Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
8

7

1

Podatek od dochodów kapitałowych- koszt podatkowy obligacji umorzonych

Kategoria: Inne
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_Inne_114321
Data zgłoszenia: 22.03.2020
Status pomysłu: W trakcie realizacji
Proponuję usuniecie obecnie funkcjonującej niesprawiedliwości w ustawie o podatku dochodowym, w której obecnie kwota umorzonych pożyczek stanowi koszt podatkowy, a w przepadku umorzenia części wartości obligacji w postępowaniu układowym przez sąd nie można automatycznie, w chwili takiego umorzenia przez sąd, uzyskać kosztu podatkowego dla tej umorzonej części obligacji, a jedynie dopiero w momencie sprzedaży takiej obligacji innej osobie. Jest to niesprawiedliwe, bo w sensie ekonomicznym obligacja w zasadzie nie różni się od pożyczki (jedynie różni się ona od niej w sensie formalnym).

Obecnie funkcjonujące w ustawie to niesprawiedliwe rozwiązanie działa między innymi na niekorzyść tysięcy drobnych inwestorów, którzy zostali oszukani kupując obligacje spółki, które to obligacje, po wykryciu oszustwa zostały wycofanie z publicznego obrotu, wiec dla tych tysięcy drobnych inwestorów zniknęła szansa na ich odsprzedaż, a w konsekwencji, na zrealizowanie straty podatkowej. Zostali więc oni ukarani podwójnie. Raz poprzez to że stracili 75% swoich oszczędności życia w momencie umorzenia 75% wartości tych obligacji w postępowaniu układowym przez sąd, a drugi raz przez to że nawet nie mogą teraz tej straty uznać jako koszt podatkowy, gdyż mają uniemożliwioną możliwość ich odsprzedaży, obecnie wymaganą do uznania ich straty podatkowej. Zmiana taka jest pilna, bo na początku roku 2020 układowe postępowanie podstępowanie sądowe się już uprawomocniło.
Umorzone pożyczki są kosztem uzyskania przychodów tylko w przypadku, gdy ich umorzenie jest związane z postępowaniem restrukturyzacyjnym lub postępowaniem upadłościowym (art. 23 ust. 1 pkt 40 ustawy PIT).

W obecnym stanie prawnym, w podatku dochodowym od osób fizycznych, nie ma możliwości rozliczenia faktycznej ekonomicznej straty poniesionej przez obligatariuszy (osoby fizyczne) powstałej w związku z umorzeniem wartości wierzytelności z tytułu posiadanych obligacji, z dochodami podlegającymi opodatkowaniu.

Zgłoszony postulat jest istotnym sygnałem oczekiwań społecznych w zakresie dotyczącym podatkowej rekompensaty strat, jakie ponoszą obligatariusze w przypadku wykupienia przez emitenta obligacji po niższej cenie niż ich wartość nominalna. Jest to postulat do rozważenia w przyszłości (postulat de lege ferenda).