Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
147

146

1

Przywrócenie sprzedaży wysyłkowej firmom zwolnionym z VAT Art. 113

Kategoria: Inne
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_Inne_114320
Data zgłoszenia: 22.03.2020
Status pomysłu: Wyjaśnione
Firmy zwolnione z VAT od Września 2019r. mają zakaz sprzedaży wysyłkowej. Zgłaszam prośbę o zniesienie tego zakazu w czasie pandemii koronawirusa kiedy sprzedaż bezpośrednia i stacjonarna jest ograniczona. Jak mamy zarabiać kiedy nie ma klientów?
Odpowiedź MF:
Wprowadzony od 1 września 2019 r. art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. f ustawy o VAT rozszerzył katalog podatników, do których nie stosuje się zwolnienia podmiotowego w VAT, o podatników dokonujących dostaw m.in. preparatów kosmetycznych i toaletowych, komputerów, urządzeń elektronicznych, RTV, AGD, części do pojazdów samochodowych i motocykli - w związku z zawarciem umowy w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie (np. sprzedaż internetowa lub telefoniczna).

Wprowadzenie ww. przepisu było uzasadnione identyfikowanym przez organy podatkowe w dużej skali unikaniem opodatkowania w obrocie tymi towarami. Wycofanie tych rozwiązań oznaczałoby bezczynność w powyższym zakresie oraz wpłynęłoby w istotnym stopniu negatywnie na proces uszczelniania VAT. Należy również pamiętać o konieczności wspierania uczciwych przedsiębiorców poprzez dążenie do zapewnienia równych zasad konkurencji w ww. branżach.

Jednocześnie nie jest zrozumiały argument o braku możliwości wykonywania sprzedaży przez przedsiębiorców działających w tych branżach, w związku z wprowadzonym wyłączeniem zwolnienia na podstawie art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. f ustawy o VAT. To rozwiązanie wprowadzone od 1 września 2019 r. oznacza, że każda sprzedaż wskazanych towarów w sposób określony w tym przepisie dokonana przez podatników, podlega opodatkowaniu VAT na ogólnych zasadach.

Należy wskazać, że podatnikom dokonującym czynności opodatkowanych generalnie przysługuje prawo do odliczenia VAT od zakupów dokonywanych w związku z tą sprzedażą, co zapewnia neutralność podatku VAT polegającą na uwolnieniu przedsiębiorcy od kosztów tego podatku zapłaconego lub podlegającego zapłacie w toku jego działalności gospodarczej i obciążenie podatkiem wyłącznie ostatecznych odbiorców towarów i usług. Podatnicy ci mogą również wybrać metodę kasową rozliczeń (art. 21 ustawy o VAT). Zaletą metody kasowej jest przesunięcie momentu, w jakim zostaje rozpoznany obowiązek podatkowy z tytułu dokonanych przez małego podatnika transakcji (obowiązek zapłaty VAT zasadniczo nie powstanie, aż do momentu otrzymania zapłaty).
Komentarze:
 • 25.05.2021

  Zmieniacie zasady gry w trakcie i nie dajecie czasu na dostosowanie. W moim przypadku zrobiłem biznesplan, podpisałem umowę z urzędem pracy na określonych warunkach jednym z nich było opodatkowanie na zasadach ogólnych sprzedaż przez internet ważnym żródłem dochodów. Teraz zabraniacie mi sprzedawać przez internet i nie dajecie nic w zamian włączni z tarczą antycovidową. Jedyny wniosek jaki się nasuwa to taki, że władza po prostu nienawidzi przedsiębiorców i robi wszystko żeby im dokopać.

  Ministerstwo Finansów:
  Wyłączenie z możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego przez podatników dokonujących dostaw m.in. preparatów kosmetycznych i toaletowych, komputerów, urządzeń elektronicznych, RTV, AGD, części do pojazdów samochodowych i motocykli - w związku z dokonywaniem sprzedaży na odległość w zorganizowanych systemach sprzedaży, zostało wprowadzone od września 2019 r., zatem przed wystąpieniem stanu epidemii spowodowanej wirusem COVID-19.
  Wprowadzenie tego rozwiązania było poprzedzone procesem legislacyjnym projektu ustawy dotyczącego ustawy z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1520), z którym podatnicy mogli się zapoznać na poszczególnych etapach prac, w tym w trakcie konsultacji publicznych projektu. Wprowadzenie tych rozwiązań było poprzedzone odpowiednim vacatio legis.
  Celem tych rozwiązań było uszczelnienie rozliczania VAT z tytułu obrotu towarami lub świadczenia usług, uznanych za wrażliwe, w branżach, w których identyfikowano nieprawidłowości.

  Samo wprowadzenie wyłączenia prawa do korzystania ze zwolnienia podmiotowego dla podatnika, który dokonywał dostaw towarów objętych następnie tymi włączeniami, oznacza nie mniej niż wskazane przejście na opodatkowanie VAT „na zasadach ogólnych”.
  Korzystanie z prawa do zwolnienia podmiotowego jest preferencją oferowaną podatnikom, z której mogą, ale nie muszą korzystać. Podstawą jest natomiast obowiązek opodatkowania VAT.
  Przy tym opodatkowaniu podlega ostateczna konsumpcja dostarczanych lub wytwarzanych towarów lub usług. To, czy podatnik będzie obowiązany do zapłaty podatku VAT należnego, zależne jest od tego, czy w danym okresie uwzględni w rozliczeniu podatek naliczony z tytułu wydatków ponoszonych na wykonywanie działalności opodatkowanej VAT, jeśli takie wydatki ponosi.
  Takiej możliwości nie posiadają podatnicy korzystający ze zwolnienia podmiotowego.

 • 13.04.2021

  Przez ten glupią ustawę zablokowaliście firmom zwolnionym podmiotowym z VAT sprzedaży przez internet ich własnych środków trwalych i elementów wyposażenia firmy. Teraz nie można sprzedać własnego używanego firmowego telefonu komórkowego przez allegro itp. bo firma straci zwolnienie, co dla nie których malych firm utrata takiego zwolnienia jest równoznaczne z sensem ekonomicznym istnienia. Nie ma takiego czegoś, że VAT jest neutralny i każdej malej firmie jest to obojętne czy jest zwolniona czy nie. Debil, który napisał tą ustawę powinien mieć zakaz wykonywania zawodu dożywotnie. Wystarczyło tylko dodać do ustawy, że środki trwałe firmy i elementy wyposażenia firmy używane dłużej niż np. rok mogą być dalej sprzedawane przez internet bez utraty zwolnienia.

  Ministerstwo Finansów:
  W zakresie niemożności sprzedania bez opodatkowania VAT przez internet ich własnych środków trwałych i elementów wyposażenia firmy, należy ponownie wyjaśnić, że nie każda sprzedaż towarów przez internet będzie wiązała się z utratą zwolnienia w podatku VAT.
  W świetle wprowadzonych od 1 września 2019 r. do ustawy o VAT zmian podatnik dokonujący sprzedaży własnych środków trwałych nie miał możliwości zastosowania zwolnienia podmiotowego tylko wówczas gdy zostaną spełnione łącznie następujące przesłanki:
  -umowa na dostawę zostanie zawarta w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość,
  - brak jednoczesnej fizycznej obecności stron,
  - strony umowy wykorzystują wyłącznie do chwili jej zawarcia jedną lub większą liczbę środków porozumiewania się na odległość (np. sprzedaż internetowa lub telefoniczna).

  Dla ustalenia czy podatnik dokonujący dostaw m.in. preparatów kosmetycznych i toaletowych, komputerów, urządzeń elektronicznych, RTV, AGD i innych tego rodzaju towarów będzie wyłączony ze stosowania zwolnienia podmiotowego w VAT istotnym będzie wyjaśnienie sposobu zawierania przez niego umów. Umowy okazjonalnie zawierane za pośrednictwem poczty e-mail nie są „umowami zawieranymi na odległość” w rozumieniu i dla potrzeb art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. f ustawy o VAT np. jednorazowa sprzedaż komputera za pośrednictwem poczty e-mail ), nie będzie skutkowała utratą prawa do zwolnienia podmiotowego z VAT.

  Podobnie jest w przypadku dokonania jednorazowej sprzedaży z wykorzystaniem portalu, tj. bez opracowania przez sprzedawcę zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (np. regulaminu sprzedaży internetowej dostępnego u sprzedawcy).

 • 21.03.2021

  Dzien dobry. Pozwolę się wtrącić.
  Wydawać by się mogło,że wszystko jest ok jednak np w przypadku rynku smartfonow - kto zarabiał na sprzedaży towaru z optymalizacja Podatków - ten robi to dalej, a urząd skarbowy marnie reaguje i w wielu przypadkach nie wiele jest w stanie zdziałać.
  Ten zakaz uderzył po kieszeni jedynie najmniejsze firmy,które teraz musza konkurować cena z wielkimi koncernami.
  Dzialalnosc firm, które prowadzą niskokosztowe wyspecjalizowaane usługi np przy naprawach płyt głównych badz regeneracji wyświetlaczy została tak opodatkowana,że nie opłaca się tego robić nie zatrudniając ludzi i nie uruchamiając manufaktur stając się przy tym czynnym podatnikiem VAT.

  Ludzie zostali zagonieni do roboty, a wprowadzenie w przeciągu tygodnia konieczności decyzji co zrobić ż wstąpieniem do VAT było zwykla kradzieżą ( za towar wytworzony musieliśmy zapłacić pelny vat, w przeciągu pół roku po wejściu z konta n rzecz podatków wyparowało 150tys zł).
  Pracujemy nie 8, a 14h ....

  Ministerstwo Finansów:
  Pierwsza część komentarza dotyczy ustalenia praktyki dotyczącej stosowania art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. f ustawy o VAT i została zidentyfikowana jako sygnał o ewentualnych nieprawidłowościach w rozliczaniu VAT. Informacje te zostaną przekazane Krajowej Administracji Skarbowej.

  W zakresie drugiej części komentarza: wprowadzenie wyłączenia stosowania zwolnienia na podstawie art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. f ustawy o VAT dotyczy podatników dokonujących dostaw towarów wymienionych w tym przepisie w ramach sprzedaży na odległość.
  Komentarz odnosi się natomiast do opodatkowania nisko kosztowych wyspecjalizowanych usług.
  Z uwagi jednak na wspomnianą w komentarzu kwotę 150 tys. zł, należy w sposób ogólny zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku (kwota graniczna określona w art. 113 ust. 1 została podwyższona od 1.01.2017 r. ze 150 000 zł do 200 000 zł).
  Zgodnie z art. 113 ust. 5 ustawy o VAT jeżeli wartość sprzedaży zwolnionej od podatku przekroczy kwotę 200 000 zł, zwolnienie traci moc, począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę. Powyższe oznacza, że opodatkowaniu podlega czynność, która sprawiła, że kwota graniczna została przekroczona. Zwolnienia nie stosuje się poczynając od czynności, którą przekroczono kwotę 200 000 zł.

>
1 - 3 z 3
>