą korzystać z takiego rozwiązania, a to powoduje, że muszą dokonywać przeksięgowań kosztów składek ZUS w części dotyczącej płatnika.

  Ministerstwo Finansów:
  W zakresie opisanej przez Pana sprawy, podjęte zostaną w Ministerstwie Finansów prace analityczne, których efektem będzie ewentualne ujednolicenie zasad ujmowania w kosztach podatkowych składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez pracodawcę.

 • 15.04.2020

  Bardzo dobra zmiana ułatwiająca pracę.

>
1 - 6 z 6
>